Būvdarbi SIA "Liepājas ūdens" un AS "UPB" noslēgtajā līgumā "Kanalizācijas tīklu paplašināšana Liepājā, 6.kārta" ir pabeigti, informē atbildīgā par publicitāti projektā Sarmīte Jēkabsone. Projekta kopējās  izmaksas bez PVN bija 1,86 miljoni eiro.

Tas nozīmē, ka ir izbūvēti visi līguma ietvaros plānotie centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvadi apmēram 3,2 km garumā un pilsētas iedzīvotājiem tagad ir nodrošināta iespēja saņemt centralizētus kanalizācijas pakalpojumus. 2020.gada 26. jūnijā ekspluatācijā tika pieņemts līguma pēdējais būvdarbu objekts.

Būvdarbi līgumā ir pabeigti, nedaudz apsteidzot plānoto laika grafiku un iekļaujoties līguma summā.

Pēdējā būvdarbu objekta apjomā tika izbūvēti jauni centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvadi Ceriņu, Magoņu, Upeņu un Ķiršu ielās nedaudz vairāk kā viena km garumā. Tāpat kā citās pilsētas ielās, kurās tika izbūvēti jauni ielu kanalizācijas cauruļvadi, arī šeit ielu sarkano līniju robežās ir izbūvēti pievadi katram īpašumam.

SIA "Liepājas ūdens" lūdz nekustamā īpašuma īpašniekus, kuru nekustamie īpašumi atrodas iepriekš minētajās ielās un kuri vēl nesaņem centralizētus ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumus, ierasties uzņēmuma tehniskajā daļā, lai saņemtu tehniskos noteikumus pievadu izbūvei, kā arī informāciju par nepieciešamajām turpmākajām darbībām, lai noslēgtu sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumu.

"Liepājas ūdens" norāda, ka saskaņā ar Liepājas pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.12 "Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Liepājas pilsētā" 89.punktu, nekustamā īpašuma pievada izbūve un pievienošanās centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas sistēmai ir veicama 4 (četru) gadu laikā no pakalpojuma sniedzēja rakstiskas informācijas par centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvi.