Liepājas dome atklātā izsolē plāno pārdod trīs nekustamos īpašumus – ēku kompleksu Sporta ielā 16 un Saules ielā 15 A, kā arī Ložmetējnieku ielā 6 un Liepu ielā 9.

Kā informē domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja Zane Ģirne, plānots, ka izsoles visiem minētajiem nekustamajiem īpašumiem Liepājas domē notiks 15.septembrī.

2014.gada 24.jūlijā ir apstiprināti nekustamo īpašumu Sporta ielā 16, Liepājā, (kadastra apzīmējums 1700 031 0025) un Saules ielā 15A, Liepājā (kadastra apzīmējums 1700 031 0204) izsoles noteikumi. Nekustamais īpašums Sporta ielā 16 sastāv no slimnīcas ēkas (kadastra apzīmējums 1700 031 0025 001) un zemesgabala 1866 kv.m platībā (kadastra apzīmējums 1700 031 0025).

Nekustamais īpašuma Saules ielā 15A sastāv no trīs ēkām (kadastra apzīmējums 1700 031 0204 001, 1700 031 0204 002 un 1700 031 0204 003) un zemesgabala 2657 kv.m platībā (kadastra apzīmējums 1700 031 0204).

Atsavināmo objektu nosacītā cena ir 345125 EUR (trīs simti četrdesmit pieci tūkstoši viens simts divdesmit pieci euro), savukārt nodrošinājuma apmērs EUR 34512.50 (trīsdesmit četri tūkstoši pieci simti divpadsmit eiro un piecdesmit eiro centi).

Nekustamā īpašuma turpmākā izmantošana ir iespējama saskaņā ar Liepājas pilsētas pašvaldības teritorijas plānojumu. Objektu var apskatīt Liepājā Sporta ielā 16, iepriekš piesakoties pa tālruni 63404710, savukārt izsoles noteikumus var saņemt Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē „Nekustamā īpašuma pārvaldē” Rožu ielā 6, Liepājā, 150. kabinetā. Dokumenti izsoles dalībnieku reģistrācijai iesniedzami līdz 2014.gada 15.septembra pulksten 16:00.

2014.gada 24.jūlijā ir apstiprināti nekustamā īpašuma Ložmetējnieku ielā 6, Liepājā, (kadastra apzīmējums 1700 002 0067) izsoles noteikumi. Nekustamais īpašuma sastāv no dzīvojamās ēkas (kadastra apzīmējums 1700 002 0067 001) un zemesgabala 7262 kv.m platībā (kadastra apzīmējums 1700 002 0067).

Atsavināmā objekta sākumcena EUR 78545 (septiņdesmit astoņi tūkstoši pieci simti četrdesmit pieci euro). Nodrošinājuma apmērs EUR 7854.50 (septiņi tūkstoši astoņi simti piecdesmit četri eiro un piecdesmit eiro centi).

Nekustamā īpašuma turpmākā izmantošana ir iespējam saskaņā ar Liepājas pilsētas pašvaldības teritorijas plānojumu. Objektu var apskatīt Liepājā Ložmetējnieku ielā 6, iepriekš piesakoties pa tālruni 63404710. Izsoles noteikumus var saņemt Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē „Nekustamā īpašuma pārvaldē” Rožu ielā 6, Liepājā, 150. kabinetā. Dokumenti izsoles dalībnieku reģistrācijai iesniedzami līdz 2014.gada 15.septembra pulksten 16:00.

2014.gada 24.jūlijā ir apstiprināti nekustamā īpašuma Liepu ielā 9, Liepājā, (kadastra apzīmējums 1700 035 0053) izsoles noteikumi. Nekustamais īpašums sastāv no divām ēkām (kadastra apzīmējums 1700 035 0053 001 un 1700 035 0053 002) un zemesgabala 1626kv.m platībā (kadastra apzīmējums 1700 035 0053).

Nekustamā īpašuma turpmākā izmantošana ir iespējam saskaņā ar Liepājas pilsētas pašvaldības teritorijas plānojumu. Objektu var apskatīt Liepājā Ložmetējnieku ielā 6, iepriekš piesakoties pa tālruni 63404710. Izsoles noteikumus var saņemt Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē „Nekustamā īpašuma pārvaldē” Rožu ielā 6, Liepājā, 150. kabinetā. Dokumenti izsoles dalībnieku reģistrācijai iesniedzami līdz 2014.gada 15.septembra pulksten 16:00.

Izsole notiks 2014.gada 15.septembrī pulksten 17:00 Liepājas pilsētas domes zālē Rožu ielā 6, Liepājā.