Domes 12.jūlija sēdē deputāti nobalsoja par uzlabotajiem un papildinātajiem noteikumiem "Dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas, izlietošanas un uzskaites kārtība".

Kā teikts lēmumpropjekta anotācijā, noteikumi izstrādāti, lai nodrošinātu likumīgu dāvinājuma vai ziedojuma pieņemšanu, izlietošanu un uzskaiti, kā arī, lai novērstu dāvinājuma vai ziedojuma izšķērdēšanu un nelietderīgu izmantošanu.

Kā iemesls šāda lēmuma pieņemšanai sēdē tika minēti sporta laukumi, ko pilsētai dāvinājis Kristaps Porziņģais. Taču visdažādāko dāvinājumu, kuru liktenis nav no pašiem veiksmīgākajiem, pilsētai netrūkst. Sākot ar seno firmas "Fazer" dāvināto pulksteni, kurš regulāri mēdz apstāties vai rādīt nepareizu laiku, bet nav nevienas institūcijas pilsētā, kas dāvinātājai signalizētu, ka ar dāvanu kaut kas nav kārtībā un tai vajadzīga apkope, beidzot ar neseno traci par firmas "LMT" dāvinātajām un tēlnieka Gaita Burvja "vēju pilsētai" veidotajām kinētiskajām skulptūrām, kuras pamazām tika pārvērstas lūžņos.

Noteikumus piemēros darījumos, kuros bez atlīdzības pašvaldības īpašumā tiks nodoti finanšu līdzekļi, manta vai pakalpojumi pašvaldības funkciju nodrošināšanai – administratīvo resursu, materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai, uzlabošanai, infrastruktūras sakārtošanai, kultūras, izglītības, sporta, veselības, sociālās palīdzības un citu mērķu atbalstam.

Noteikumi būs saistoši visām Liepājas pilsētas pašvaldības iestādēm un aģentūrām, ja tās saņem dāvinājumus  vai ziedojumus, un par ziedojuma vai dāvinājuma pieņemšanu un izlietošanu būs atbildīgs konkrētās pašvaldības institūcijas vadītājs.