Piedāvājam iepazīties ar Apstādījumu uzraudzības komisijas 8.februāra sēdē pieņemtajiem lēmumiem. Protokolu sagatavoja Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

D A R B A  K Ā R T Ī B Ā
1.Par nokaltuša pīlādža nozāģēšanu Toma ielā 19.
2.Par koku Baznīcas ielā 31.
3.Par liepu apzāģēšanu un bērza nozāģēšanu Pampāļu ielā 3A.
4.Par koka nozāģēšanu Kraukļu ielā 4.
5.Par vītola apzāģēšanu pie O.Kalpaka ielas 52/56.
6.Par koku ciršanu sakarā ar 10kV kabeļa trases izbūves projektu Karostā.
7.Par koka ciršanu dzelzceļa pievedceļa projektēšanai pie Brīvības ielas 123.
8.Par 5 papeļu nociršanu Jūras ielā 5.
9.Par koku ciršanu rezerves stadionā (Jūrmalas parkā) basketbola laukuma izbūvei.


1.Par nokaltuša pīlādža nozāģēšanu Toma ielā 19
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi vēstuli, kurā tiek lūgts izsniegt atļauju koka nozāģēšanai Toma ielā 19, jo tas apdraud skolēnu drošību.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pīlādzis ir pilnībā nokaltis.

Atļaut organizēt 1 pīlādža, kas aug Toma ielā 19, nozāģēšanu.

2.Par koku Baznīcas ielā 31
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā tiek lūgts izvērtēt koku, kam ir nolūzis zars.  

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka teritorijā aug 3 kļavas, kurām ir vajadzīga vainaga sakopšana.

Atļaut organizēt 3 kļavu, kas aug Baznīcas ielā 31, vainagu sakopšanu, piesaistot arboristu.

3.Par liepu apzāģēšanu un bērza nozāģēšanu Pampāļu ielā 3A
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūdz izsniegt atļauju 2 liepu apzāģēšanai un 1 bērza nozāģēšanai.     

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka bērzs aug tuvu mājai, pretī garāžai, traucējot automašīnas iebraukšanu un izbraukšanu, kā arī tā zari skar ēkas fasādi un jumtu, bet 2 liepām ir vajadzīga vainagu veidošana.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 23.punktu un 3.pielikumu un Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.19 “Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi” 21. punktu pirms koku ciršanas jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu pilsētā saistībā ar koku ciršanu.

Bērza stumbra diametrs ir 40 cm. Zaudējumu atlīdzība par šī koka likvidēšanu ir 9.11 EUR un pirms šī koku ciršanas atļaujas saņemšanas summa jāiemaksā Liepājas pilsētas domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110).
40 cm: 0,702804 x 1 x 0.1 x 2 x 0.8 x 1 = 9.11

Atļaut organizēt 1 bērza, kas aug Pampāļu ielā 3A, nozāģēšanu, pirms tam Liepājas pilsētas domes speciālā budžeta kontā iemaksājot zaudējuma atlīdzību 9,11 eiro apmērā.

Atļaut organizēt 2 liepu, kas aug Pampāļu ielā 3A, vainagu veidošanu, darbu veikšanai piesaistot arboristu.

4.Par koka nozāģēšanu Kraukļu ielā 4
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi vēstuli, kurā lūdz nozāģēt kļavu, kas ir bīstami sasvērusies uz saimniecības ēkas pusi.       

Novērtējot situāciju, konstatēts, ka kļavai ir plaisa stumbrā, kur veidojas trupe un koks aug slīpi uz saimniecības ēkas pusi. Ja koka stumbra slīpums ir lielāks par 15 0, koks uzskatāms par potenciāli bīstamu.

Lūgt SIA „Komunālā pārvalde” organizēt kļavas, kas aug pie īpašuma Kraukļu ielā 4, nozāģēšanu.

