Atbrīvojot 45,05 hektārus Liepājas ezera teritorijas no aizauguma, Liepājas ezerā noslēgušies pļaušanas darbi, informē domes sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

Darbu rezultātā izpļauts esošais laivu ceļš 100 metru platumā Liepājas administratīvās teritorijas robežās un atsevišķas ar niedrēm aizaugušas platības Liepājas ezera krastam piegulošajā ūdens daļā. Tāpat veikta izpļauto ūdensaugu izvākšana krastā un utilizēšana. 

Darbi tika īstenoti ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu projekta "Liepājas ezera eitrofikācijas samazināšanas pasākumu īstenošana" (reģ.Nr.1-08/130/2018) ietvaros. Darbus veica SIA "Aquastar" par kopējo summu 31 561,58 eiro (ieskaitot PVN). No projekta izmaksām 85% sedza Latvijas vides aizsardzības fonds, 15% – pašvaldība.

Projekts īstenots ar mērķi veicināt Liepājas ezera dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un aizsardzību, kā arī uzlabot ūdens apmaiņas režīmu, samazinot eitrofikācijas ietekmi, tajā pašā laikā sabalansējot rekreatīvo resursu izmantošanu ar dabas vērtību aizsardzību.