Domes sēde notiek 21.septembrī pulksten 12 Rožu ielā 6, 226.telpā.

SĒDES DARBA KĀRTĪBA
(Jautājums, ziņo)


1. Par Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam pielikuma “Liepājas valstspilsētas Rīcības un investīciju plāns 2022.-2027. gadam” aktualizēšanu. D. Bluķe

2. Par projektu “Liepājas viedpilsētas ceļa karte: uz izmaiņām vērsta mentorēšana, zināšanu apmaiņa un sadarbība ar Valensijas pilsētu". U. Hmieļevskis

3. Par aizņēmumu projekta "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Liepājas valstspilsētas pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, 2. daļa" īstenošanai. U. Sesks

4. Par aizņēmumu projekta "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Liepājas valstspilsētas pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, 3. daļa" īstenošanai. U. Sesks

5. Par pirmsskolas izglītības iestādes "Liedags" vadītāju. G. Ansiņš

6. Par stipendiju piešķiršanai atbalstāmajām specialitātēm. G. Ročāns

7. Par pašvaldības papildu sociālās palīdzības un brīvprātīgo iniciatīvu pabalstiem. H. Valcis

8. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības nolikumu. G. Ansiņš

9. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības darba reglamentu. G. Ansiņš

10. Par izmaiņām Izglītības komisijas sastāvā. G. Ansiņš

11. Par lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu nekustamajiem īpašumiem Ģenerāļa Baloža ielā 34, Virssardzes ielā 12, Zemgales ielā 17 un daļā Virssardzes ielas, Liepājā, izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu. U. Hmieļevskis

12. Par neizīrētu nekustamo īpašumu atsavināšanu. J. Vilnītis

13. Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamo īpašumu Namdaru ielā 20A, Liepājā. U. Lipskis

14. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu – būvi Ziemupes ielā 38, Liepājā. V. Vitkovskis

15. Par zemesgabala Vecā ostmalā, blakus nekustamam īpašumam Roņu ielā 2, daļas nomu. V. Vitkovskis

16. Par zemesgabala Lēņu ielā 9 daļas nomu. V. Vitkovskis

17. Par zemesgabala Brīvības ielā, blakus nekustamajam īpašumam Brīvības ielā 123, daļas iznomāšanu. G. Ročāns

18. Par zemesgabala Brīvības ielā, blakus nekustamajam īpašumam Brīvības ielā 162, daļas iznomāšanu. G. Ročāns

19. Par zemesgabala Brīvības ielā, blakus nekustamajam īpašumam Brīvības ielā 174, daļas iznomāšanu. G. Ročāns

20. Par zemesgabalu Spīdolas ielā 49 un Jaunprojektētā ielā daļu nomas līgumu darbības termiņu pagarināšanu. M. Šveiduks

21. Par zemesgabala Projektētā ielā 22, blakus nekustamajam īpašumam Klaipēdas ielā 130, daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. M. Šveiduks

22. Par zemesgabala Projektētā ielā 24, blakus nekustamajam īpašumam Klaipēdas ielā 128, daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. L. Rjazanova

23. Par zemesgabala Projektētā ielā 24, blakus nekustamajam īpašumam Klaipēdas ielā 132, daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. L. Rjazanova

24. Par zemesgabala Projektētā ielā 24, blakus nekustamajam īpašumam Klaipēdas ielā 134, daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. L. Rjazanova

Priekšsēdētājs G. Ansiņš

Sēde būs skatāma tiešsaistē: