Eiropas Sociālais fonds (ESF) ar projekta "PuMPuRS" starpniecību ir devis iespēju sniegt skolēniem papildu palīdzību gan mācību satura apguvē, gan arī sniegt psiholoģisku un emocionālu atbalstu.

Jau mazliet ilgāk nekā divus gadus šī fonda piedāvātās iespējas pieejamas arī Liepājā. Portāls irliepaja.lv lūdza pašvaldību pastāstīt, kā darbojas projekts.

Pēc Izglītības pārvaldes speciālistu sacītā, ar katru gadu Liepājā palielinās projektā iesaistīto izglītojamo un pedagogu skaits. Šī mācību gada pirmajā semestrī projektā tika iesaistīti 376 izglītojamie no deviņām vispārizglītojošām skolām, kas bija nedaudz vairāk nekā iepriekšējā mācību gada beigās.

No 2017. gada septembra līdz šai dienai, kopš Liepājā tiek īstenots projekts "PuMPuRS", individuālu atbalstu mācību stundās un ārpus tām saņēmuši vairāk nekā 500 skolēnu. Katram izglītojamam tiek veidots individuāls atbalsta plāns vienam semestrim, kuru pēc nepieciešamības var pārskatīt. Ja nepieciešams, tiek turpināts atbalsta darbs ar izglītojamo arī nākamajā semestrī. Katra semestra beigās tiek izvērtēta plāna izpilde. Ieguldāms liels darbs, lai 90% no plānā paredzētā atbalsta tiktu realizēts. Jāatgādina, ka projekta mērķis ir sniegt papildu palīdzību izglītojamiem ne tikai mācību satura apguvē, bet arī psiholoģisku un emocionālu atbalstu, jo svarīgi ir iedrošināt un noticēt savai varēšanai izglītojamos ar negatīvu mācīšanās pieredzi.

Visbiežāk skolas izmanto iespēju sniegt papildu individuālās konsultācijas dažādos mācību priekšmetos.

Izglītojamiem ir iespēja saņemt arī citu speciālistu atbalstu, bieži tie ir psihologi un sociālie pedagogi. Vēl viens atbalsta veids, ko izmanto skolas projektā "PuMPuRS", ir atbalsta kompensācijas par ēdināšanu un sabiedrisko transportu izglītojamiem, kuriem tas nepieciešams.

Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem, mācības pamet vidēji katrs desmitais izglītojamais. Biežākie riski, kāpēc bērni un jaunieši nepabeidz skolu: motivācijas trūkums, mācību un uzvedības traucējumi, vecāku nepietiekama iesaiste, grūtniecība, laulības, neattaisnoti mācību kavējumi, konfliktsituācijas skolā, materiālie apstākļi, veselības problēmas, darba uzsākšana u.c., turklāt daudzos gadījumos noteicošie ir vairāki faktori, kas savstarpēji mijiedarbojas un papildina cits citu.

Liepājā izglītojamiem ir iespēja saņemt kādu no projektā piedāvātajiem atbalsta pasākumiem. Visvairāk izmantotas papildu konsultācijas mācību priekšmetos, individuālu atbalstu mācību stundās un ārpus tām saņēmuši izglītojamie no Liepājas Raiņa 6. vidusskolas (80), no Liepājas Liedaga vidusskolas (64), Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolas (61). Projektā šobrīd ir nodarbināti 224 pedagogi.

Pateicoties projektā sniegtajām iespējām, arvien vairāk izglītojamiem vērojami uzlabojumi mācībās: pirmajā mācību semestrī tādi bija 255 skolēni (68 % no visiem iesaistītajiem), kuriem samazinājies zemo vērtējumu skaits. Neskatoties uz pozitīvo dinamiku, izglītojamiem vēl nepieciešams turpināt sniegt atbalstu projektā – visvairāk tādu ir Liepājas Raiņa 6. vidusskolā (57), Liepājas Liedaga vidusskolā (54) un Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolā (40).

57 (15%) izglītojamiem no 376 uzlabojumu pagaidām nav. Visvairāk šādu gadījumu ir Liepājas 7. vidusskolā un Raiņa 6. vidusskolā. No Liepājas 8. vidusskolas pieciem skolēniem atbalsts projektā tika apturēts, tas nozīmē, ka jāmeklē citi atbalsta instrumenti, lai radītu viņos motivāciju turpināt mācības.  

Tāpat izvērtēts, kādēļ daļai skolēnu, neskatoties uz papildu atbalstu un uzmanību, nav novērojami uzlabojumi. Pedagogi norādījuši vairākus iemeslus: izglītojamiem trūkst mācību motivācijas un gribasspēka apmeklēt konsultācijas, diemžēl vērojama ir nevēlēšanās saņemt atbalstu, neattaisnoti kavējumi, kā rezultātā netiek apmeklētas arī konsultācijas. Vērojama arī negatīva vienaudžu ietekme, kas veicina  neierašanos uz konsultācijām. Jāsecina, ka arī "PuMPuRA" sakarā arvien biežāk pedagogiem nākas saskarties ar vecāku vienaldzību un nevēlēšanos sadarboties ar skolu. Papildus iespējas netiek pienācīgi novērtētas.

64 izglītojamiem projekta atbalsts vairs nav nepieciešams, jo šiem izglītojamiem projekts ir bijis kā atspēriena punkts izglītošanās procesā. Rādītājs tam ir apgūtās un pilnveidotās zināšanas, izpratne, sekmīgāks vērtējums, lielāka atbildība un motivācija.

"Izanalizējot aptaujas rezultātus, turpmāk vērsīsim lielāku uzmanību tieši vecāku iesaistei un informēšanai, jo tas ir viens no priekšnoteikumiem arī jaunā mācību satura ieviešanā ar nākamo mācību gadu,"

uzsver Izglītības pārvaldes eksperte kompetenču un izglītības jautājumos, projekta "PuMPuRS" koordinatore Inta Budriķe. Kā atzīst Budriķe, individuālā atbalsta plāni kļuvuši kvalitatīvāki, pateicoties veiksmīgai pedagogu sadarbībai ar klases audzinātājiem, taču lielāka uzmanība vēršama tieši sadarbībai ar vecākiem.

Projekta "PuMPuRS" pozitīvo ietekmi un izglītojamo izaugsmi atzinuši gan pedagogi, gan izglītojamie.

Liepājas valsts 1.ģimnāzijas pamatskolas pedagogs: "Laikam jau esmu "slikta" sava priekšmeta skolotāja. Maniem pumpuriņiem (tādi 1. semestrī bija 3) ir izveidojusies "atkarība" no mūsu kopīgajām konsultācijām. Nākot uz konsultācijām, kopīgi atkārtojot un trenējoties, bērniem nostabilizējas pārliecība par sevi un veidojas cits priekšstats gan par pašu mācību priekšmetu, gan par mācīšanos vispār. Kad teicu, ka 2. semestrī tiksiet paši galā, bērni sašutuši protestēja, apgalvojot, ka konsultācijas ir nepieciešamas arī 2 .semestrī".

11.klases izglītojamais "Latvijas skolā mācos pirmo gadu. Pirms tam mācījos Austrijā un attālināti sekoju līdzi Latvijas skolu programmai. "PuMPuRa" papildus konsultācijas man palīdzēja "piedzīt" trūkstošās zināšanas gan fizikā, gan ķīmijā. Arī matemātikā, kur galvenokārt bija grūtības ar terminiem. 2. semestrī man vairs nav nepieciešamas "PuMPuRa" konsultācijas. Esmu ļoti pateicīgs par doto iespēju."

Vairāk par projektu "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" iespējams uzzināt ŠEIT.