Piedāvājam iepazīties ar Apstādījumu uzraudzības komisijas izbraukuma sēdē 23.martā pieņemtajiem lēmumiem par koku ciršanu un vainagu kopšanu.

LATVIJAS REPUBLIKA
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME
APSTĀDĪJUMU UZRAUDZĪBAS KOMISIJA
Liepāja, Rožu iela 6, LV-3401
SĒDES LĒMUMI
LIEPĀJĀ

2015. gada 23. martā Nr.9


D A R B A  K Ā R T Ī B Ā
1.Par liepu apzāģēšanu Kuršu ielā 11/13.
2.Par liepu apzāģēšanu Dzintaru ielā 46.
3.Par 3 bērzu nozāģēšanu Dzintaru ielā 97/99.
4.Par koku ciršanu Rīgas ielā 58.
5.Par zirgkastaņas nozāģēšanu Jāņa Asara ielā 12.
6.Par 5 koku nociršanu Kviešu ielā 66 un 68.
7.Par 3 koku nociršanu Sila ielā 3.
8.Par nokaltušiem kokiem Kārklu ielā.
9.Par liepu apzāģēšanu Celtnieku ielā 9.
10.Par koku apzāģēšanu Zemnieku ielā.
11.Par papeles nozāģēšanu Siguldas ielā 17.
12.Par zirgkastaņām pie Saldus ielas 17.
13.Par koku Siļķu ielā 25.
14.Par ozolu Namdaru ielā 6.
15.Atkārtoti par kokiem Lielā ielā 1A.

1.#
Par liepu apzāģēšanu Kuršu ielā 11/13
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja liepu, kas aug pie nama Kuršu ielā 11/13, apzāģēšanai.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kuršu ielā 11/13 aug 5 galotņotas liepas, kurām nepieciešama ataugušo atvašu apzāģēšana.

Atļaut organizēt 5 liepu, kas aug pie mājas Kuršu ielā 11/13, apzāģēšanu.

2.#
Par liepu apzāģēšanu Dzintaru ielā 46
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt liepas, kas aug zemesgabalā Dzintaru ielā 46. Darbus veiks SIA “ArboPro”.

Apsekojot teritoriju dabā, konstatēts, ka zemesgabalā atrodas 4 liepas un zirgkastaņa. Koki ir galotņoti, nepieciešama vainagu kopšana, izzāģējot vājākās atvases un noīsinot pārāk garās.

Atļaut organizēt 5 koku, kas aug zemesgabalā Dzintaru ielā 46, vainagu kopšanu.

3.#
Par 3 bērzu nozāģēšanu Dzintaru ielā 97/99
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts izskatīt iespēju izsniegt atļauju bērzu, kas aug Dzintaru ielas 97/99 pagalmā, nozāģēšanai, jo koki aizsedz saules gaismu un stiprā vējā zari sitas logos.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pagalmā apmēram 2 metru attālumā no ēkas aug 3 bērzu puduris. Šo koku nozāģēšana nesamazinās vides kvalitāti jo pagalmā aug daudz koku un krūmu.

Galīgo lēmumu par šo koku ciršanu jāpieņem šā nama dzīvokļu īpašniekiem.

Lūgt Apstādījumu uzraudzības komisijā iesniegt daudzdzīvokļu dzīvojamā nama Dzintaru ielā 97/99 dzīvokļu īpašnieku lēmumu par 3 bērzu, kas aug Dzintaru ielas 97/99 pagalmā, nociršanu.

4.#
Par koku ciršanu Rīgas ielā 58
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt nokaltušos un bojātos kokus, kas atrodas Rīgas ielas 58 pagalmā.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pagalmā atrodas 4 nokaltuši koki, 3 kļavas un veci augļu koki. Nokaltušie koki nozāģējami, nepiemērojot zaudējumu atlīdzību par to likvidēšanu.

Ieteicams izskatīt iespēju nozāģēt 2 kļavas, kuras aug tuvu kaimiņu saimniecības ēkai, saglabājot pagalmā vienu kļavu. Kļavas ir liela auguma koki un nelielā pagalmā trim lieliem kokiem nepietiks vietas. Kļavas slikti pacieš zaru apzāģēšanu un nav piemērotas vainagu formēšanai.

1.Atļaut organizēt 4 nokaltušo koku, kas atrodas Rīgas ielas 58 pagalmā, nociršanu.

2.Ieteikt Rīgas ielas 58 dzīvokļu īpašniekiem izskatīt iespēju nozāģēt 2 pagalmā augošās kļavas, kuras atrodas tuvu kaimiņu saimniecības ēkai.

5.#
Par zirgkastaņas nozāģēšanu Jāņa Asara ielā 12
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt zirgkastaņu, kas aug Jāņa Asara ielā 12, jo koks traucē mājas pārbūvei. Iesniegumā minēts, ka būvniecības tehniskais projekts atrodas izstrādes stadijā. Pievienota skice, kurā atzīmēts koks, kas traucēs ēkas rekonstrukcijai, jo piebūve paredzēta līdz ar koka stumbru.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka likvidēt paredzētā zirgkastaņa aug netālu no kaimiņu īpašuma žoga. Būvniecības laikā zirgkastaņai vienā pusē tiks nocirstas saknes un apzāģēti zari, tādā veidā koks kļūst nestabils.

