Kurzemes rajona tiesa atzinusi, ka Kompleksās sporta skolas direktors Naums Vorobeičiks nelikumīgi atbrīvojis no darba vingrošanas treneri Jūliju Visocku.

Kā 3.maijā konstatējusi Kurzemes rajona tiesa, treneres Jūlijas Visockas prasība atzīt darba līguma uzteikumu (tas izteikts 16.februārī) par spēkā neesošu un atjaunot viņu darbā, kā arī izmaksāt nesaņemto darba algu un tiesas izdevumus, ir pamatota.

Tiesa arī apstiprinājusi abu pušu noslēgto vienošanos, ar kuru atcelts darba līguma uzteikums pēc darba likuma 101.panta 1.daļas 1.punkta, bet darba attiecības tiek izbeigtas, abām pusēm vienojoties. Desmit dienu laikā no izlīguma parakstīšanas dienas Kompleksajai sporta skolai jāizmaksā trenerei kompensācija par piespiedu darba kavējuma laiku, kā arī darba alga – kopumā 2496,32 eiro, un jāsedz izdevumi par advokāta sniegto juridisko palīdzību – 254,10 eiro.

Līdz ar izlīguma noslēgšanu tiesvedība izbeigta.