Piedāvājam iepazīties ar Liepājas domes Apstādījumu uzraudzības komisijas 20.jūlja sēdes lēmumiem. Protokola izrakstu sagatavoja Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

LATVIJAS REPUBLIKA
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME
APSTĀDĪJUMU UZRAUDZĪBAS KOMISIJA
Liepāja, Rožu iela 6, LV-3401
SĒDES LĒMUMI
LIEPĀJĀ

2015. gada 20.jūlijā Nr.18
D A R B A  K Ā R T Ī B Ā

1.Par kokiem Krūmu ielā.
2.Par koku Uliha ielā 44.
3.Par koka nozāģēšanu Republikas ielā 17.
4.Par kokiem Vītolu ielā.
5.Par kalstošiem melnalkšņiem Jūrmalas ielā.
6.Par koka nozāģēšanu Pļavu ielā 127.
7.Par ozola nozāģēšanu Dorupes ielā.
8.Par nokaltušu koku pie Ezermalas ielas 1A.
9.Par gobām skvēriņā Brīvības, Tirgus, 1905.g. ielā
10.Par liepām 1905.gada ielā.
11.Par koka nociršanu Oskara Kalpaka ielā 21/25.
12.Par kļavas nozāģēšanu Pulkveža Brieža ielā 7.
13.Par koku nociršanu Slimnīcas ielā 25.
14.Par jauniem kociņiem Brīvības ielā.


1.Par kokiem Krūmu ielā
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi Vides nodaļas apkopotos sabiedriskās apspriešanas rezultātus par koku ciršanas ieceri, SIA "Projekts 3" izstrādātajā projektā „Krūmu ielas pārbūve posmā no Ziemeļu ielas līdz Pulvera ielai, Liepājā".  Publiskās apspriešanas laikā saņemtas 12 anketas, kurās 10 iedzīvotāji pauduši atbalstu koku ciršanas iecerei saistībā ar infrastruktūras uzlabošanu Krūmu ielā, posmā no Ziemeļu ielas līdz Pulvera ielai. 2 respondenti neatbalsta koku ciršanas ieceri, jo uzskata, ka šajā ielas posmā nav intensīva satiksme un veloceļu var izbūvēt aiz kokiem, kā arī norāda, ka izcērtamo koku skaits pārsniedz no jauna iestādāmo koku skaitu.

Ir saņemts arī Dabas aizsardzības pārvaldes atzinums par 6 papelēm, kas aug Krūmu ielas alejā un kuru stumbru apkārtmērs, mērot 1,3 m augstumā no zemes, pārsniedz 3 m. Atzinumā norādīts, ka šo 6 papeļu nociršana nav pretrunā ar dabas aizsardzības normatīvajiem aktiem.

Lūdzu komisijas locekļus pieņemt lēmumu par 96 koku un 205 m2 krūmu likvidēšanu saskaņā ar iesniegto Krūmu ielas rekonstrukcijas projektu.
Konceptuāli atbalstīt SIA "Projekts 3" izstrādāto projektu "Krūmu ielas pārbūve, posmā no Ziemeļu ielas līdz Pulvera ielai, Liepājā", kas paredz 96 koku un 205 m2 krūmu likvidēšanu un 38 jaunu koku (Krimas liepas) stādīšanu.

2.Par koku Uliha ielā 44
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi lūgumu apsekot robīniju, kas aug zemesgabalā Uliha ielā 44, jo tiek veikta teritorijas labiekārtošana.

Novērtējot kokus dabā, konstatēts, ka robīnijas ir novecojušas un aug slīpi, pastāv risks, ka koki var izgāzties. Koku stumbru apkārtmērs ir 150 cm un 152 cm. Ciršanas atļauju šo koku ciršanai var izsniegt pēc Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma saņemšanas.

Atlikt jautājuma izskatīšanu līdz Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma saņemšanai.

3.Par koka nozāģēšanu Republikas ielā 17
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kuram pievienots daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Republikas ielā 17 dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par daļēji nokaltušas gobas nozāģēšanu. Šī koka likvidēšanu atbalsta 67% dzīvokļu īpašnieku.

Apsekojot teritoriju dabā, konstatēts, ka goba ir praktiski nokaltusi.

Atļaut nama apsaimniekotājam organizēt gobas, kas atrodas zemesgabalā Republikas ielā 17, nociršanu un nepiemērot zaudējuma atlīdzību par šā koka nociršanu.

4.Par kokiem Vītolu ielā 5
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā lūdz atļauju koku zāģēšanai vai vainaga veidošanas darbiem pie daudzdzīvokļu mājas Vītolu ielā 5.

