14.septembrī ir noslēgusies publiskā apspriešana lokālplānojuma 1. redakcijai, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu teritorijai starp 14. novembra bulvāri, Talsu un Pulvera ielu, paredzot izveidot mūsdienu prasībām atbilstošu dzīvnieku kapsētu, informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Sagatavoja Aigars Štāls.

Tagad pašvaldība lokālplānojuma izstrādātājiem nosūtīs publiskās apspriešanas laikā saņemtos institūciju atzinumus, kā arī iedzīvotāju un citu interesentu viedokļu apkopojumu, lai tos izvērtētu un ņemtu vērā dokumenta gala redakcijā.  

Lokālplānojuma gala variantu apstiprinās deputāti – plānots šo svarīgo soli spert līdz šā gada beigām. Līdz ar to pašvaldībai būs iespēja meklēt un piesaistīt finansējumu, kā arī izstrādāt būvprojekta dokumentāciju un īstenot būvdarbus, izveidojot dzīvnieku kapsētu un krematoriju, kas atbilst vides, sanitārās drošības un teritorijas plānojuma prasībām.

Dzīvnieku kapsēta ir nepieciešama, jo līdz šim Liepājas iedzīvotājiem nav iespēju likumīgi apbedīt dzīvniekus. Haotiski, apšaubāmos sanitāros un dabas vidi degradējošos apstākļos suņu, kaķu un citu dzīvnieku apbedīšana notiek piekrastes kāpu aizsargjoslā pie Dienvidu kapiem. Dzīvnieku kapsētu skaits valstī ir nepietiekams – uz šo problēmu ir norādījusi Valsts kontrole.

Tā kā pašvaldību autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, t. sk., kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošanu un uzturēšanu, lokālplānojuma izstrādi ir pasūtījusi pilsētas pašvaldība, pirms tam izraugoties vispiemērotāko zemesgabalu.

Lokālplānojuma teritorija atrodas Liepājas pilsētas austrumu pusē, Zaļās birzs mikrorajonā, ar kopējo platību 11,8 ha – starp 14. novembra bulvāri, Talsu un Pulvera ielu.

Lokālplānojuma 1. redakcija, kas no 4.augusta līdz 14.septembrim bija nodota publiskajai apspriešanai, piedāvā šīs teritorijas funkcionālā zonējuma un apbūves noteikumu priekšlikumu, satiksmes organizācijas risinājumus, labiekārtojumu, inženierkomunikācijas, veicamo darbu kārtas  un citus nosacījumus dzīvnieku kapsētas izveidei.

Publiskās apspriešanas sapulcē, kas notika 19. augustā, J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskolā, 1. redakcijas izstrādātājas SIA "Reģionālie projekti" pārstāve Laine Šildere iepazīstināja ar minētajiem risinājumiem un atbildēja uz iedzīvotāju jautājumiem.

Iedzīvotāji interesējās gan par izvēlētās teritorijas piemērotību dzīvnieku kapsētas funkcijai, gan par to, vai netiks ietekmētas Talsu ielas dzīvojamās mājas. Viņi arī jautāja, cik ilgi vēl drīkstēs izmantot mazdārziņus, kas pašreiz ierīkoti lokālplānojuma teritorijā, vai būs ērta satiksme no pilsētas, kādi pakalpojumi būs pieejami kapsētas izmantotājiem, kur tieši paredzēts būvēt krematorijas ēku un virkni citu jautājumu.

Uz tiem atbildes palīdzēja sniegt arī Būvvaldes un Domes izpilddirekcijas, Nekustamā īpašuma pārvaldes un citu pašvaldības iestāžu pārstāvji.

Pēc  tam, kad lokālplānojuma izstrādes process būs noslēdzies, pašvaldība meklēs finansējumu. Kad kļūs zināms naudas avots, līdz kapsētas nodošanai ekspluatācijā būs vajadzīgi aptuveni divi gadi, kad iepirkt un sagatavot būvniecības ieceres dokumentāciju, izskatīt un akceptēt būvprojektu, izraudzīties būvnieku un paveikt būvdarbus, kas, visticamāk, notiks pa kārtām.

Lokālplānojuma materiāli, arī publiskās apspriešanas kopsavilkums, ir pieejami, apskatāmi, pētāmi valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, kā arī pašvaldības mājaslapā www.liepaja.lv, sadaļā Būvniecība/Pilsētas teritorijas plānošanas dokumenti.