Ceturtdien, 12.novembrī, deputāti apstiprināja lokālplānojumu, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu teritorijai starp 14. Novembra bulvāri, Talsu ielu un Pulvera ielu un tam pievienotos saistošos noteikumus, informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Lokālplānojuma teritorija atrodas Liepājas pilsētas austrumu pusē, Zaļās birzs mikrorajonā, ar kopējo platību 11,8 ha – starp 14.novembra bulvāri, Talsu un Pulvera ielu.

Šeit pašvaldība ir paredzējusi veidot mūsdienu prasībām atbilstošu dzīvnieku kapsētu. Agrākā dabas teritorija tagad būs izmantojama dzīvnieku apbedīšanai, taču labiekārtota kapsēta aizņems tikai daļu no plānojuma teritorijas – sākotnēji divus hektārus.

No šā gada  4.augusta līdz 14.septembrim lokālplānojuma 1. redakcija bija nodota publiskajai apspriešanai.

Dokuments piedāvāja šīs teritorijas funkcionālā zonējuma un apbūves noteikumu priekšlikumus, satiksmes organizācijas risinājumus, labiekārtojumu, inženierkomunikācijas, veicamo darbu kārtas  un citus nosacījumus dzīvnieku kapsētas izveidei.

Publiskās apspriešanas laikā saņemto institūciju atzinumus un priekšlikumus izvērtēja lokālplānojuma izstrādātāji – SIA "Reģionālie projekti". Tika apkopti un ņemti vērā arī iedzīvotāju un citu interesentu izteiktie viedokļi, tad – sagatavota un pašvaldībai apstiprināšanai iesniegta lokālplānojuma gala redakcija.  

Lokālplānojuma  un saistošo noteikumu apstiprināšana paver iespējas pašvaldībai meklēt un piesaistīt finansējumu, kā arī pasūtīt būvprojektu un īstenot vides, sanitārās drošības un teritorijas plānojuma prasībām atbilstošas dzīvnieku kapsētas un krematorijas būvdarbus.

Šobrīd Liepājas iedzīvotājiem nav iespēju likumīgi apbedīt dzīvniekus. Haotiski, apšaubāmos sanitāros un dabas vidi degradējošos apstākļos suņu, kaķu un citu mīļdzīvnieku apbedīšana notiek piekrastes kāpu aizsargjoslā pie Dienvidu kapiem.

Tā kā pašvaldību autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, t. sk., kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošanu un uzturēšanu, lokālplānojuma izstrādi ir pasūtījusi pilsētas pašvaldība, pirms tam izraugoties objektam vispiemērotāko tās īpašumā esošo zemesgabalu, grozot atļauto izmantošanas veidu.

Kad kļūs zināms naudas avoti, būs vajadzīgi aptuveni divi gadi, kad iepirkt un sagatavot būvniecības ieceres dokumentāciju, izskatīt un akceptēt būvprojektu, izraudzīties būvnieku un uzsākt būvdarbus, kas, visticamāk, notiks pa kārtām.

Lokālplānojuma materiāli, arī publiskās apspriešanas kopsavilkums un citi dokumenti, ir pieejami, apskatāmi, pētāmi valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, kā arī pašvaldības mājaslapā www.liepaja.lv, sadaļā Būvniecība/Pilsētas teritorijas plānošanas dokumenti.