Piedāvājam iepazīties ar Apstādījumu uzraudzības komisijas 5. septembra sēdes lēmumiem. Protokola izrakstu sagatavoja domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.  
                                                                     

D A R B A  K Ā R T Ī B Ā
1.Par koku ciršanu Virssardzes ielā 11.
2.Par koka nozāģēšanu Kroņu ielas 17 pagalmā.
3.Par koku nozāģēšanu Lāčplēša ielas 39 pagalmā.
4.Par kokiem Kaktu ielā 8.
5.Par liepas apzāģēšanu Pīlādžu ielas 31 pagalmā.
6.Par liepas nozāģēšanu pie Siļķu ielas 20A.
7.Par koku apzāģēšanu Oskara Kalpaka ielā pie Brīvostas ielas.
8.Par nokaltušas priedes nozāģēšanu Pulkveža Brieža ielā 16.
9.Par koku apzāģēšanu pie nama Baltijas ielā 11.
10.Par vītoliem Miera ielā.
11.Par ozola apzāģēšanu Priekules ielā 3.
12.Par bīstamu koku Ventas ielā 6.
13.Par nokaltušu koku Slapjā ielā 1.
14.Par kokiem Baseina ielā 41.
15.Par nokaltušu priedi pie 15.vidusskolas.
16.Par bebru apgrauztiem kokiem pie stadiona "Olimpija" ūdenskrātuves.
17.Par ošiem Klaipēdas ielā pie pii "Pasaciņa".


1.Par koku ciršanu Virssardzes ielā 11
Apstādījumu uzraudzības komisija (turpmāk – komisija) saņēmusi SIA "JM Properties" iesniegumu, kurā lūgts izskatīt koku ciršanu zemesgabalos ar kadastra apzīmējumiem Nr.17000020124, Nr.17000020445, Nr.17000020126, Nr.17000020446 un Nr.17000020596, sakarā ar SIA "JM Properties" ražošanas ēkas Virssardzes ielā 11, Liepājā būvniecību. Iesniegumam pievienots ģenplāns, kurā atzīmēti likvidējamie koki.

Apsekojot situāciju dabā, konstatēts, ka saskaņā ar iesniegto skici likvidēt paredzēts 245 kokus, no tiem 4 koki ir jauniestādītie ielu apstādījumu koki, bet 70 skujkoki (priedes). Teritorijai nav veikta dendroloģiskā inventarizācija, tāpēc jāveic atkārtota teritorijas apsekošana, lai noteiktu precīzu izcērtamo koku sugu skaitu. Vizuāli apskatot varam secināt, ka lielākā daļa no izcirst plānotajiem kokiem ir priedes, melnalkšņi un daži bērzi, bet iespējams arī citas lapu koku sugas.

Šobrīd komisijai nav pietiekama informācija, lai noteiktu precīzu zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu pilsētā apmēru un pieņemtu galīgo lēmumu par koku ciršanu objektā Virssardzes ielā 11.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 23.punktu un 3.pielikumu un Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.19 "Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi" 21. punktu, pirms koku ciršanas jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu pilsētā saistībā ar koku ciršanu.

Aprēķinot zaudējumu atlīdzību tikai par 70 likvidēt paredzētajām priedēm ar vidējo stumbra apkārtmēru 40 cm summa pārsniedz deviņpadsmit tūkstošus euro.

Komisijai nav informācijas vai teritorijā plānoti kompensējošie stādījumi.

Koku ciršana notiks Karostas industriālā parka teritorijā, kas nekvalificējas kā publiski pieejama teritorija.

Šobrīd varam konstatēt tikai to, ka nav apstākļu, kas aizliegtu koku ciršanu šajā teritorijā, nav konstatēti aizsargājami koki vai dižkoki.

1.Atlikt jautājuma izskatīšanu par 245 koku, kas paredzēta būvobjekta "SIA "JM Properties" ražošanas ēkas Virssardzes ielā 11, Liepājā (kadastra apzīmējumi Nr.17000020124, Nr.17000020445, Nr.17000020126, Nr.17000020446 un Nr.17000020596)" skicē, ciršanu līdz tiks precizēts izcērtamo koku skaits pa sugām, to stumbru diametrs un paredzēto kompensējošo stādījumu apmērs.

