23.aprīlī Liepājas pilsētas domes sēdē veikti divi nozīmīgi grozījumi saistošajos noteikumos "Par Liepājas pilsētas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem", kas paredz paaugstināt ienākumu līmeni senioriem un atsevišķi dzīvojošām personām ar invaliditāti biroja "Aprūpe mājās" pakalpojumu saņemšanai, kā arī paplašināt sociālās rehabilitācijas pakalpojuma dzīvesvietā saņēmēju loku, informē sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Ienākumu līmenis aprūpes mājās pakalpojuma saņemšanai par pašvaldības budžeta līdzekļiem atsevišķi dzīvojošai personai kopš 2018. gada 19. aprīļa ir 370 eiro. Ņemot vērā, ka pēc veiktās valsts vecuma pensiju indeksācijas ienākumu pieaugums pensionāriem vai personām ar invaliditāti ir salīdzinoši neliels, daļa personu, kuras varēja pretendēt uz aprūpes mājās pakalpojuma saņemšanu, turpmāk to saņemt nevarētu. Lai nodrošinātu iespēju saņemt aprūpes mājās pakalpojumu lielākam skaitam iedzīvotāju, bija nepieciešams palielināt ienākumu līmeni no 370 eiro uz 390 eiro.

Grozījumi noteikumos paredz, ka aprūpes mājās pakalpojumu par pašvaldības budžeta līdzekļiem turpmāk varēs saņemt atsevišķi dzīvojoša persona, kurai nav likumīgo apgādnieku vai to dzīvesvieta nav konstatējama, vai arī likumīgie apgādnieki objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt personai nepieciešamo aprūpi. Personas ienākumi nevar pārsniegt 390 eiro mēnesī.

Liepājā biroja "Aprūpe mājās" pakalpojumu šobrīd saņem 347 iedzīvotāju, no kuriem lielākā daļa ir vientuļie seniori.

Lai savlaicīgi sniegtu atbalstu ģimenei un novērstu apstākļus, kas nelabvēlīgi ietekmē bērnu un var būt par iemeslu aizgādības tiesību pārtraukšanai, kā arī veicinātu pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošanu vecākiem un bērna atgriešanos ģimenē, arī vecākiem nepieciešama profesionālu speciālistu palīdzība.

Tāpēc ģimenēm, kurās pastāv riski bērna drošībai vai attīstībai, kā arī vecākiem, kuriem pārtrauktas aizgādības tiesības, turpmāk tiks nodrošināta iespēja par pašvaldības budžeta līdzekļiem saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu (psihologa konsultāciju veidā)  dzīvesvietā. Tādējādi tiks sekmēta vecāku izpratne par ģimenē notikušo un vecāki būs vairāk motivēti iesaistīties situācijas risināšanā un saskarsmes uzturēšanā ar bērniem.

Paplašinot personu loku, kurām ir tiesības saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu dzīvesvietā, vienlaicīgi šī pakalpojuma izmaksu apmērs, kas tiek segts no pašvaldības līdzekļiem,  tiek palielināts no 150 eiro uz 200 eiro kalendārajā gadā.

Aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšanai Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta 2020.gada budžetā plānoti līdzekļi 539 358 eiro apmērā, bet sociālās rehabilitācijas pakalpojuma dzīvesvietā nodrošināšanai – 9000 eiro.

Saistošie noteikumi stāsies spēkā pēc saskaņošanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".