Piedāvājam iepazīties ar domes Apstādījumu uzraudzības komisijas 28.oktobra sēdē pieņemtajiem lēmumiem par koku, kuri bojāti vai traucē, likvidēšanu dažādās pilsētas vietās.

LATVIJAS REPUBLIKA
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME
APSTĀDĪJUMU UZRAUDZĪBAS KOMISIJA
Liepāja, Rožu iela 6, LV-3401
SĒDES LĒMUMI
LIEPĀJĀ

D A R B A  K Ā R T Ī B Ā

1.Par koka nozāģēšanu Oskara Kalpaka ielā 79.
2.Par koku nozāģēšanu Krūmu ielā 55.
3.Par koku nozāģēšanu Kviešu ielā 52.
4.Par koku bojāšanu Turaidas un Lazaretes ielu krustojumā.
5.Par priedītēm pie Lazaretes ielas 7.
6.Par bērzu pie Mārtiņa ielas 4.
7.Par kokiem Slapjā ielā 12A.
8.Par kokiem Klaipēdas ielā.
9.Par ievas nozāģēšanu pie Siguldas ielas 25.
10.Par apsi Klāva Ukstiņa ielā 7/9.
11.Par koku ciršanu pandusa izbūvei pie gājēju celiņa Jūrmalas parkā.
12.Ziņojums par publiskās apspriešanas rezultātiem Līvas kapsētas kapličas rekonstrukcijai.
13.Ziņojums par publiskās apspriešanas rezultātiem saistībā ar koku ciršanu Garnizona kapsētas rekonstrukcijai.

1.#
Par koka nozāģēšanu Oskara Kalpaka ielā 79

Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt koku, kas aug pie daudzdzīvokļu dzīvojamā nama Oskara Kalpaka ielā 79.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka kļava ieaugusi ēkas pamatos.

1.Atļaut organizēt kļavas, kas ieaugusi ēkas Oskara Kalpaka ielā 79 pamatos, nozāģēšanu.

2.Pirms koka ciršanas atļaujas saņemšanas, Apstādījumu uzraudzības komisijā, iesniegt daudzdzīvokļu dzīvojamā nama Oskara Kalpaka ielā 79 dzīvokļu īpašnieku rakstisku piekrišanu koka, kas aug zemesgabalā Oskara Kalpaka ielā 79, ciršanai.

2.#
Par koku nozāģēšanu Krūmu ielā 55

Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt bērzu un bumbieri, jo koki ir ļoti veci.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka bērzam zaros ir parazītiskās sēnes, bērzu tafrīnas (Taphrina betulina) infekcija. Stumbrā attīstās trupe, uz ko norāda stumbra sulošana. Koks likvidējams sava bioloģiskā vecuma dēļ.

Bumbiere salīdzinoši labā stāvoklī, ieteicams nozāģēt apakšējo zarus, retināt vainagu. Koks nav kvalificējams kā bīstams. Augļu koku ciršanai nav nepieciešama pašvaldības atļauja. Ieteicams veikt vainagu sakopšanu divām liepām, kas aug pagalmā. Iztrupējušu stumbru un potenciāli bīstams ir vītols, kas aug pie ieejas durvīm.

1.Atļaut organizēt bērza, kas aug zemesgabalā Krūmu ielā 55, nociršanu.

2.Pirms koku ciršanas atļaujas saņemšanas, Apstādījumu uzraudzības komisijā iesniegt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Krūmu ielā 55 dzīvokļu īpašnieku rakstisku piekrišanu bērza,  kas aug zemesgabalā Krūmu ielā 55, likvidēšanai.

3.Rekomendēt izskatīt iespēju iztrupējušā vītola, kas aug pie nama Krūmu ielā 55 ieejas, likvidēšanu un divu liepu, kas aug šā nama pagalmā, vainagu sakopšanu.

