Februārī tika noskaidrots, ka koncertestrādes "Pūt, vējiņi!" būvprojektu izstrādās SIA "REM PRO". Diemžēl 2.maija ziņojumā teikts, ka firma piedāvājumu atsaukusi.

Ziņojumā par iepirkuma rezultātu, kurš tika noskaidrots 15.februārī, Daugavpils firma "REM PRO" ieguva līguma slēgšanas tiesības par 46 388 eiro četru citu firmu konkurencē. Šajā konkursā augstāko līgumcenu 91 046 eiro piedāvāja SIA "Arhitektu birojs Krasts". Savukārt, SIA "Livland Group",  Pilnsabiedrība "Projekts – Pūt Vējiņi" un SIA "Campaign" piedāvāja līgumcenas sākot no 84 300 eiro līdz 87 500 eiro.

Diemžēl šobrīd SIA "REM PRO" 30.marta vēstulē ir paziņojis par piedāvājuma atsaukšanu. Tāpēc, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 56.panta piekto daļu un 38.panta otro daļu, ņemot vērā nepieciešamību izvērtēt nepieciešamo projektēšanas apjomu, ir pieņemts lēmums pārtraukt atklātu konkursu.

Koncertestrādes pārbūves projektu plānots īstenot darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" ietvaros.

Pagājuša gada nogalē, novembrī, kad tika izsludināts iepirkuma konkurss par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību koncertdārza "Pūt, vējiņi!", pārbūvei paredzētais finansējums būvdarbiem bija 1 100 000 eiro.