Šā gada pirmajā pusgadā sakarā ar vispārējo dzīves dārdzības pieaugumu vairāk darba bijis arī Liepājas domes Sociālo lietu komisijai, par ko 6. jūlija domes Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās komitejas sēdē informēja komisijas vadītājs Helvijs Valcis.

Pirmajā pusgadā notikušas 26 sēdes, kurās izskatīti 314 iedzīvotāju iesniegumi par nepieciešamo palīdzību ārkārtas krīzes situācijās.

Līdz šā gada 1. jūlijam pabalsti piešķirti 124 cilvēkiem kopumā  36 645 eiro apmērā, kas ir par gandrīz 3000 eiro vairāk kā pērn. Kā uzsvēra Helvijs Valcis, šogad tāpat kā iepriekšējos gadus iedzīvotājiem visvairāk bijis nepieciešams atbalsts veselības uzlabošanai, īpaši senioriem, kuri visvairāk izjūt dzīves dārdzības pieaugumu. 84 personām piešķirts atbalsts kopumā 20 358 eiro apmērā saistībā ar medikamentu iegādi, dārgām operācijām utt.

Šogad vērojama arī tendence, ka cilvēkiem vairāk nepieciešama palīdzība sadzīves apstākļu uzlabošanai – galvenokārt remontiem piešķirtajos pašvaldības dzīvokļos. Šim mērķim atbalstu saņēmuši 33 liepājnieki kopumā 10 138 eiro apmērā. Finansiāls atbalsts tika piešķirts iedzīvotājiem ugunsgrēka gadījumā Klaipēdas ielā gada sākumā.

Šogad, salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem, kad pandēmijas dēļ sēdes notika attālināti, komisija arī  uzaicinājusi un klātienē uzklausījusi 72 personas papildus informācijas saņemšanai. Mājās  apsekotas 29 ģimenes.

Sociālo lietu komisija ir papildus sociālā atbalsta instruments liepājniekiem dažādās ārkārtas krīzes situācijās, kas saistītas galvenokārt ar veselības uzlabošanu un sadzīves apstākļiem, ko iedzīvotāji var izmantot, kad visas citas iespējas izsmeltas. Sociālo lietu komisijas piešķirtos pabalstus izmaksā Liepājas Sociālais dienests, pamatojoties uz komisijas lēmumu. Pabalsta maksimālais apmērs vienai ģimenei vai personai ir līdz 3 000 eiro.
Pabalsta saņemšanai pabalsta pieprasītājs ne vēlāk kā viena mēneša laikā no brīža, kad iestājusies krīzes situācija, Sociālajā dienestā vai Liepājas pašvaldības administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā iesniedz komisijai adresētu iesniegumu un dokumentus, kas apliecina krīzes situācijas apstākļus un pamato materiālas palīdzības nepieciešamību.
Informāciju un konsultācijas par iesniedzamajiem dokumentiem var saņemt, zvanot Sociālajam dienestam pa tālruni: 63 489 652.
 
Sociālo lietu komisijas uzdevums ir izskatīt iedzīvotāju iesniegumus un pieņemt lēmumus par materiālo palīdzību saskaņā ar Domes saistošajiem noteikumiem, nodrošinot katra iesnieguma individuālu izvērtējumu, kā arī analizēt situāciju sociālās drošības jomā, izstrādāt un sniegt priekšlikumus šo jautājumu risināšanai Domei. Komisijai ir tiesības savas kompetences ietvaros pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldības institūcijām, juridiskām un fiziskām personām lēmuma pieņemšanai nepieciešamo informāciju, uzaicināt uz komisijas sēdēm (pēc nepieciešamības) personas, kuras iesniegušas pieprasījumu materiālai palīdzībai, kā arī nepieciešamības gadījumā iepazīties ar iedzīvotāju dzīves apstākļiem viņu dzīvesvietās.