Publiskajai apspriešanai no 30.jūnija tiek nodots lokālplānojums, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabaliem Zemnieku ielā 24, 26, 28, 30 un 60.

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts četras nedēļas – no 2016.gada 30.jūnija līdz 28.jūlijam, informē sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2016.gada 13.jūlijā, pulksten 17, Liepājas pilsētas domes 207.apspriežu telpā (Rožu ielā 6, Liepājā, 2. stāvā).

Ar lokālplānojumu redakcijas materiāliem var iepazīties Liepājas pilsētas domes ēkā katru darba dienu no pulksten 8.30 līdz 17.00 (pirmdienās no pulksten 8.30 līdz 18.00), pašvaldības mājaslapā www.liepaja.lv – sadaļā: Pašvaldība/Būvvalde/Publiskās apspriešanas un Pašvaldība/Būvvalde/Informatīvie materiāli/Lokālplānojumi, kā arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv – sadaļā – Teritorijas attīstības plānošana.

Apmeklētāju pieņemšanas laiks Liepājas pilsētas Būvvaldē – trešdienās no pulksten 9 līdz 12 un no pulksten 14 līdz pulksten 17, 109. kabinetā.

Rakstiski priekšlikumi līdz šī gada 28. jūlijam (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Liepājas pilsētas Būvvaldē (Rožu ielā 6, Liepājā, LV – 3401) darba laikā. Iesniegumā fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Viedokli un priekšlikumus var izteikt arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā – www.geolatvija.lv.

Publiskā apspriešana notiek, pamatojoties uz Liepājas pilsētas domes 2016. gada 16. jūnijā pieņemto lēmumu Nr.182 “Par lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai".