Lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kuri pārtrauc mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu, Liepājas izglītības iestādes turpina īstenot Eiropas Sociālā fonda  projektu "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" (turpmāk tekstā "Pumpurs"). Ar katru gadu Liepājā palielinās projektā iesaistīto izglītojamo un pedagogu skaits. Šī mācību gada pirmajā semestrī projektā iesaistīti 496 skolēni no deviņām vispārizglītojošām skolām, kas ir teju tikpat, cik visā iepriekšējā mācību gadā kopumā, informē Liepājas Izglītības pārvaldes vadītāja palīdze komunikācijas jautājumos Renāte Meļķe.

Projekta ietvaros, katram skolēnam, kuram nepieciešama palīdzība mācību satura apguvē, tiek veidots individuāls atbalsta plāns vienam semestrim, kuru pēc nepieciešamības var pārskatīt. Ja nepieciešams, tiek turpināts atbalsta darbs ar izglītojamo arī nākamajā semestrī. Katra semestra beigās tiek izvērtēta plāna izpilde.

Visbiežāk skolas izmanto iespēju sniegt papildu individuālās konsultācijas dažādos mācību priekšmetos. Tā piemēram, šajā mācību gadā 37 % skolēni saņem atbalstu matemātikas pamatprasmju apguvei, savukārt 27 % apgūst latviešu valodu un literatūru. Tāpat pieprasījums ir angļu valodas apguvei un sociālā pedagoga konsultācijām.  Visvairāk papildu konsultācijas mācību priekšmetos un atbalstu mācību stundās saņem skolēni no Liepājas Liedaga vidusskolas (102), Liepājas Raiņa 6. vidusskolas (75), Liepājas valsts 1. ģimnāzijas (63) un  Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolas (63). Projektā šobrīd ir nodarbināti 247 pedagogi.

Taču līdz ar atbalstu mācībās, projekta mērķis ir piedāvāt bērniem un jauniešiem arī  psiholoģisku un emocionālu atbalstu, jo nereti svarīgi ir iedrošināt un noticēt savām spējām, ja iepriekš nav bijusi pozitīva mācīšanās pieredze skolā. Tāpat tiek nodrošināts individuālais atbalsts izglītojamiem, kuri varētu pārtraukt mācības finanšu resursu trūkuma dēļ, piemēram, tiek kompensēti izdevumi par transportu, ēdināšanu, dienesta viesnīcu, u.c. Tomēr galvenais projekta fokuss ir nevis īslaicīga finansiālās palīdzības sniegšana, bet gan atbalstošas un iekļaujošas vides radīšana ikvienam izglītojamam.

Gandarījums par ikvienu bērnu, kuram palielinās motivācija un līdz ar to –  vērojami uzlabojumi mācībās, taču ir gadījumi, kad uzlabojumu nav. To veicina, piemēram,  negatīva klases biedru vai  vienaudžu ietekme, kā rezultātā skolēns neapmeklē papildu nodarbības vai neierodas uz konsultācijām. Tāpēc ļoti svarīgs faktors ir tieši vecāku līdzatbildība, ieinteresētība un atbalsts sava bērna izaugsmē, mācību snieguma uzlabošanā.

Kopš 2017. gada novembra, kad Liepājā tiek īstenots projekts "Pumpurs", individuālu atbalstu mācību stundās un ārpus tām saņēmuši jau vairāk nekā 1670 skolēnu. Ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus un izsludināto ārkārtējo situāciju, 7. – 12. klašu skolēniem no 26.oktobra konsultatīvais atbalsts tiek sniegts attālināti.