Liepājas valstspilsētas pašvaldība ir viena no pašvaldībām Latvijā, kurā tiek sniegts ievērojams morālais un materiālais atbalsts audžuģimenēm, tādējādi arvien vairāk samazinot bez vecāku gādības palikušo bērnu skaitu un ļaujot viņiem augt ģimeniskā vidē. Par atbalstu audžuģimenēm Liepājas Sociālā dienesta direktore Dace Zeļģe šomēnes sniedza pārskatu Liepājas Valstpilsētas domes deputātiem, portālu informēja Sociālā dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Liepājā šobrīd ir 29 audžuģimenes, no kurām piecas ir specializētās krīzes audžuģimenes, kurās jebkurā diennakts laikā var ievietot bez vecāku gādības palikušu bērnu un četras – specializētās audžuģimenes bērnam ar invaliditāti, kuram izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.

2021.gadā ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu audžuģimenē saņēmuši 80 Liepājas pašvaldības  bērni, 2022.gadā – 108, 2023.gadā 96 bērni. Šobrīd pakalpojumu saņem 85 bērni, no kuriem 20 bērni audžuģimenēs ievietoti šogad.

Liepājā regulāri tiek veikta jaunu audžuģimeņu apmācība, pieredzes apmaiņa un nemitīga profesionālā pilnveide atbalsta grupās sadarbībā ar SAIF "Kurzemes ģimeņu atbalsta centrs", kas ļauj piepulcēt audžuģimenēm arvien vairāk gados jaunas ģimenes.

Liepājas valstspilsētas pašvaldībā kopējais atbalsts audžuģimenei gadā ir aptuveni 6099 eiro, kas, salīdzinot ar citām lielajām pašvaldībām, nedaudz atpaliek tikai no Rīgas (8992 eiro)  un Jūrmalas (6168 eiro). Liepājā vēl papildus tiek piešķirts 1500 eiro reizi piecos gados sadzīves apstākļu uzlabošanai, kas nav daudzās citās pašvaldībās.

Pabalsts bērnu uzturam Liepājā ir 300 eiro mēnesī, neatkarīgi no bērna vecuma. Mazāk ir Ventspilī un Daugavpilī, Ogrē, Valmierā, Talsos, vairāk – Jelgavā, Jūrmalā, Rēzeknē, bet visvairāk no valstspilsētām bērnu uzturam šobrīd tiek piešķirts Rīgā (525 eiro). Daudzās pašvaldībās tas ir valstī noteiktā minimālā apmērā: bērnam līdz 7 gadu vecumam 215 eiro un bērnam  no 7-18 gadu vecumam 258 eiro mēnesī.

Pabalsts apģērba, apavu un mīkstā inventāra iegādei ir līdz 300 eiro gadā, kas, salīdzinot ar citām valstspilsētām, ir vidējā līmenī. Toties pabalsts individuālo mācību piederumu iegādei reizi gadā Liepājā  ir viens no lielākajiem – līdz 100 eiro gadā. Daugavpilī tas ir no 25 līdz 50, atkarībā no izglītības pakāpes, Jelgavā – 35 obligātajā pirmsskolas izglītībā un 70 eiro – pārējiem izglītojamiem. Liepājā audžubērni papildus saņem arī ikgadējo pabalstu mācību līdzekļu iegādei tādā pašā kārtībā kā jebkura ģimene Liepājā pēc pašvaldības saistošajiem noteikumiem.  

Pašvaldības atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu, ko pašvaldība piemaksā pie valsts noteiktā atalgojuma, Liepājā audžuģimenēm ir 150 eiro mēnesī, Jūrmalā – 114, Rīgā – 215 eiro. Savukārt Ventspils pašvaldība noteikusi samaksu mēnesī 250 eiro par pirmo audžubērnu, par katru nākamo – 125 eiro. Jēkabpilī pašvaldības atlīdzība par bērnu līdz 12 gadu vecumam ir 150, pēc 12 – 200.   

Salīdzinot ar citām pašvaldībām, Liepājā vēl ir papildus 100 eiro gadā bērna veselības uzlabošanai. Liepāja ir vienīgā Latvijas pašvaldība, kurā Liepājas audžuvecākiem ir nodrošināta veselības apdrošināšanas polise 199 eiro gadā, ja deklarētā un faktiskā dzīves vieta ir pašvaldības administratīvā teritorijā.  

Pieaugot audžuģimenēs ievietoto bērnu skaitam Liepājā, pa gadiem pieaudzis arī kopējais pašvaldības sniegtais atbalsta apmērs ģimenēm, kuras uzņemas šo atbildīgo misiju – sniegt mājas un ģimenes siltumu bez vecāku gādības palikušajiem bērniem. Ja 2021. gadā tas bija 258 599 eiro, 2022. gadā – 296 699 eiro, tad pērn – jau 306 885 eiro.

Audžuģimene ir ģimene, kas bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam nodrošina aprūpi līdz brīdim, kamēr bērns var atgriezties savā ģimenē, vai, ja tas nav iespējams, tiek adoptēts vai viņam nodibināta aizbildnība. Lai kļūtu par audžuģimeni, vispirms jāvēršas Liepājas Bāriņtiesā, kura mēneša laikā izskata dokumentus, noskaidro laulāto vai personas dzīves apstākļus, kā arī motivāciju un spējas audzināt bērnu. Bāriņtiesa sniedz atzinumu par laulāto (personas) piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai.

Topošajām audžuģimenēm ir iespēja bez maksas noklausīties mācību kursu. Mēneša laikā pēc mācību kursa beigām Bāriņtiesa veic pārrunas ar ģimeni un pieņem lēmumu par audžuģimenes statusa piešķiršanu. Kad piešķirts audžuģimenes statuss, informācija par audžuģimeni tiek iekļauta audžuģimeņu reģistrā. Ievietojot bērnu audžuģimenē, tiek noslēgts līgums starp audžuģimeni un pašvaldību par sadarbību un atbalsta saņemšanu.

Liepājas valstspilsētas pašvaldības dome šā gada 18. aprīlī arī apstiprināja jaunus saistošos noteikumus "Liepājas pilsētas pašvaldības palīdzība audžuģimenei", kas izstrādāti ar mērķi sniegt materiālu atbalstu audžuģimenēm un veicināt ģimeniskas vides nodrošināšanu bērnam uz laiku, kamēr bērns var atgriezties savā ģimenē vai, ja tas nav iespējams, līdz bērna aizbildnības nodibināšanai vai adopcijai.