3.#
Par koku nozāģēšanu Kviešu ielā 52

Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi lūgumu apsekot kokus, kas aug pie nama Kviešu ielā 52, jo kļava un zirgkastaņa ir sākušas novecot un kalst. Ābele traucē transporta iebraukšanai.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka kļava pēc neprofesionālas apzāģēšanas ir praktiski nokaltusi. Zirgkastaņa ir bijusi galotņota. Šobrīd ataugušas atvases, bet stumbrā ir attīstījusies trupe. Zirgkastaņa ir uzskatāma par bīstamu.

Augļu koku nozāģēšanai nav nepieciešama pašvaldības atļauja.

Atļaut organizēt kļavas un zirgkastaņas, kas aug Kviešu ielā 52, nociršanu un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šo koku ciršanu.

4.#
Par koku bojāšanu Turaidas un Lazaretes ielu krustojumā

Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iedzīvotāju sūdzību, ka Turaidas un Lazaretes ielu krustojumā notiek rakšanas darbi un tiek bojāti koki.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka Turaidas ielā tiek ieguldītas apakšzemes komunikācijas un notiek rakšanas darbi, tai skaitā tiek bojātas koku saknes. Potenciāli bīstama ir kļava, kas aug Lazaretes ielas un Turaidas ielas krustojumā, jo rakšana notikusi līdz ar koka stumbru, atcirstas saknes, koks slīps uz īpašuma Turaidas ielā 5 pusi.

Atļaut organizēt slīpā koka, kas aug siltumtrases zonā uz robežas ar īpašumu Turaidas ielā 5, nozāģēšanu.

5.#
Par priedītēm pie Lazaretes ielas 7

Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi lūgumu atļaut izzāģēt priedītes, kas aug zemesgabalā Lazaretes ielā 7 un tam pieguļošajās pašvaldības teritorijās.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka teritorijā pašizsējā ieaugušas priedītes. Teritorijas kopšanas laikā var izzāģēt pārāk biezi saaugušās priedītes. Koku, kuru stumbru caurmērs nepārsniedz 12 cm un krūmu ciršanai nav nepieciešama rakstiska pašvaldības atļauja.

Atļaut pašvaldības aģentūrai “Nodarbinātības projekti” organizēt pašvaldībai piederošo teritoriju Lazaretes ielā kopšanu, izcērtot pārāk biezi augošos kokus, kuru stumbru caurmērs nepārsniedz 12 cm.

6.#
Par bērzu pie Mārtiņa ielas 4

Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts apsekot bērzu, kas aug pie nama Mārtiņu ielā 4, jo kokam sakarā ar ūdensvada ierīkošanas darbiem ir apcirstas saknes.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka bērzs iestādīts ļoti tuvu ēkai un atrodas apakžemes komunikāciju aizsargjoslā.

Atļaut organizēt bērza, kas aug pie nama Mārtiņa ielā 4, likvidāciju un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šī koka ciršanu.

7.#
Par kokiem Slapjā ielā 12A

Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja novākt izgāztos kokus, kas atrodas Slapjā ielā 12A pie garāžām.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka Slapjā ielā 12A ir izgāzies vītolu puduris (3 stumbri pilnībā nokrituši, 2 potenciāli bīstami.

Atļaut organizēt Slapjā ielā 12A izgāztā vītola pudura novākšanu.

8.#
Par kokiem Klaipēdas ielā

Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iedzīvotāju jautājumus par jaunajiem kokiem, kas iestādīti Klaipēdas ielā, posmā no Vētru ielas līdz pilsētas dienvidu robežai.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka liepas iestādītas ielas rekonstrukcijas projekta ietvaros. Nepieciešams nozāģēt gobu un kļavu sējeņus, blīgznu puduru un sakopt vai likvidēt ievu krūmus.

Lielajām papelēm izzāģējami kalstošie un aizlauztie zari.

Lūgt Attīstības pārvaldei izskatīt iespēju ielas rekonstrukcijas projekta ietvaros sakopt ievas (krūmus), likvidēt blīgznu, gobu un kļavu sējeņus, lai uzlabotu augšanas apstākļus jaunajiem kokiem.