Apsekojot teritoriju, konstatēts, ka koki aizēno dzīvokļu logus. Ieteicams nozāģēt nomākto pīlādzi.

Atļaut nama apsaimniekotājam organizēt koku vainagu kopšanu, piesaistot arboristu un nozāģēt pīlādzi, kas aug Vītolu ielā 5.

5.Par kalstošiem melnalkšņiem Jūrmalas ielā
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi SIA „Komunālā pārvalde" lūgumu apsekot melnalkšņus, kas aug Jūrmalas ielā, jo kokiem ir daudz nokaltušu zaru.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka melnalkšņiem nepieciešams izzāģēt nokaltušos zarus un vienu koku, kas ir praktiski nokaltis, nozāģēt.

Atļaut SIA „Komunālā pārvalde" organizēt koku, kas aug Jūrmalas ielā, nokaltušo zaru izzāģēšanu un nokaltušā koka likvidēšanu.

6.Par koka nozāģēšanu Pļavu ielā 127
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iedzīvotāja iesniegumu, kurā lūdz atļauju koka nozāģēšanai sakarā ar dzīvojamās ēkas būvniecību. Iesniegumā netika uzrādīts konkrēts koks.

Apsekojot teritoriju, konstatēts, ka tajā ir vairāki koki, taču iesniegumā konkrēts koks netika uzrādīts.

Lūgt iesniegt dzīvojamās ēkas būvniecības projektu ar atzīmēm par konkrētiem kokiem zemesgabalā Pļavu ielā 127, kuri ir nocērtami.
     
7.Par ozola nozāģēšanu Dorupes ielā
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu izvērtēt pie mājas augošo ozolu un izsniegt atļauju tā nozāģēšanai.

Apsekojot koku dabā, konstatēts, ka ozols aug ļoti tuvu daudzdzīvokļu mājai,  aizsedzot  saules gaismu.

Saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2013. gada 19. septembra saistošajiem noteikumiem Nr.19 „Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi" ir noteikta kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja koka nozāģēšanai daudzdzīvokļu dzīvojamo namu pagalmā. Šo noteikumu 18.3. apakšpunkts nosaka, ka, lai saņemtu pašvaldības atļauju koka nociršanai, komisijā jāiesniedz daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmums par koka nociršanu.

Atlikt jautājuma izskatīšanu un lūgt nama apsaimniekotājam Apstādījumu uzraudzības komisijā iesniegt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dorupes ielā 34, Liepājā, dzīvokļu īpašnieku lēmumu par ozola nociršanu.

8.Par nokaltušu koku pie Ezermalas ielas 1A
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūdz izvērtēt nokaltuša koka atrašanos zaļajā zonā starp nekustamā īpašuma robežu Ezermalas ielā 1a un Ezermalas ielu.

Apsekojot koku dabā, konstatēts, ka tas ir pilnībā nokaltis un atrodas pašvaldības īpašumā.

Lūgt SIA „Komunālā pārvalde" organizēt nokaltušā koka, kas atrodas starp nekustamā īpašuma robežu Ezermalas ielā 1A un Ezermalas ielā, nociršanu.
 
9.Par gobām skvēriņā Brīvības, Tirgus, 1905.gada ielā
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi SIA „Komunālā pārvalde" lūgumu apsekot gobas, kas aug skvēriņā starp Brīvības, Tirgus, 1905.gada ielām.

Apsekojot teritoriju dabā, konstatēts, ka divas gobas ir kalstošas, kuras nepieciešams nozāģēt.

Sakarā ar vieglatlētikas manēžas būvniecības projektu šo skvēriņu paredzēts likvidēt. Būvniecības laikā koki tiks nozāģēti. SIA „Komunālā pārvalde" paredzēt esošajā dobē augošos augus un košumkrūmus pārstādīt citā vietā.

1.Kalstošās gobas, kas aug skvēriņā, tiks likvidētas vieglatlētikas manēžas būvniecības ietvaros.

2. Lūgt SIA „Komunālā pārvalde" rudenī organizēt dobē esošo augu un košumkrūmu pārstādīšanu.

10. Par liepām 1905.gada ielā
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iedzīvotāja iesniegumu, kurā lūgts apzāģēt liepas 1905.gada ielā.

Apsekojot teritoriju dabā, konstatēts, ka 1905.gada ielas liepu alejai nepieciešama vainagu apzāģēšana. Pēdējā šo koku apzāģēšana veikta pēc ielas rekonstrukcijas darbiem 2012. gada janvārī.

