Martā Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde"aicināja biedrības un nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni līdz 26.aprīlim iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. Vērtēšanas process ir noslēdzies un projekta "PuMPuRS" ietvaros tiks atbalstīti seši jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības, informē Liepājas izglītības pārvaldes vadītājas palīdze komunikācijas jautājumos Renāte Meļķe.

Projektu konkurss notiek jau ceturto gadu. Šogad tam pieteicās un projektus iesniedza deviņas biedrības, no kuriem tika apstiprināti seši piedāvājumi, kuri tiks īstenoti gan vasaras mēnešos, gan arī atsākoties jaunajam mācību gadam."
"PuMPuRS" projekti ir vērsti uz izglītojamo motivācijas palielināšanu, lai riska grupā esošie jaunieši nepārtrauktu mācības priekšlaicīgi, kā arī izglītības turpināšanu un pašu jauniešu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē. Projekta mērķa grupa – vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei, kā arī to profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas, izglītojamie no 1. līdz 4. kursam. Jaunatnes iniciatīvas ierosina, plāno un īsteno paši jaunieši. Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs ir 4600 eiro, kas 100 % tiek nodrošināts no projekta "PuMPuRS" līdzekļiem.

Biedrības, kuras ieguvušas atbalstu:
– "Pirmā skola" (projekts "Atmoda")"– projekts paredz darbu ar jauniešiem un intereses par mācību procesu veicināšanu, sadarbību, kompetenču pieeju un dažādu dzīves prasmju un iemaņu attīstīšanu Liepājas valsts 1. ģimnāzijas skolēniem;
– J. Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskolas atbalsta biedrība (projekts""Darīt kopā") – projekts orientēts uz praktiskām nodarbībām sevis izzināšanā, mākslas prasmju pilnveidošanu, radošām darbnīcām, u.c. aktivitātēm;
– Liepājas Raiņa 6.vidusskolas atbalsta biedrība (projekts""Restarts – jauniešu zemais starts") paredz aktivitātes 7. klašu skolēniem ar ievirzi karjeras izvēles jautājumos, jauniešu labbūtību skolā, u.c.;
– Izaugsmes matrica (projekts""Pretstraumētāji") – vasaras nodarbību cikls, orientēts uz skolēnu finanšu pratības veicināšanu, norisināsies J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskolā;
– Workout Generation (projekts""Spēcīga jaunatne – mūsu nākotne")"– vasaras nodarbību cikls, orientēsies uz sporta aktivitātēm, sevis izzināšanu, piedāvās mentoru atbalstu jauniešiem;
– Sabiedrības attīstības centrs (projekts "Es neesmu viens. Esmu viens no") – paredzēts 7. klašu skolēniem, lai veiksmīgāk noritētu adaptācija un iekļaušanās skolas vidē, skolēniem uzsākot mācības Liepājas valsts 1. ģimnāzijā.

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.