5.Par vītola apzāģēšanu pie Oskara Kalpaka ielas 52/56
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā tiek lūgts sakopt vītolu vainagus, kas aug pretī mājai Oskara Kalpaka ielā 52/56, jo to zari apdraud gājējus un automašīnas.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka 6 vītoliem, posmā no Strazdu ielas līdz Siļķu ielai, ir vajadzīga vainagu samazināšana, bet 1 pīlādzis ir vecs, sasvēries un praktiski nokaltis.

Lūgt SIA „Komunālā pārvalde” organizēt 6 vītolu vainagu sakopšanu un 1 pīlādža, kas aug Oskara Kalpaka ielā, posmā no Strazdu ielas līdz Siļķu ielai, nozāģēšanu.

6.Par koku ciršanu sakarā ar 10kV kabeļa trases izbūves projektu Karostā
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi SIA “Energoprojekts” vēstuli, kurā sakarā ar A/S "Sadales tīkls” Rietumu reģiona pasūtīto tehnisko projektu "10kV KL pārbūve no TP1414 līdz TP1415 Liepājas pilsētā” un "10kV KL pārbūve no TP1426 līdz TP1427 Liepājas pilsētā” tiek lūgta koku ciršanas atļauja.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka sakarā ar iecerētā projekta realizāciju būs nepieciešama daudzu koku, tai skaitā vērtīgu priežu un melnalkšņu, likvidācija. Tā kā koku ciršana paredzēta publiski pieejamā vietā, saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu, pašvaldība rīko publisko apspriešanu par koku ciršanu. Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas tiek pieņemts lēmums par koku ciršanu.

1.Lūgt SIA “Energoprojekts” pirms projektu „10kV KL pārbūve no TP1414 līdz TP1415 Liepājas pilsētā” un „10kV KL pārbūve no TP1426 līdz TP1427 Liepājas pilsētā” apstiprināšanas Liepājas pilsētas Būvvaldē, Apstādījumu uzraudzības komisijā iesniegt šo projektu skici, kurā norādīti izcērtamie koki.  

2.Galīgo lēmumu par projektu "10kV KL pārbūve no TP1414 līdz TP1415 Liepājas pilsētā” un "10kV KL pārbūve no TP1426 līdz TP1427 Liepājas pilsētā” akceptēšanu pieņemt pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas.

7.Par koka ciršanu dzelzceļa pievedceļa projektēšanai pie Brīvības ielas 123
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu koku ciršanas atļaujai sakarā ar dzelzceļa pievedceļa Nr.6 projektēšanu un būvniecību.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka likvidējams viens koks, kas atrodas dzelzceļa ekspluatācijas aizsargjoslā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 7.punktu, ja koku ciršana nepieciešama būvniecības īstenošanai, saskaņotais būvprojekts darbojas kā tajā atzīmēto koku ciršanas atļauja.

Konceptuāli atbalstīt izstrādāto projektu, kurā paredzēta 1 koka, kas aug Brīvības ielā 123, nozāģēšana un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šā koka ciršanu.

8.Par 5 papeļu nociršanu Jūras ielā 5
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā, saskaņā ar iedzīvotāju lēmumu, lūdz nozāģēt teritorijā esošās 5 papeles. Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka papeles ir novecojušas un bīstamas.

Atļaut organizēt 5 papeļu, kas aug Jūras ielā 5, nozāģēšanu.

9.Par koku ciršanu rezerves stadionā (Jūrmalas parkā) basketbola laukuma izbūvei
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi SIA „Liepājas Olimpiskais centrs” lūgumu izskatīt ieceri par Daugavas rezerves stadionā paredzēto publiski pieejamu āra basketbola laukuma ierīkošanu, tāpēc lūdz atļauju koku nozāģēšanai.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu, kas nosaka, ka, ja koku ciršana paredzēta publiski pieejamos objektos, rīkojama publiska apspriešana.

1) Lūgt Vides nodaļai sagatavot materiālus publiskās apspriešanas organizēšanai un apkopot saņemtos viedokļus.

2) Jautājumu skatīt atkārtoti pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas.