No domes esam saņēmuši un varam piedāvāt iepazīties ar Apstādījumu uzraudzības komisijas trīs aizvadītajās sēdēs pieņemtajiem lēmumiem.

12.augusta sēdē lemtais

1.#
Par kokiem Uliha ielā 90
1.Noteikt zaudējumu atlīdzību par robīnijas, kas aug zemesgabalā Uliha ielā 90, ciršanu 21,30 LVL.
2.Atļaut organizēt robīnijas, kas aug Uliha ielā 90 ciršanu, iepriekš Liepājas pilsētas domes Vides aizsardzības fondā iemaksājot zaudējumu atlīdzību 21,30 LVL.
3.Informēt Valsts vides dienestu par to, ka zemesgabalā Uliha ielā 90 ierīkota nelegāla būvgružu izgāztuve.

2.#
Par ozola apzāģēšanu Priekules ielā 3
Atļaut organizēt ozola, kas aug pie daudzdzīvokļu dzīvojamā nama Priekules ielā 3, profesionālu vainaga apzāģēšanu, darbus saskaņojot ar šā nama dzīvokļu īpašniekiem.

3.#
Par kokiem pie Sūnu ielas 13
Lūgt SIA “Komunālā pārvalde” organizēt koku, kas aug pie nama Sūnu ielā 13 (ieva, liepa, pīlādzis), vainagu kopšanu līdz 2014.gada aprīlim.

4.#
Par kokiem Gaujas prospektā 30
Lūgt SIA “Komunālā pārvalde” iekļaut 2014.gada darbu plānā 2 nokaltušu koku (gobas) likvidāciju un papeles, kas atrodas Gaujas prospektā starp namiem Nr.30 un Nr.28, vainaga sakopšanu.

5.#
Par papelēm Reiņa meža ielā 3
1.Atļaut organizēt 4 papeļu, kas aug zemesgabalā Reiņa meža ielā 3, nociršanu, nenosakot zaudējumu atlīdzību par koku ciršanu.
2.Rekomendēt nocirsto papeļu vietā paredzēt jaunu koku stādījumus, darbus saskaņojot ar šā nama dzīvokļu īpašniekiem, bet teritorijas labiekārtojuma plānu saskaņojot Būvvaldē.

6.#
Par vītolu Dzērves ielā
Lūgt SIA “Komunālā pārvalde” iekļaut 2014.gada darbu plānā vītola, kas aug pie Dzērves ielas 10A, vienas stumbra daļas nozāģēšanu un otra stumbra apzāģēšanu.

7.#
Par zirgkastaņas nozāģēšanu Zirņu ielā 114A
Atļaut organizēt zirgkastaņas, kas aug pie ēkas Zirņu ielā 114A, nozāģēšanu, nenosakot zaudējumu atlīdzību par koka ciršanu.

8.#
Par ievu pie Klāva Ukstiņa ielas 66
Atļaut organizēt ievas, kas aug pie nama Klāva Ukstiņa ielā 66, nozāģēšanu, nenosakot zaudējumu atlīdzību par koka ciršanu.

9.#
Par koku apzāģēšanu pie nama Lāčplēša ielā 47
Lūgt SIA “Komunālā pārvalde” organizēt liepu, kas aug Lāčplēša ielā, vainagu kopšanu, tai skaitā apzāģējot robīniju, kas atrodas pie žoga Lāčplēšu ielā 49 un aizsedz laternu. Darbus veikt līdz 2014. gada aprīlim.

10.#
Par koku ciršanu gar Pulvera ielu
1.Lūgt rast iespēju koriģēt projekta “Divu dzelzceļa sliežu ceļu izbūve Ziemeļu dzelzceļa parkā, Pulvera ielā 13 un Pulvera ielā 15/19, Liepājā” skici un atzīmēt kā likvidējamas visas (20) papeles, kas atrodas teritorijā starp Pulvera ielu un izbūvēto dzelzceļa sliežu ceļu.
2.Nepiemērot zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku, kas aug starp Pulvera ielu un dzelzceļa sliežu ceļu, ciršanu, jo tiks uzlabota ainavas kvalitāte.

