Decembra sēdē Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) valde lēma par speciālās atlaides atcelšanu lieltonnāžas kuģiem un atlaides piešķiršanu prāmjiem, portālu informēja SEZ sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece-Kadeģe.

Kuģiem ar bruto tilpību virs 25 000 tonnām jeb lieltonnāžas kuģiem ir nozīmīga loma Liepājas ostas līdzšinējā darbībā un tās plānotajā attīstībā. Lai Liepājas ostas kravu pārkraušanas termināļi varētu konkurēt liela apjoma kravu, piemēram, graudu un labības produktu, pārkraušanā ar Klaipēdas, Ventspils, Rīgas ostas termināļiem bija nepieciešams izveidot priekšnosacījumus, kas samazinātu lieltonnāžas kuģu ostas maksu izmaksas, tādējādi, vismaz daļēji kompensējot kravu īpašnieku zaudējumus, kas saistīti ar jūras pārvadājumu izmaksu sadārdzinājumu, veicot kuģu piekraušanu ostās ārējā reidā.

SEZ valde 2017. gada 17. martā pieņēma lēmumu "Par speciālās atlaides piešķiršanu lieltonnāžas kuģiem", ar kuru nolemts piešķirt atlaidi 15% apmērā no visām noteiktajām ostas maksām (tonnāžas, kanāla, loču, piestātnes, sanitārā) lieltonnāžas kuģiem, kuru bruto ietilpība pārsniedz 25 000 tonnas. Saskaņā ar SEZ valdes lēmuma 2. punktu, atlaides piešķiršanas kārtība ir spēkā līdz Liepājas ostas kuģu ceļa padziļināšanai līdz 14,5 metriem, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim.

Ņemot vērā faktu, ka Liepājas ostas kuģu ceļš ir padziļināts līdz 14,5 metru dziļumam un starptautisko kravu pārvadājumu nozare vairs nesaskaras ar "Covid–19" pandēmijas radītajām sekām, SEZ valde lēma atcelt speciālās atlaides, kas bija noteiktas ar 2017. gada 17. marta lēmumu. Lēmums stājas spēkā ar 2023. gada 1. janvāri.

Tāpat tika pieņemts lēmums "Par terminētās atlaides piešķiršanu par ostas kopējās lietošanas infrastruktūras objektu un ar ostas darbību saistītās infrastruktūras izmantošanu".

SEZ valde uzskata, ka prāmju satiksmei ir nozīmīga loma ne tikai Liepājas, bet arī Liepājas reģiona uzņēmumiem. Regulāra prāmju līnijas kustība nodrošina stabilu izejmateriālu un gatavās produkcijas loģistikas ķēdi un nodrošina stabilu, un nepārtrauktu Baltijas valstu savienojumu ar Vāciju un citām Centrāleiropas ES valstīm.

Lai saglabātu Liepājas ostas konkurētspēju un nodrošinātu regulāru prāmju pārvadājumu ar Vācijas un Zviedrijas ostām nepārtrauktību, SEZ valde nolēma piešķirt atlaidi 30% apmērā no maksas par ostas kopējās lietošanas infrastruktūras objektu un ar ostas darbību saistītās infrastruktūras izmantošanu, ja kravas tiek nosūtītas vai saņemtas ar kravas – pasažieru prāmjiem, veicot kravu operācijas Liepājas ostas teritorijā. Lēmuma  piešķirtā atlaide piemērojama kravu operāciju uzskatei, kura veikta par laika periodu no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim.


Valde lēma arī par vairākiem precizējumiem SEZ valdes 2021.gada 12.novembra lēmumā "Par maksas par ostas kopējās lietošanas infrastruktūras objektu un ar ostas darbību saistītās infrastruktūras izmantošanu noteikšanu", piemēram, nomainot nosaukumu "Piemare" uz "Norplast Piemare", kas saistīts ar uzņēmuma īpašnieku un nosaukuma maiņu.