2.Neparedzēt publisko apspriešanu koku ciršanas iecerei Virssardzes ielā 11, jo koki atrodas Karostas industriālā parka teritorijā.

3.Lūgt PI "Komunālā pārvalde" organizēt 3 jauno koku (parastais skābardis), kas aug Beverīnas ielā un 1 jaunā koka (lauku kļava), kas aug Virssardzes ielā uz projektētām iebrauktuvēm, pārstādīšanu.

2.Par koka nozāģēšanu Kroņu ielas 17 pagalmā
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi SIA "Kroņu nami" iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt liepu, kas atrodas Kroņu ielas 17 pagalmā, jo koks ir daļēji nolūzis. Lūgts apzāģēt pārējos pagalmā augošos kokus.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pagalmā sabiezināti iestādītas 3 liepas, zirgkastaņa un bērzs. Vienai liepai daļēji nolūzusi galotne. Pārējiem kokiem veicama vainagu retināšana un kopšana, darbu veikšanu uzticot profesionālam koku kopējam.

Atļaut SIA "Kroņu nami" organizēt:
- daļēji nolūzušās liepas, kas aug Kroņu ielas 17 pagalmā, nozāģēšanu un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šī koka likvidēšanu

- 2 liepām, zirgkastaņai un bērzam, kas aug Kroņu ielas 17 pagalmā, vainagu sakopšanu, darbu veikšanai piesaistot arboristu.

3.Par koku nozāģēšanu Lāčplēša ielas 39 pagalmā
Apstādījumu uzraudzības komisijai ir saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt Lāčplēša ielas 39 pagalmā augošos kokus, jo stipra vēja laikā koki apdraud īpašuma un iedzīvotāju drošību, kā arī bojā kanalizācijas sistēmu un ēkas pamatus.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pagalmā aug liels bērzs ar stumbra apkārtmēru 2,2 m, bet ēkas pamatos ieaugusi zirgkastaņa.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 19.punktu un 1.pielikumu, kuri nosaka, ja bērza stumbrs sasniedzis un pārsniedz 1,8 m apkārtmēru, ciršanas atļauju var izsniegt tikai pēc Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma saņemšanas.

1.Atļaut organizēt zirgkastaņas, kas aug Lāčplēša ielas 39 pagalmā, nozāģēšanu, nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šī koka likvidēšanu.  Pirms darbu veikšanas Apstādījumu uzraudzības komisijā iesniegt šī nama dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par zirgkastaņas nozāģēšanu un saņemt koka ciršanas atļauju.

2.Lūgt Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu par bērzu, kas aug Lāčplēša ielā 39 un jautājumu skatīt atkārtoti pēc atzinuma saņemšanas.

4.Par kokiem Kaktu ielā 8
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts apsekot 3 kokus, kas aug pretī namam Kaktu ielā 3, jo to zari traucē gājējiem un bojā Kaktu ielas 3 nama jumtu, bet viens no šiem kokiem bojā Kaktu ielas 8 īpašuma žogu. Vēl viens koks atrodas sētas vidū pie šķūņiem un bojā Kaktu ielas 8 māju. Iesniegumā nav norādīta precīza koka atrašanās vietas adrese.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka viena liepa, kas it kā bojā žogu, atrodas uz zemesgabala Kaktu ielā 8, bet divas liepas, kurām apzāģējami apakšējie zari, atrodas uz zemesgabala Kaktu ielā 10. Žogs ir nesen izbūvēts un tā būvniecība veikta tā, lai liepu saglabātu, tāpēc šobrīd nav iemesla liepu likvidēt. Zemesgabalu īpašniekiem jāorganizē liepu apakšējo zaru apzāģēšana un vainagu kopšana. Iesniegumā minēts vēl viens koks, kurš atrodas sētā pa vidu, blakus šķūņiem, bet nav norādīta īpašuma adrese. Pieņemam, ka tās varētu būt divas lielas papeles, kuras aug zemesgabalā Kaktu ielā 10. Slīpi augošo papeli ieteicams nozāģēt, jo koks var izgāzties, bet otrai papelei veicama vainaga retināšana.

1.Informēt, ka koku vainagu kopšana jāorganizē zemesgabala īpašniekiem.

