SIA "Liepājas ūdens" 3. jūnijā Salaspils Nacionālajā botāniskā dārzā saņēma balvu "Zaļā izcilība 2022" nominācijā "Zaļās izcilības balva ūdenssaimniecības jomā", informē uzņēmums.


Zaļā izcilības balva ir ikgadēja vides aizsardzības nozares augstākā atzinība par nozīmīgiem sasniegumiem un ieguldījumu vides pārvaldībā.    


Latvijas Republikas Valsts vides dienests jau kopš 2015. gada ir iedibinājis gada balvu vides aizsardzībā "Zaļā izcilība", godinot uzņēmumus, kuriem tuva vides aizsardzība, un tos, kuriem rūp Latvijas vides kvalitāte un ilgtspēja, kuri ar savu darbu ir pierādījuši, ka spēj būt izcili ne vien savā nozarē, bet arī attiecībā pret vides aizsardzību, kuri aktīvi rīkojas, lai novērstu savas darbības ietekmes uz vidi riskus, īsteno pasākumus pārejai uz aprites ekonomiku, kā arī nenogurstoši iegulda resursus uzņēmuma darbinieku vides apziņas veidošanā.


SIA "Liepājas ūdens" ir patiesi priecīgs, ka uzņēmuma darbs vides aizsardzībā ir pamanīts un novērtēts. Jau 1994. gadā uzsāka realizēt pirmo vides projektu, piesaistot ārvalstu investīcijas, un šo darbu veiksmīgi turpina nu jau vairāk kā 30 gadus. Paveikts ir daudz, tai skaitā rekonstruētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, izbūvētas dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas un notekūdeņu dūņu kompostēšanas laukums, kā arī izbūvēti jauni un nomainīti tehniski novecojošie ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadi, uzlabotas un ieviestas modernas tehnoloģijas procesu nodrošināšanai ūdenssaimniecībā.


Viens no būtiskākiem faktoriem uzņēmuma darbības novērtējumā ir dabas resursu taupīga izmantošana un jaunu inovatīvu risinājumu ieviešana ikdienas darbā. Un šajā jomā SIA "Liepājas ūdens" ir labs paraugs Latvijas mērogā. Jau 2018. gadā otrā pacēluma sūkņu stacijā Alsungas ielā 30 darbu uzsāka pirmā saules elektrostacija, bet 2019. gadā saules elektrostacija tika izbūvēta notekūdeņu attīrīšanas iekārtā. Uzņēmums ir samazinājis elektroenerģijas patēriņu no centralizētās sistēmas un attiecīgi ir panākts CO2 izmešu samazinājums. Darbs šajā virzienā turpinās un šogad ir uzsākts Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēts projekts, lai uzstādītu vēl divas saules elektrostacijas – vienu no tām notekūdens attīrīšanas iekārtās, bet otru otrā pacēluma sūkņu stacijā Ventas ielā.


SIA "Liepājas ūdens" arī turpmāk strādās tā, lai visaugstākajā līmenī ievērotu vides prasības un samazinātu savas darbības ietekmi uz vidi.