Ar domes lēmumu pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu, 659 m2 lielo zemesgabalu Klaipēdas ielā 3, nolemts apmainīt pret privātpersonai piederoša zemesgabala Siena ielā 7B, domājamo daļu, kas nepieciešama pašvaldībai teritorijas labiekārtošanai un sakārtošanai.


Tā kā sertificēti vērtētāji pašvaldības zemesgabalu novērtējuši augstāk – par 30 000 eiro, bet zemesgabalu Siena ielā 7B ½ domājamo daļu par 28 200 eiro, cenu starpību – 1 800 eiro – Klaipēdas 3 ieguvējam divu mēnešu laikā jāsamaksā pašvaldībai. Gadījumā, ja maksājums noteiktajā termiņā netiks veikts, lēmums zaudēs spēku nākamajā dienā pēc noteiktā termiņa iestāšanās.


Nekustamā īpašuma pārvaldei uzdots zemesgabalu Siena ielā 7B reģistrēt zemesgrāmatā uz Liepājas valstspilsētas pašvaldības vārda.