Zirgkastaņa, sava lielā auguma dēļ nav piemērota audzēšanai privātmājas dārzā pilsētā.

Ieteicams likvidēt arī galotņoto zirgkastaņu, kas aug pie vārtiņiem, jo koks ir bijis galotņots un zaudējis savu ainavisko kvalitāti, kā arī lielās brūces dēļ stumbrā attīstās trupe. Ieteiktu nozāģēt arī lielo egli un ierīkot jaunus apstādījumu mājas priekšdārzā.

1.Atļaut projektā “Dzīvojamās mājas rekonstrukcija, saimniecības ēku 002 un 003 rekonstrukcija Jāņu Asara 12, Liepājā” paredzēt zirgkastaņas, kas aug Jāņa Asara ielā 12, likvidēšanu un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šā koka ciršanu.

2.Rekomendēt dzīvojamās mājas Jāņa Asara ielā 12 rekonstrukcijas projektā paredzēt galotņotās zirgkastaņas, kas aug Jāņa Asara ielā 12 pie vārtiņiem un egles, kas aug mājas priekšā, likvidēšanu un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šo koku ciršanu.

6.#
Par 5 koku nociršanu Kviešu ielā 66 un 68
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt 5 kokus, kas aug pie nama Kviešu ielā 66, jo paredzēta ēkas nojaukšana. Uzņēmējs uzskata, ka koki traucēs ēku nojaukšanas darbiem.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka ēkas ir nojauktas, bet koki ir saglabāti.

Šo koku likvidēšana paredzēta dzelzceļa sliežu izbūves projektā. Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 7.punktu, kas nosaka, ka būvprojektā norādītie izcērtamie koki un izsniegtā būvatļauja ir uzskatāma par projektā atzīmēto koku ciršanas atļauju.

Pieņemt zināšanai, ka 5 koki, kas aug Kviešu ielā 66, tiks likvidēti sakarā ar sliežu ceļa izbūvi.

7.#
Par 3 koku nociršanu Sila ielā 3
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts saskaņot 3 koku likvidāciju, kas paredzēta sakarā ar zemesgabala Sila ielā 3 labiekārtojumu.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka  zemesgabalā Sila ielā 3 atrodas divas papeles, bet triju papeļu puduris aug pašvaldībai piederošajā zemesgabalā Mežmalas ielā 4.

Papeles ir novecojušas un potenciāli bīstamas. Ierosinu nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šo koku likvidēšanu.

Atļaut Sila ielas 3 labiekārtojuma projektā paredzēt 2 papeļu, kas aug Sila ielā 3 un triju papeļu pudura, kas aug Mežmalas ielā 4, likvidāciju un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šo koku ciršanu.

8.#
Par nokaltušiem kokiem Kārklu ielā
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi lūgumu apsekot Kārklu ielu, jo saņemta iedzīvotāju sūdzība par nokaltušiem kokiem.

Apsekojot teritoriju Kārklu ielā, netika konstatēti nokaltuši koki. Iespējams, ka iedzīvotāju iebildumi attiecas uz mežu teritoriju, kas atrodas aiz daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Kārklu ielā.

Aicinu iedzīvotājus par konkrēto situāciju sazināties ar Vides un veselības daļu, lai precizētu nokaltušo koku atrašanās vietu.

Atlikt šī jautājuma izskatīšanu līdz tiek precizēta koku atrašanās vieta.

9.#
Par liepu apzāģēšanu Celtnieku ielā 9
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt liepas, kas aug Celtnieku ielā 9.

Apsekojot kokus dabā, konstatēts, ka 2 liepām ieteicama profesionāla vainagu kopšana, darbu veikšanu uzticot arboristam.

Atļaut organizēt 2 liepu, kas aug Celtnieku ielā 9, apzāģēšanu, darbu veikšanai pieaicinot arboristu.

10.#
Par koku apzāģēšanu Zemnieku ielā
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi lūgumu apsekot kokus, kas traucē pārvietoties pa izbūvēto ietvi Zemnieku ielā posmā no Miltu ielas līdz Grāvju ielai.

Novērtējot teritoriju dabā, konstatēts, Zemnieku ielas un Miltu ielas krustojumā (Zemnieku iela 37) aug liepa, kurai nepieciešama vainaga pacelšana. Vairāki koki, kā zari traucē gājējiem, aug zemesgabalos Zemnieku ielā 43 un Zemnieku ielā 41.

Saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.19 “Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi” 12.2.apakšpunktu, kas nosaka, ka zemes īpašniekam ir pienākums nodrošināt, lai koku zari netraucētu gājēju pārvietošanos pa ietvēm un traucējošos zarus apzāģēt līdz 2,5 m augstumam. Šo darbu veikšanai nav nepieciešama rakstiska pašvaldības atļauja.