Lūgt SIA „Komunālā pārvalde" iekļaut 2016.gada darbu plānā 1905. gada ielas liepu alejas sakopšanu (138 liepas).

11.Par koka nociršanu Oskara Kalpaka ielā 21/25
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts izsniegt atļauju koka ciršanai.

Apsekojot teritoriju dabā, konstatēts, ka paredzēts likvidēt osi ar stumbra apkārtmēru 161 cm.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 23.punktu un 3.pielikumu un Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.19 "Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi" 21.punktu pirms koku ciršanas jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu pilsētā saistībā ar koku ciršanu. Oša stumbra diametrs ir 51 cm. Zaudējumu atlīdzība par šī koka likvidēšanu ir 116.11 EUR un pirms šā koka ciršanas atļaujas saņemšanas summa jāiemaksā Liepājas pilsētas Domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110).
51 cm: 0,702804 x 2 x 1 x 2 x 0.8 x 0.5 = 116.11

Atļaut organizēt oša, kas atrodas Oskara Kalpaka ielā 21/25, nociršanu, pirms koka zāģēšanas Liepājas pilsētas domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā iemaksājot zaudējumu atlīdzību 116,11 EUR un saņemot koka ciršanas atļauju.

12.Par kļavas nozāģēšanu Pulkveža Brieža ielā 7
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā lūdz komisijai izvērtēt un ļaut nozāģēt kļavu Studentu rotas ielas pusē, kas vasaras periodā iedzīvotājiem aizsedz dienas gaismu.

Apsekojot kokus dabā, konstatēts, ka kļavas ir tuvu daudzdzīvokļu mājai Pulkveža Brieža ielā 7. Ierosināt likvidēt priedi ar bojātu stumbru.

Saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.19 „Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi" ir noteikta kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja koka nozāģēšanai daudzdzīvokļu dzīvojamo namu pagalmā. Šo noteikumu 18.3. apakšpunkts nosaka, lai saņemtu pašvaldības atļauju koka nociršanai, komisijā jāiesniedz daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmums par koka nociršanu.

Atlikt jautājuma izskatīšanu un lūgt nama apsaimniekotājam Apstādījumu uzraudzības komisijā iesniegt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Pulkveža Brieža ielā 7, Liepājā, dzīvokļu īpašnieku lēmumu par kļavas un priedes nociršanu.

13.Par koka nociršanu Slimnīcas ielā 25
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi SIA „Liepājas Reģionālā Slimnīca" iesniegumu, kurā lūdz izsniegt koku ciršanas atļauju, sakarā ar to, ka helikoptera nosēšanās laukumam pieguļošie koki un krūmi apdraud helikoptera nosēšanos un pacelšanos.

Apsekojot teritoriju dabā, konstatēts, ka helikoptera nosēšanos un pacelšanos traucē nelielas priedītes un bērzi, kā arī novecojuši krūmi. Likvidējama arī viena egle, kura ir sasvērusies.

Atļaut SIA „Liepājas Reģionālā Slimnīca" organizēt, koku un krūmu, kas atrodas zemesgabalā Slimnīcas ielā 25 un traucē helikoptera pacelšanos un nosēšanos, nociršanu un nepiemērot zaudējuma atlīdzību par šo koka nociršanu.
 
14.Par jaunajiem kociņiem Brīvības ielā
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi anonīma autora informāciju, ka Brīvības ielā jaunie koki nīkuļo un ir nokaltuši. Šos kokus steidzami apsekot un konstatēt šīs situācijas iemeslu.

Novērtējot situāciju dabā konstatēts, ka atsevišķos posmos jaunie kociņi ir ar iekaltušiem zariem vainagā un nepieciešama to pastiprināta laistīšana.

Lūgt SIA „Komunālā pārvalde" organizēt jauno kociņu, kas aug Brīvības ielā, regulāru laistīšanu.

15.Par kokiem Turaidas ielā 8A
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kuram pievienots daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iesniegums, kuru parakstījuši 24 mājas iedzīvotāji, par septiņu papeļu un kļavas nozāģēšanu un ozola zaru apzāģēšanu. Šo adresi komisija apsekoja š.g. 6.jūlijā un atļāva nozāģēt minētos kokus un lūdza nama apsaimniekotājam iesniegt dzīvokļu īpašnieku lēmumu par koka ciršanu.

Atļaut nama apsaimniekotājam organizēt 7 papeļu un kļavas, kas aug Turaidas ielā 8A nozāģēšanu un ozola apzāģēšanu.