2.Neatļaut nozāģēt liepu, kas aug zemesgabalā Kaktu ielā 8, bet lūgt veikt koka vainaga kopšanu, darbu veikšanai pieaicinot arboristu.

3.Lūgt zemesgabala Kaktu ielā 10 īpašniekiem organizēt divu liepu un vienas papeles ar diviem stumbriem, kas aug Kaktu ielā 10, vainagu sakopšanu, darbu veikšanai pieaicinot arboristu, bet slīpi augošo papeli nozāģēt.

5.Par liepas apzāģēšanu Pīlādžu ielas 31 pagalmā
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt liepu, kas aug Pīlādžu ielas 31 pagalmā, jo koks stipra vēja laikā apdraud iedzīvotājus.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka nelielā pagalmā, kas pieder Pīlādžu ielas 31 un Pīlādžu ielas 33 dzīvokļu īpašniekiem, aug liepa un zirgkastaņa. Liepa aug slīpi, saknes ieaugušas garāžas un kaimiņu saimniecības ēkas pamatos. Blakus liepai aug liela zirgkastaņa. Ieteiktu liepu nozāģēt, bet zirgkastaņai veikt vainaga profesionālu sakopšanu.

Saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.19 „Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi" ir noteikta kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja koka nozāģēšanai daudzdzīvokļu dzīvojamo namu teritorijā. Šo noteikumu 18.3. apakšpunkts nosaka, ka pašvaldības atļauju koka nociršanai var saņemt, ja komisijā iesniegts daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmums par koka nociršanu, kurā ciršanu atbalsta vairākums dzīvokļu īpašnieku.

Lūgt organizēt Pīlādžu ielas 31 un Pīlādžu ielas 33 dzīvokļu īpašnieku kopsapulci par kokiem, kas aug zemesgabalā Pīlādžu ielā 31, ieteikt slīpi augošas liepas nozāģēšanu un zirgkastaņas vainaga sakopšanu, kopības lēmumu iesniegt Apstādījumu uzraudzības komisijā.

6.Par liepas nozāģēšanu pie Siļķu ielas 20A
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi dzīvokļu īpašnieku biedrības "Ķieģelis" iesniegumu, kurā lūgts nozāģēt koku, kas atrodas tuvu pie nama Siļķu ielā 20A, aizēno logus un rada mitrumu ēkā.

Apsekojot minēto adresi, konstatēts, ka tuvu nama dienvidaustrumu stūrim aug galotņota liepa. Liepai ir stumbra bojājumi arī trupes pazīmes.

Saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.19 „Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi" ir noteikta kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja koka nozāģēšanai daudzdzīvokļu dzīvojamo namu teritorijā. Šo noteikumu 18.3. apakšpunkts nosaka, ka pašvaldības atļauju koka nociršanai var saņemt, ja komisijā iesniegts daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmums par koka nociršanu, kurā ciršanu atbalsta vairākums dzīvokļu īpašnieku.

Lūgt dzīvokļu īpašnieku biedrībai "Ķieģelis" Apstādījumu uzraudzības komisijā iesniegt Siļķu ielas 20A dzīvokļu īpašnieku lēmumu par liepu, kas aug Siļķu ielā 20A.

7.Par koku apzāģēšanu Oskara Kalpaka ielā pie Brīvostas ielas
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi anonīma autora telefona zvanu par to, ka koki, kas aug Oskara Kalpaka ielā, aizsedz redzamību, izbraucot no ostas virzienā uz tilta pusi.

Apsekojot minēto teritoriju dabā, konstatēts, ka kokiem, kas aug Oskara Kalpaka ielā nepieciešama vainagu pacelšana. Ieteicams apzāģēt arī liepu rindas, kas aug pie namiem Oskara Kalpaka ielā 105 un 109. Kā arī pacelt vainagus kokiem, kas aug gar veloceliņu no Brīvostas ielas līdz Kalpaka tiltam.

Lūgt PI "Komunālā pārvalde" iekļaut 2017./2018.gada darbu plānā koku, kas aug Oskara Kalpaka ielā, posmā no Koku ielas līdz Kalpaka tiltam, vainagu pacelšanu un sakopšanu.

