Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) valde savā janvāra sēdē lēma ierosināt zemes ierīcības projekta izstrādi, lai palielinātu zemesgabala Meldru ielā 8 platību par aptuveni 10 000 m2.


Lēmums saistīts ar SIA "ICS Property" vēlmi īstenot būvprojektu "Metāla virsmas apstrādes ražošanas ēkas jaunbūve".


Metāla virsmas apstrādes ražošanas ēkas jaunbūves skice.


Liepājas SEZ valde jau 2019. gadā atbalstīja SIA "ICS Property" ideju Meldru ielā 8 uzbūvēt ražošanas ēku un biroju un iznomāja uzņēmumam zemi uz 30 gadiem. Starp SEZ pārvaldi un SIA "ICS Property" tika noslēgts līgums uz gadu par nekustamo īpašumu Meldru iela 8 un Meldru iela 10A ar kopējo platību 21 626 m2 rezervēšanu, lai izstrādātu  būvprojektu minimālā sastāvā ražošanas ēkai ar biroju.  


Pēc tam jau SEZ pārvalde informēja, ka saņēmusi  pilsētas būvvaldes atzinumu par izstrādāto būvprojektu minimālā sastāvā "Metāla virsmas apstrādes ražošanas ēkas būvniecība Meldru ielā 8, Liepājā" un  SIA "ICS Property" iesniegumu, kurā lūgts noslēgt līgumu par apbūves tiesības piešķiršanu nekustamajam īpašumam – zemesgabalam Meldru iela 8 būvprojekta "Metāla virsmas apstrādes ražošanas ēkas jaunbūve" realizēšanai.


SEZ valde, izvērtējot iesniegtos dokumentus un atbalstot ieceri būvēt jaunu ražotni, nolēma  pēc nekustamo īpašumu Meldru iela 8 un Meldru iela 10A apvienošanas slēgt ar SIA "ICS Property" līgumu par apbūves tiesības piešķiršanu nekustamajam īpašumam Meldru ielā 8 uz 30  gadiem būvprojekta "Metāla virsmas apstrādes ražošanas ēkas jaunbūve" realizēšanai, apsaimniekošanai un komercdarbības veikšanai.