Ceturtdien, 19.janvārī, Liepājas pilsētas domes sēdē deputāti apstiprināja saistošos noteikumus "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Liepājas pilsētā".

Tie paredz saglabāt atvieglojumu apjomu līdzšinējā apmērā. Tāpat kā līdz šim saistošie noteikumi regulēs kārtību, kādā tiek piešķirti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi dažādām nodokļu maksātāju kategorijām. Nodokļa atvieglojumus piemēros par nekustamo īpašumu, tātad par zemi un/vai ēkām, informē Liepājas domes sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Čabikina.

Nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumi tiek piešķirti ar mērķi uzlabot Liepājas pilsētas iedzīvotāju dzīves vides kvalitāti, atbalstīt sabiedriskā labuma organizācijas, veicināt efektīvu sporta infrastruktūras apsaimniekošanu, atbalstīt kultūras iestādes un pasākumus, veicināt valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļu saglabāšanu sabiedrības interesēs.

Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.panta ceturtā daļa paredz, ka pašvaldība var izdot saistošus noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām 25%; 50%; 70% vai 90% apmērā.

Saskaņā ar apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem vairākām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām tiks piešķirti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi:

• 70% apmērā personām, kurām ir piešķirts maznodrošinātas personas vai ģimenes statuss,

• 50% apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas personām, kuru aprūpē taksācijas gada 1.janvārī ir trīs vai vairāk bērni,

• 50% apmērā politiski represētajai personai vai nacionālās pretošanās kustības dalībniekam par Liepājas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu, par kuru persona ir noslēgusi īres vai nomas līgumu ar pašvaldību,

• 90% apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas kapitālsabiedrībām, kurās Liepājas pilsētas pašvaldībai pieder kapitāla daļas un kuras veic pašvaldības deleģētos uzdevumus sporta un kultūras jomā,

• 90% apmērā no taksācijas gadam aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa summas personām, kuras savu saimniecisko darbību veic Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošajās izglītības iestāžu telpās, nodrošinot izglītības iestāžu audzēkņu komplekso ēdināšanu,

• 90% apmērā no aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa Sabiedriskā labuma organizācijām, kuras nomā pašvaldībai piederošas ēkas (telpu grupas) savas darbības nodrošināšanai sabiedriskā labuma jomā,

• 70% apmērā no aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa summas Liepājas pilsētā esošo vēsturisko ēku (ēka, kas būvēta laikā līdz 1940.gadam) īpašniekiem (tiesiskajiem valdītājiem), ja ir veikta ēkas pilna fasāžu restaurācija, atjaunošana vai pārbūve.

Maznodrošinātām personām (ģimenēm) pašām iesniegumi par atvieglojumu piemērošanu pašvaldībā nav jāiesniedz, jo Liepājas pilsētas pašvaldības Nodokļu administrācija saņem informāciju no Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta. Pārējām nodokļu maksātāju kategorijām nodokļa atvieglojumu saņemšanai jāiesniedz rakstisks iesniegums Liepājas pilsētas pašvaldības Nodokļu administrācijai, kā arī citi saistošajos noteikumos noteikti dokumenti.

2016.gadā atvieglojumi piešķirti 3 109 maznodrošinātām personām 50 945 eiro apmērā; 505 ģimenēm ar trīs un vairāk bērniem 12 490 eiro apmērā; 179 politiski represētām personām 8 375 eiro apmērā; kapitālsabiedrībai, kura veic pašvaldības deleģētos uzdevumus sporta jomā 14 370 eiro apmērā; kapitālsabiedrībām, kuras veic pašvaldības deleģētos uzdevumus kultūras jomā 27 806 eiro apmērā; personām, kuras nodrošina izglītības iestāžu audzēkņu komplekso ēdināšanu 1 404 eiro apmērā; personām, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss 2011 eiro apmērā.