9.#
Par ievas nozāģēšanu pie Sigudas ielas 25

Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt ievu, kas aug pie daudzdzīvokļu dzīvojamā nama Siguldas ielā 25.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka ievai pie sakņu kakla ir bojājums, koks bīstami sasvēries. Ieva kā bīstams koks likvidējama.

1.Atļaut organizēt ievas, kas aug Siguldas ielā 25, nozāģēšanu, iepriekš darbus saskaņojot ar šā nama dzīvokļu īpašniekiem.
2.Nenoteikt zaudējumu atlīdzību par ievas, kas aug Siguldas ielā 25, ciršanu.

10.#
Par apsi Klāva Ukstiņa ielā 7/9

Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts apsekot koku, kas aug Klāva Ukstiņa ielā 7/9.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka zemesgabalā Klāva Ukstiņa ielā 7/9 aug baltā apse (Populus alba) ar stumbra apkārtmēru 4,04 m. Koks ir slīps, pie sakņu kakla vaļējs dobums.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 19.punktu, pirms šā koka ciršanas nepieciešams saņemt Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu.

Atlikt jautājuma izskatīšanu līdz Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma saņemšanai.

11.#
Par koku ciršanu pandusa izbūvei pie gājēju celiņa Jūrmalas parkā

Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts akceptēt izstrādāto projekta skici objektam “Gājēju celiņa izbūve Jūrmalas parkā, Liepājā”. Projekta īstenošanai paredzēts likvidēt 2 vītolus, pīlādzi, ābeli un novecojušos krūmus. Projektā paredzēti jauni apstādījumi.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka divi vītoli ir iztrupējuši un bīstami, līdz ar to likvidējami. Pīlādzis un ābele, aug zem ozola vainaga, to stumbra diametrs ir mazāks par 12 cm.

Konceptuāli atbalstīt izstrādāto projekta “Gājēju celiņa izbūve Jūrmalas parkā, Liepājā” skici, kurā paredzēta 2 iztrupējušu, bīstamu vītolu, pīlādža, ābeles un krūmu likvidācija.

12.#
Ziņojums par publiskās apspriešanas rezultātiem Līvas kapsētas kapličas rekonstrukcijai

Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi Vides un veselības daļas apkopotos publiskās apspriešanas rezultātus par koku ciršanu saistībā ar Līvas kapsētas kapličas rekonstrukcijas projektu.

Publiskās apspriešanas laikā, kas notika no š.g. 11.oktobra līdz 24.oktobrim ir saņemts viens iedzīvotāja viedoklis pret ieceri likvidēt osi un kļavu, kas aug Līvas kapsētā pie kapličas.

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija atzinumā norādījusi, ka šo koku ciršanai nav nepieciešams inspekcijas saskaņojums.

Konceptuāli atbalstīt izstrādāto projekta “Līvas kapsētas kapličas renovācija Cenkones ielā 18/20, Liepājā” skici, kurā paredzēta divu koku likvidācija.

13.#
Ziņojums par publiskās apspriešanas rezultātiem saistībā ar koku ciršanu Garnizona kapsētas rekonstrukcijai

Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi Vides un veselības daļas apkopotos publiskās apspriešanas rezultātus par koku ciršanu saistībā ar izstrādāto projekta “Garnizona kapsētas rekonstrukcija Ģenerāļa Baloža ielā 37, 37A un 37B, Liepājā” skici.

Publiskās apspriešanas laikā, kas notika no š.g. 11.oktobra līdz 24.oktobrim ir saņemts viens iedzīvotāja viedoklis pret ieceri koku ciršanai saistībā ar Garnizona kapu rekonstrukciju.

1.Konceptuāli atbalstīt izstrādāto projekta “Garnizona kapsētas rekonstrukcija Ģenerāļa Baloža ielā 37, 37A un 37B, Liepājā” skici.

2.Atļaut pakāpeniski likvidēt projektā paredzētos kokus. Pirmkārt, likvidējot kokus, kas paredzēti 1. kārtas īstenošanai un visus bīstamos kokus. Turpmāk, kokus likvidēt pirms attiecīgās būvniecības kārtas īstenošanas.