No 21. oktobra līdz 30. oktobrim iedzīvotāji aicināti piedalīties publiskajā apspriešanā un izteikt savu viedokli par koku ciršanas ieceri Ganību ielā, posmā no Zāļu ielas līdz Salmu ielai.

Tas nepieciešama saistībā ar ielas un ietves pārbūvi, informē Liepājas domes sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Ķēde.

SIA "Projekts 3" ir izstrādājis būvprojektu "Ganību ielas pārbūve, posmā no Zāļu ielas līdz Salmu ielai, Liepājā", kas paredz šajā posmā uzlabot ietves un brauktuves segumu, kā arī nodrošināt ērtu piebraukšanu īpašumiem. Projekta realizācijai nepieciešams nozāģēt 24 kokus – 1 vītolu, 4 zirgkastaņas, 2 bērzus un 17 liepas. Ielas posmā augošie koki ir sliktā stāvoklī ar stumbru un sakņu bojājumiem.

Projekta ietvaros jauni koki netiek paredzēti, jo šajā posmā to nepieļauj projektējamās ielas šķērsprofils – ielas platums ir par šauru, lai, ievērojot normatīvus, izbūvētu ielu, ietvi un zaļo zonu.

Pašvaldība aicina iedzīvotājus piedalīties publiskajā apspriešanā, kas notiek no 21. oktobra  līdz 30. oktobrim, un izteikt savu viedokli par paredzēto koku ciršanu.

Publiskās apspriedes anketas iespējams saņemt Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6, kā arī aizpildīt elektroniski šeit.

Pēc publiskās apspriešanas tiks apkopoti iedzīvotāju paustie viedokļi un nodoti izvērtēšanai Apstādījumu uzraudzības komisijai.

Papildu informāciju par koku ciršanas ieceri var saņemt Vides nodaļā pie dabas aizsardzības speciālistes Aldas Dambergas, tālrunis: 63404744; e-pasts: alda.damberga@dome.liepaja.lv.