Lai uzlabot personu ar redzes traucējumiem iekļaušanos sabiedrībā, Liepājas pašvaldība  ir uzstādījusi 21 papildu taktilo informācijas zīmi vairākās sociālajās ēkās pilsētā.

Kā informē Liepājas domes sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Enģele, taktilās informācijas zīmes ietver informāciju latviešu valodā ar taktiliem, iztaustāmiem burtiem, Braila rakstā un piktogrammu.

Taktilās zīmes ir gatavotas, balstoties uz universālā dizaina principiem un veidotas tā, lai tās būtu noderīgas un kalpotu ne tikai vājredzīgiem vai neredzīgiem cilvēkiem, bet arī ikvienam, kam nepieciešams orientēties telpā. Zīmes ir veidotas kontrastējošas, lai tās varētu pamanīt gan vājredzīgi cilvēki, gan bērni, vecāka gada gājuma cilvēki un ikviens, kas atrodas telpā.

Papildu zīmes uzstādītas:
• Veco ļaužu dzīvojamajā mājā Ganību ielā 135/141;
• Sociālajā dzīvojamajā mājā Flotes ielā 14;
• Dienas centrā personām ar garīgās attīstības traucējumiem T.Breikša ielā 16/20;
• Sociālajā dzīvojamajā mājā Ģenerāļa Baloža ielā 1.

Kopumā projekta ietvaros Liepājas pilsētas publiskajās un sociālajās ēkās uzstādīta 71 taktilā informācijas zīme.

Zīmju dizains un to funkcionalitāte tika veidota sadarbojoties ar tiešo zīmju lietotājiem – cilvēkiem ar vājredzību un redzes invaliditāti.

Projekta mērķis ir uzlabot personu ar redzes traucējumiem iekļaušanos sabiedrībā un veicināt vienlīdzīgu attieksmi pret personām ar invaliditāti. To plānots sasniegt stiprinot sadarbību, uzlabojot sabiedrības izpratni un paaugstinot speciālistu kompetences, kā arī pilnveidojot infrastruktūru un sociālo pakalpojumu pieejamību, efektivitāti un dažādību.

Tāpat projekta ietvaros Liepājas Neredzīgo biedrībā tiek organizētas sociālās pilnveides nodarbības cilvēkiem ar redzes traucējumiem un invaliditāti, pilsētā uzstādītas četras divu metru platas laipas izejās uz pludmali, tiks uzstādītas piecas metāla taktilās kartes pilsētvidē, organizēti informatīvi publiski pasākumi saistībā ar redzes invaliditātei aktuālām tēmām, kā arī tiks veidota īsfilma par projekta laikā paveikto. Plašāka informācija par projektu pieejama pašvaldības mājas lapā www.liepaja.lv/projekti/saredzi-citadak/.

Projekts tiek finansēts Eiropas Savienības Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014.-2020. gadam projekta LLI – 212 “Saredzi citādāk” ietvaros. Kopējais projekta finansējums ir 493 044,31 eiro (t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļi 419 087,65 eiro).

Papildu informācija: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļa, tālr. 63 404 747, e-pasts: veseliba@liepaja.lv.