8.Par nokaltušas priedes nozāģēšanu Pulkveža Brieža ielā 16
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts  nozāģēt nokaltušu priedi, kas atrodas Pulkveža Brieža ielā 16, jo koks draud uzkrist mājai un apdraud iedzīvotājus.

Apsekojot adresi dabā, konstatēts, ka pie šķūņiem atrodas nokaltusi priede.

Lūgt apsaimniekotājam organizēt nokaltušās priedes, kas atrodas Pulkveža Brieža ielā 16, pie šķūņiem, nozāģēšanu un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šī koka likvidēšanu.

9.Par koku apzāģēšanu pie nama Baltijas ielā 11
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Baltijas ielā 11 pieguļošajā teritorijā augošos kokus. Iesniegumam pievienots šā nama dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par koku vainagu sakopšanu Baltijas ielā 11.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka vainagu kopšana un retināšana nepieciešama ievu krūmiem un kļavām, kas aug nama austrumu pusē.

Atļaut organizēt ievu krūmu un kļavu, kas aug zemesgabalā Baltijas ielā 11 austrumu pusē, vainagu sakopšanu, darbu veikšanai pieaicinot arboristu.

10.Par vītoliem Miera ielā
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi PI "Komunālā pārvalde" lūgumu apsekot vītolus, kas aug Miera ielā, posmā no Dzērves ielas līdz Ganību ielai.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka  minētajā ielas posmā aug galotņoti vītoli, kuriem nepieciešama vainagu apzāģēšana, polardēšana. Taču daži vītoli ir ar bojātiem stumbriem un potenciāli bīstami. Ieteicams lūgt arboristus izvērtēt, kurus kokus sakopt un saglabāt, bet kuri drošības dēļ likvidējami.

Atļaut PI "Komunālā pārvalde" organizēt vītolu, kas aug Miera ielā, posmā no Dzērves ielas līdz Ganību ielai, vainagu polardēšanu, bet, ja arboristi kādu no vītoliem atzīst par bīstamu, atļauts likvidēt. Pēc darbu paveikšanas Apstādījumu uzraudzības komisiju informēt par nozāģētajiem vītoliem.

11.Par ozola apzāģēšanu Priekules ielā 3
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt ozolu, kas aug pie nama Priekules ielā 3, jo saņemtas iedzīvotāju sūdzības, ka koka zari sitas logos.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka  ozols aug tuvu namam un nepieciešama regulāra zaru īsināšana.

Atļaut organizēt ozola, kas aug Priekules ielā 3 ielas pusē, zaru īsināšanu, darbu veikšanai pieaicinot arboristu.

12.Par bīstamu koku Ventas ielā 6
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi informāciju no anonīma autora, ka pie nama Ventas ielā 6 atrodas bīstams, iesprādzis koks, lūgts veikt šī koka apsekošanu.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka minētajā adresē aug ošlapu kļavas, kurām nepieciešama vainagu kopšana un retināšana. Vienai no kļavām ir plaisa stumbrā. Koku iespējams saglabāt, ja tiek veikta vadzaru nostiprināšana un vainaga sakopšana, retināšana un zaru īsināšana. Taču galīgais lēmums jāpieņem nama dzīvokļu īpašniekiem, jo koks atrodas uz Ventas ielas 6 namam piederošās zemes.

Lūgt apsaimniekotājam organizēt Ventas ielas 6 dzīvokļu īpašnieku apspriedi, lai lemtu par koku (ošlapu kļavas), kas aug zemesgabalā Ventas ielā 6 ielas pusē, sakopšanu un vienas, bojātas ošlapu kļavas nozāģēšanu.

13.Par nokaltušu koku Slapjā ielā 1
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt nokaltušu bērzu, kas atrodas laivu kooperatīva "Dzintars 1" teritorijā, Slapjā ielā 1.

Apsekojot teritoriju dabā, konstatēts, ka bērzs ir pilnībā nokaltis un nozāģējams.

Atļaut organizēt nokaltušā bērza, kas atrodas Slapjā ielā 1, nozāģēšanu un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šī koka likvidēšanu.

14.Par kokiem Baseina ielā 41
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi nekustamā īpašuma Baseina iela 41 īpašnieka iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt 2 kokus, kas aug Baseina ielas 41 pagalmā, jo viens koks bojā palīgēkas jumtu, bet otrs koks aug tuvu mājai, aizsedz dienas gaismu dzīvokļos un piesārņo notekas ar lapām un kastaņiem.