11.#
Par oša nozāģēšanu Katedrāles ielā 11
Atļaut organizēt oša, kas aug pie daudzdzīvokļu dzīvojamā nama Katedrāles ielā 11, nozāģēšanu, darbus iepriekš saskaņojot ar šā nama dzīvokļu īpašniekiem.

12.#
Par koku ciršanu teritorijā starp Zemgales un Virsardzes ielām
1.Informēt Attīstības pārvaldi, ka pirms koku, kas aug teritorijā starp Zemgales ielu, Virsardzes ielu, Trimpus ielu, Līgas ielu, Beverīnas ielu, Manēžas ielu un Burtnieku ielu, ciršanas darbu uzsākšanas, nepieciešams Vides un veselības daļas saskaņojumus un jāsaņem koku ciršanas atļauja.
2.Nepiemērot publiskās apspriešanu procedūru.
3.Nenoteikt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu šajā teritorijā, jo tiks uzlabota ainavas kvalitāte.
4.Rekomendēt labiekārtojuma projektā paredzēt jaunus koku stādījumus saglabājot raksturīgo kultūrainavu.

13.#
 Par koku ciršanu Meldru ielas rajonā
Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka teritorijā nav vērtīgu, lielu koku, bet saauguši kārkli, vītoli, alkšņi un bērzi.
Projekta laikā saglabāt 2011.gadā Dūņu ielā iestādītos Baltos jeb sudrabvītolus (Salix alba) un saglabāt Meldru ielā augošās parastās liepas.
1.Informēt Attīstības pārvaldi, ka teritorijā ap Meldru ielu nav vērtīgu un īpaši aizsargājamu koku.
2.Pirms koku, kas aug teritorijā ap Meldru ielu, ciršanas, Vides un veselības daļā saņemt koku ciršanas atļauju.


29.jūlija sēdē lemtais

1.#
Par kalstošu bērzu Čakstes laukumā
1.Lūgt Attīstības pārvaldes Projektu nodaļai izskatīt iespēju Čakstes laukuma rekonstrukcijas projekta ietvaros likvidēt kalstošo bērzu, kas atrodas Čakstes laukumā, Jēkaba Janševska ielas pusē pie topošā auto stāvlaukuma.
2.Atļaut organizēt kalstošā bērza, kas atrodas Čakstes laukumā, Jēkaba Janševska ielas pusē pie topošā auto stāvlaukuma, likvidāciju.

2.#
Par nokaltušu koku Jūrmalas ielā 2
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt nokaltušu koku, kas atrodas slimnīcas dārzā, Jūrmalas ielā 2.
Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka Piejūras slimnīcas teritorijā atrodas viens nokaltis bērzs un viens kalstošs bērzs.

Atļaut organizēt 2 potenciāli bīstamu bērzu, kas atrodas slimnīcas teritorijā, Jūrmalas ielā 2, nociršanu.

3.#
Par kokiem Katrīnas ielā
Atļaut SIA “Komunālā pārvalde” organizēt koku, kas aug Katrīnas ielā, vainagu kopšanu līdz 2014.gada aprīlim.

4.#
Par kļavas nozāģēšanu Kungu ielā 31/33
Atļaut organizēt kalnu kļavas, kas aug pie nama Kungu ielā 31/33, nozāģēšanu. Darbus saskaņojot ar nama Kungu ielā 31/33 dzīvokļu īpašniekiem.

5.#
Par ošlapu kļavu vainagu apzāģēšanu Cenkones ielā 55
Atļaut organizēt profesionālu vainagu kopšanu 6 ošlapu kļavām un 4 kļavām, kas aug zemesgabalā Cenkones ielā 55.

6.#
Par kokiem Mazā ielā 4 un 6
1.Noteikt zaudējumu atlīdzību par bērza, kas aug Mazā ielā 4, ciršanu Ls 61,95.
2.Atļaut organizēt bērza, kas aug Mazā ielā 4, ciršanu, iepriekš Liepājas pilsētas Domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā (AS SEB banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110) iemaksājot zaudējumu atlīdzību Ls61,95 par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar šī koka ciršanu.
3.Atļaut organizēt koku, kas aug Mazā ielā 4, vainagu kopšanu, darbu veikšanai pieaicinot profesionālu koku kopēju, bet koku, kas aug Mazā ielā 6, zaru apzāģēšanu saskaņot ar šī zemesgabala īpašnieku.