Lūgt sakopt vainagus kokiem, kas aug zemesgabalos Zemnieku ielā 37, Zemnieku ielā 41 un Zemnieku ielā 43, nozāģējot gājējiem traucējošos zarus.

11.#
Par papeles nozāģēšanu Siguldas ielā 17
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt papeli, kas aug pie nama Siguldas ielā 17, jo koka saknes bojā ēkas pamatus, koka zari vējā apdraud automašīnas un iedzīvotājus, bet lapas un pūkas piesārņo lietus notekūdeņu sistēmu uz mājas jumta. Iesniegumam pievienots šā nama dzīvokļu īpašnieku sapulces protokola izraksts.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas aug Kanādas papele ar stumbra apkārtmēru, mērot 1,3 m augstumā, 2,5 m. Koka likvidēšana nesamazinās apkārtnes vides kvalitāti, jo līdzās atrodas kāpu zonas apstādījumi.

Atļaut organizēt papeles, kas aug Siguldas ielā 17, nociršanu un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šā koka ciršanu.

12.#
Par zirgkastaņām pie Saldus ielas 17
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts novērtēt 3 zirgkastaņas, kas aug pie īpašuma Saldus ielā 17. Koki izauguši ļoti lieli un noēno īpašumu. Iesniegumā norādīts, ka koki atrodas uz pašvaldības zemes, bet iedzīvotājiem jāveic uzkopšanas darbi, kas rada zaudējumus, jo zirgkastaņu lapas ir inficētas, kā dēļ jānodod atkritumu apsaimniekotājam.

Novērtējot situāciju dabā, secināts, ka iedzīvotāji pirms vairāk kā piecdesmit gadiem pie īpašuma iestādījuši zirgkastaņas, kas šobrīd rada minētās problēmas. Koki ir veselīgi un bagātina ielas ainavu. Ieteicama vainagu retināšana un kopšana.

Lūgt organizēt 3 zirgkastaņu, kas aug pie īpašuma Saldus ielā 17, vainagu sakopšanu līdz 2015. gada 1.novembrim.

13.#
Par koku Siļķu ielā 25
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts novērtēt koku, kas aug Siļķu ielas 25 pagalmā, jo koks noēno 1. un 2. stāva dzīvokļus, bet saknes bojā ēkas pamatus.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pagalmā pie Siļķu ielas 25 nama aug divi koki. Viens koks (liepa) ir jau apzāģēts. Otrs koks, kas aug nama dienvidrietumu stūrī, atrodas pārāk tuvu logiem. Koka apzāģēšana ir īslaicīgs risinājums. Iedzīvotājiem jāizskata iespēja likvidēt kokus, kas aizsedz sauli un ierīkot jaunus, mūsdienu prasībām atbilstošus apstādījumus pagalmā.

1.Atļaut organizēt koka, kas aug Siļķu ielas 25 pagalmā, vainaga apzāģēšanu.

2.Rekomendēt dzīvojamās mājas Siļķu ielā 25 dzīvokļu īpašniekiem izskatīt iespēju koku, kas aug pagalmā un noēno dzīvokļus, likvidāciju.

14.#
Par ozolu Namdaru ielā 6
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi lūgumu izsniegt atļauju ozola, kas aug Namdaru ielā 6, vainaga kopšanai. Iesniegums no Namdaru ielas 6 zemes īpašnieka nav saņemts.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka Namdaru ielā 6 aug liels un izcili vērtīgs koks, parastais ozols. Liepājā, salīdzinājumā ar citām koku sugām, ozoli ir retums. Koks ir ainaviski vērtīgs, ar kuplu vainagu, kam nepieciešama minimāla kopšana.

Saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.19 “Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi” ir noteikta kārtība, kādā tiek pieprasīta un izsniegta atļauja koku vainagu kopšanai. Šo noteikumu 13. punkts nosaka, lai saņemtu pašvaldības atļauju koka vainaga kopšanai un veidošanai, zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs pašvaldībā iesniedz iesniegumu.

Pamatojoties uz īpašnieka iesniegumu, koku apsekos un izsniegs atļauju vai rakstisku atteikumu koka apzāģēšanai.

1.Informēt, ka koka vainaga kopšanai Apstādījumu uzraudzības komisijā jāiesniedz zemes īpašnieka iesniegums.

2.Atļaut veidot vainagu ozolam, kas aug Namdaru ielā 6, pēc zemes īpašnieka iesnieguma saņemšanas.

15.#
Atkārtoti par kokiem Lielā ielā 1A
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi lūgumu apsekot kokus, kas aug pie Liepājas Dzimtsarakstu nodaļas Lielā ielā 1A un atļaut sakopt vainagus ozolam un vītolam.

Novērtējot situāciju dabā, secināts, ka lietderīgi veikt nokarenā zeltzaru vītola vainaga sakopšanu un regulāri veicama ozola vainaga apjoma ierobežošana.

Atļaut organizēt nokarenā zeltzaru vītola un ozola, kas aug pie īpašuma Lielā ielā 1A, vainagu profesionālu kopšanu.