Deputāti domes 21.marta sēdē konceptuāli atbalstīja divu nekustamo īpašumu maiņu, viens no kuriem pieder pašvaldībai, bet otrs – SIA "Bāriņu iela".

SIA "Bāriņu iela" ir gatava mainīt tai piederošo nekustamo īpašumu Skolas ielā 9 pret pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Liepu ielā 9. Izteikts arī priekšlikums pārkārtot SIA "Bāriņu iela" piederošā zemesgabala Bāriņu ielā 12 robežas un pašvaldībai piederošā zemesgabala Skolas ielā 7A robežas, nemainot zemesgabalu platības, tādējādi pašvaldībai iegūstot iespēju labiekārtot stāvlaukumu Liepājas teātra apmeklētājiem.

SIA "Bāriņu iela" piederošais nekustamais īpašums Skolas ielā 9 sastāv no zemes vienības 2243 m2 platībā un divām būvēm – sporta zāles, kas tādam mērķim arī tiek uzturēta un izmantota, un šķūnīša. Īpašums atrodas sabiedrisko iestāžu apbūves teritorijā.

Savukārt pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums Liepu ielā 9, sastāv no zemes vienības 1626 m2 platībā un divām slimnīcas ēkām. Īpašums atrodas jauktas apbūves teritorijā ar dzīvojamo funkciju.

Nekustamais īpašums Liepu ielā 9 netiek izmantots un to kopš 2007.gada vairākkārtīgi neveiksmīgi mēģināts pārdot izsolē. Savukārt īpašumu Skolas ielā 9 pašvaldība nomā, lai nodrošinātu vispārizglītojošo skolu un Sporta spēļu skolas programmu īstenošanu. Turklāt zemesgabala daļa īpašumā Skolas ielā 9 tiek izmantota arī automašīnu novietošanai Liepājas teātra apmeklētājiem.

Nekustamo īpašumu maiņas gadījumā rodas arī iespēja blakus esošo zemesgabalu robežu pārkārtošanai, rezultātā iegūstot lietderīgu platību, lai vēl vairāk paplašinātu automašīnu stāvlaukumu, kā arī ļautu pašvaldībai laukumu labiekārtot.

Izglītības pārvalde par nekustamā īpašuma Skolas ielā 9 un tajā esošās sporta zāles nepieciešamību sniegusi šādu viedokli: "Liepājas vispārizglītojošām skolām sporta zāle būtu atbalsts mācību procesa nodrošināšanai, jo pilsētas centrā esošās skolu sporta zāles neatbilst Ministru kabineta [..] noteikumiem un nespēj nodrošināt sporta nodarbības lielam skolēnu skaitam. Esošās sporta zāles ir noslogotas, telpu trūkums liek organizēt mācību stundas vienlaicīgi vairākām klasēm, turklāt perspektīvā plānots palielināt sporta stundu skaitu no divām uz trim stundām nedēļā, kas paaugstinās sporta zāļu noslodzi".

Savukārt Attīstības pārvalde norāda, ka arī saskaņā ar pilsētas attīstības programmu 2015. – 2020.gadam nekustamajam īpašumam Skolas ielā 9 ir nozīme pašvaldības funkciju nodrošināšanā, proti, tas atbilst programmā ierakstītajam:

turpināt izstrādāt efektīvos risinājumus transportlīdzekļu novietošanai pilsētas centra daļā un pie nozīmīgākajiem sabiedriskajiem objektiem pilsētā;
ilsētas degradēto teritoriju sakārtošana un atgriešana ekonomiskajā apritē, tai skaitā kultūrvēsturiskais mantojums;
nodrošināt kultūras dzīves izaugsmes tendencēm atbilstošu un pievilcīgu kultūras infrastruktūru;
nodrošināt Liepājas izglītības iestādēm sporta aktivitātēm nepieciešamo infrastruktūru un inventāru (sporta zāles, sporta inventāru, sporta laukumus).

Būvvalde norādījusi, ka, izvērtējot Liepājas pilsētas vēsturiskā centra pilsētbūvniecisko situāciju, tuvumā esošās publiskās ēkas – Liepājas teātris, Svētās Trīsvienības katedrāle, koncertzāle "Lielais dzintars" u.c. – ir redzams, ka šajā pilsētas daļā nepieciešams pilnveidot automašīnu novietošanas iespējas un ka viena no lielākajām satiksmes problēmām pilsētas centra zonā ir tieši organizēto autostāvvietu trūkums. Arī zemesgabali Bāriņu ielā 12 un Skolas ielā 9, kur Liepājas teātra apmeklētāji šobrīd novieto automašīnas, pieder juridiskām personām un ar laiku vairs nebūs publiski pieejami. Turklāt pašvaldībai jau šobrīd pieder blakus esošie zemesgabali Baznīcas ielā 7 un Baznīcas ielā 9, uz kuriem plānots izbūvēt publiski pieejamu stāvlaukumu aptuveni 87 automašīnām, taču ar to nepietiks, lai atrisinātu stāvvietu trūkumu pilsētas centra zonā, tai skaitā arī Liepājas teātra apmeklētājiem. Tādējādi nekustamais īpašums Skolas ielā 9, ir nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai, atzinusi Būvvalde.

Nekustamā īpašuma pārvaldei uzdots veikt nekustamo īpašumu Liepu ielā 9 un Skolas ielā 9 novērtēšanu, lai noteiktu nosacīto cenu, kā arī sagatavot lēmuma projektus par nekustamo īpašumu maiņu un robežu apstiprināšanu.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 38.pants noteic, ka publiskas personas nekustamo īpašumu var mainīt pret līdzvērtīgu nekustamo īpašumu, kas nepieciešams publiskas personas funkciju izpildes nodrošināšanai, tos novērtējot un nosakot nosacīto cenu, kuru starpība nedrīkst pārsniegt 20 procentus, starpību sedzot naudā.

SIA "Bāriņu iela", kā raksta "Kurzemes Vārds", patiesā labuma guvējs ir uzņēmējs Aigars Kesenfelds.