7.#
Par papeles nozāģēšanu Airītes ielā 3
Atļaut organizēt papeles, kas aug zemesgabalā Airītes ielā 3, nozāģēšanu, darbus saskaņojot ar šā nama dzīvokļu īpašniekiem.

8.#
Par 2 nokaltušu koku nozāģēšanu pie Krūmu ielas 15
Lūgt zemesgabala, Krūmu iela 17, īpašniekam organizēt 2 nokaltušu koku, kas atrodas Krūmu ielā 17, nozāģēšanu.

9.#
Par zirgkastaņas nozāģēšanu Oskara Kalpaka ielā 101
Atļaut organizēt kļavas, kas aug pie daudzdzīvokļu dzīvojamā nama Oskara Kalpaka ielā 101, nozāģēšanu, darbus saskaņojot ar šā nama dzīvokļu īpašniekiem.

10.#
Par liepu apzāģēšanu pie nama Oskara Kalpaka ielā 105
Lūgt SIA “Komunālā pārvalde” organizēt liepu, kas aug Oskara Kalpaka ielā pie nama Nr.105, vainagu kopšanu izlases veidā nozāģējot uz leju augošās atvases, kas traucē gājējiem un auto transportam.

11.#
Par 2 kalstošu koku nozāģēšanu Kapsētas ielā 7
Atļaut organizēt 2 kalstošu bērzu, kas atrodas Kapsētas ielā 7, nozāģēšanu.

12.#
Par liepu apzāģēšanu pie Aldaru ielas 42
Informēt, ka SIA “Komunālā pārvalde” koku kopšanu Lāčplēšu ielā plāno veikt līdz 2014. gada aprīlim.

13.#
 Par liepas apzāģēšanu Vītolu ielas 4 pagalmā
Atļaut organizēt liepas, kas aug Vītolu ielas 4 pagalmā, vainaga pacelšanu un sakopšanu, darbu veikšanai pieaicinot profesionālu koku kopēju.

14.#
Par nokaltuša koka nozāģēšanu Vītolu ielā 27/33
Atļaut organizēt nokaltušās liepas, kas atrodas pie daudzdzīvokļu dzīvojamā nama Vītolu ielā 27/33, nozāģēšanu.

15.#
Par papeles nozāģēšanu Matrožu ielā 2
Atļaut organizēt papeles, kas aug pie daudzdzīvokļu dzīvojamā nama Matrožu ielā 2, nozāģēšanu, darbus iepriekš saskaņojot ar šā nama dzīvokļu īpašniekiem.


22.jūlija sēdē lemtais

1.#
Par koku Virsnieku ielā 11
Informēt, ka koka (papele), kas aug zemesgabalā Virsnieku ielā 11, ciršanu jāorganizē šī zemesgabala īpašniekiem.

2.#
Par būvniecības laikā likvidētiem kokiem Uliha ielā 130
Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Uliha ielā 130 ir nozāģēti ceriņi un citi košumkrūmi, lai veiktu pamatu un ēkas siltināšanu. Vilkābelei apzāģēts vainags. Apsekojuma laikā nav konstatēta nelikumīga koku ciršana.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumiem Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”, krūmu un koku, kuru stumbra caurmēru ir mazāks par 20 cm, likvidēšana nav rakstiski jāsaskaņo ar pašvaldību. Nozāģētie ceriņi un citi košumkrūmi pēc nozāģēšanas labi atjaunojas no sakņu atvasēm. Pēc ēkas remontdarbu paveikšanas nepieciešams veikt apstādījumu sakopšanu un atjaunošanu, darbu veikšanai pieaicinot profesionālu dārznieku.

Informēt, ka zemesgabalā Uliha ielā 130 nav konstatēti Latvijas Republikas normatīvo aktu prasību pārkāpumi saistībā ar koku un krūmu likvidēšanu ēkas siltināšanas remontdarbu laikā.

3.#
Par kokiem Rietumkrasta ielā 3
Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka zemesgabalā Rietumkrasta ielā 3 aug zirgkastaņa. Koks aug tuvu ēkai. Nākotnē šī zirgkastaņa var aizēnot dzīvokļus.
Konceptuāli atbalstīt objekta “Dzīvojamā ēka Rietumkrasta ielā 3, Liepājā” nodošanu ekspluatācijā.