Apsekojot minēto pagalmu, konstatēts, ka bērzs aug bīstami slīpi, uzgūlis uz garāžas jumta, kvalificējams kā bīstams koks. Zirgkastaņa aug aptuveni 2 m no ēkas, sakņu sistēma veido pacēlumu, uzkalniņu, bet uz stumbra novērojama atmirusi miza, kas liecina par stumbra problēmu.

Atļaut organizēt bērza un zirgkastaņas, kas aug Baseina ielas 41 pagalmā, nozāģēšanu un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šo 2 koku likvidēšanu.

15.Par nokaltušu priedi pie 15.vidusskolas
Apstādījumu uzraudzības komisija izbraukuma sēdes laikā konstatēja, ka pie Liepājas 15.vidusskolas nokaltusi viena priede, bet blakus augošajai priedei sākuši kalst apakšējie zari. Nokaltusī priede ir jānozāģē, bet otrai priedei nozāģējami nokaltušie zari, lai novērstu risku, ka vārētu sākt kalst pārējās priedes, jo nav zināms šo priežu kalšanas iemesls. Sakarā ar klimata pārmaiņām un ar augu importu Latvijā aizvien biežāk parādās līdz šim nezināmi kaitēkļi un slimības, tāpēc jācenšas pēc iespējas ātrāk likvidēt bojātos augus.
Lūgt Liepājas 15. vidusskolu organizēt nokaltušās priedes, kas aug zemesgabalā Oskara Kalpaka ielā 96, nozāģēšanu un blakus esošai priedei nozāģēt nokaltušos zarus.

16. Par bebru apgrauztiem kokiem pie stadiona "Olimpija" ūdenskrātuves
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi izpilddirektora lūgumu apsekot bebru apgrauztos kokus, kas atrodas pie stadiona "Olimpija" ūdenskrātuves.

Šī problēma jau pastāv vairākus gadus un šajā teritorijā ir izzāģēts daudz koku. Ir veikti arī koku stumbru aizsardzības pasākumi, notinot koku stumbrus ar sietiem. Lai aizsargātu Zvejnieku alejas liepu stādījumus, PI "Komunālā pārvalde" ir aplikusi metāla sietus ap koku stumbriem. Bebru apgrauzti koki un krūmi ir novēroti arī kāpās aiz suņu pastaigu laukuma.

Apsekojot teritoriju dabā, konstatēts, ka šoreiz bebri ir apgrauzuši 3 papeles, kas atrodas zemesgabalā Cietokšņa ielā 4. Divām papelēm miza ir nograuzta apkārt kokam un koki nav augtspējīgi, pastāv nolūšanas risks. Viens koks ir aizgrauzts. Papeļu koksne ir ļoti mīksta un tajā ātri attīstās trupes, un koks kļūst bīstams.

Lūgt PI "Nekustamā īpašuma pārvalde" organizēt bebru apgrauzto 3 papeļu, kas atrodas zemesgabalā Cietokšņa ielā 4, nozāģēšanu.

17.Par ošiem Klaipēdas ielā pie pii "Pasaciņa"
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi lūgumu no pirmsskolas izglītības iestādes "Pasaciņa" apsekot ošus, kas aug Klaipēdas ielā, jo kokiem ir daudz kalstošu zaru vainagā, kas lūzt un apdraud iedzīvotājus un zem kokiem novietotās automašīnas.
PI "Komunālā pārvalde" vairākkārt ir organizējusi sauso zaru izzāģēšanu šiem kokiem, taču pēc ielas rekonstrukcijas un autostāvvietas ierīkošanas oši ir pastiprināti sākuši kalst. Iespējams, ka ošu veselības stāvokli ietekmē arī nesen Latvijā izplatīties sākusies slimība, ko izraisa patogēnā sēne Chalara fraxinea.

Apsekojot kokus dabā, konstatēts, ka dažiem ošiem ir nokaltuši zari vainagā.

Lūgt PI "Komunālā pārvalde" turpināt ošu, kas aug Klaipēdas ielā pie pirmsskolas izglītības iestādes "Pasaciņa", vainagu regulāru kopšanu.