4.#
Par bērza nozāģēšanu Ozolu ielā 13
1.Noteikt zaudējumu atlīdzību par bērza, kas aug Ozolu ielā 13, ciršanu Ls 7,36.
2.Atļaut organizēt bērza, kas aug Ozolu ielā 13, ciršanu, iepriekš Liepājas pilsētas Domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā (AS SEB banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110) iemaksājot zaudējumu atlīdzību par dabas samazināšanu saistībā ar koka ciršanu.

5.#
Par 2 koku nozāģēšanu Pļavu ielā 23
Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka Pļavu ielā 23 tuvu ēkai aug kļava un liepa. Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 19.punktu atļauju šo koku ciršanai, tas ir, kļavas ar stumbra apkārtmēru, 1,3 m augstumā, 2,4 m un liepas ar stumbra apkārtmēru 2,9 m, izsniedz pēc Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma saņemšanas.

Atlikt jautājuma izskatīšanu līdz Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma par 2 koku ciršanu, Pļavu ielā 23, saņemšanai.

6.#
Par koku ciršanu Slimnīcas ielā 25
 Liepājas Reģionālās slimnīcas rekonstrukcijas 5. kārtas projekta realizācijai nepieciešams likvidēt 42 kokus, tai skaitā augļu kokus. Paredzēti jauni koku un košumkrūmu stādījumi auto stāvlaukumu sadalošajās joslās.
Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka koku ciršana paredzēta ilgstoši nekoptā teritorijā, kur aug kārkli un koku sējeņi, kā arī daļēji teritorijā, kur apstādījumi veidoti laikā, kad slimnīca tika būvēta. Apstādījumos stādītas liepas, augļu koki, Zviedrijas pīlādži u.c. koki. Daļa teritorijas šobrīd tiek izmantota kā būvgružu krautuve.
1.Konceptuāli atbalstīt izstrādāto Liepājas Reģionālās slimnīcas rekonstrukcijas 5. kārtas skiču projektu, kurā paredzēta 42 koku ciršana.
2.Nenoteikt zaudējumu atlīdzību par 42 koku, kas aug zemesgabalā Slimnīcas ielā 25, ciršanu, jo projektā paredzēti jaunu kokaugu (Zviedrijas pīlādzis, forsītija, spireja) stādījumi.

7.#
Par bērza nozāģēšanu Lazaretes ielā 4A
Atļaut organizēt bērza, nokaltušas kļavas, nokaltušas priedes un nokaltušas, galotņotas zirgkastaņas, kas atrodas zemesgabalā Lazaretes ielā 4A, ciršanu, darbus saskaņojot ar šā nama dzīvokļu īpašniekiem.

8.#
Par kokiem Atmodas bulvārī 14A
1.Atļaut organizēt 3 nokaltušo papeļu, kas atrodas Atmodas bulvāra 14A pagalmā, likvidēšanu.
2.Vienojoties ar šā nama dzīvokļu īpašniekiem, izskatīt iespēju likvidēt galotņotās papeles un veidot jaunus pagalma apstādījumus.

9.#
Par kokiem Atmodas bulvārī 14B
Atļaut organizēt 2 nokaltušo papeļu un 2 ievu, kas atrodas Atmodas bulvāra 14B, nozāģēšanu. Nākotnē plānot galotņoto papeļu, kas atrodas zemesgabalā Atmodas bulvārī 14B, likvidēšanu un jaunu apstādījumu ierīkošanu.

10.#
Par kļavas apzāģēšanu Turaidas ielā 8A
1.Atļaut organizēt kļavas, kas aug Turaidas ielā 8A, nozāģēšanu, darbus saskaņojot ar šā nama dzīvokļu īpašniekiem.
2.Rekomendēt veikt ozolam, kas aug pie nama Turaidas ielā 8A, profesionālu vainaga apgriešanu. Koku aizliegts galotņot!

11.#
Par sūdzību
Liepājas pilsētas Dome saņēmusi sūdzību par iestādītajiem kokiem pie nama Aldaru ielā 40. [..]
Informēt izpilddirekciju, ka nav objektīva pamata veikt jauno koku (liepu), kas aug Aldaru ielā 40, pārstādīšanu.