Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienuviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Amatu konkursu ziņas

Precizējot iepriekš publicēto
Liepājas Universitāte (reģ. Nr. 3093000219) precizē 2023.gada 28.jūlijā oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Nr.144 ievietoto paziņojumu OP 2023/144.AKK2 par precizējumiem 2023.gada 14.jūlijā oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Nr.134 ievietotajā paziņojumā OP 2023/134.AKK2 par vakantajām amata vietām:

Liepājas Universitāte pārtrauc konkursu uz Vadības un sociālo zinātņu fakultātes asociētā profesora amata vietu.


Liepājas Universitāte (reģ. Nr. 3093000219) (turpmāk – LiepU) izsludina konkursu uz vakantajām amata vietām:


Pedagoģijas un sociālā darba fakultātē
- profesors sociālo zinātņu grupas izglītības zinātņu nozares pirmsskolas pedagoģijas apakšnozarē – 1 amata vieta (nepilna slodze);
- profesors sociālo zinātņu grupas izglītības zinātņu nozares vispārīgās pedagoģijas apakšnozarē – 1 amata vieta (nepilna slodze)


Prasības pretendentiem noteiktas saskaņā ar LiepU nolikumu "Nolikums par profesoru un asociēto profesoru vēlēšanām, novērtēšanas kārtību un profesoru padomēm Liepājas Universitātē" (apstiprināts LiepU Senāta sēdē 2021.gada 22.martā, prot. Nr.10).

Alga mēnesī par pilnu slodzi pirms nodokļu nomaksas (sākot no):
profesoram - 1754,00 eiro apmērā (no 2023.gada 1.septembra saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi" - 1982,00 eiro apmērā).

Konkursa pretendentiem viena mēneša laikā no konkursa izsludināšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" jāiesniedz (elektroniski/ar pasta sūtījuma starpniecību) Liepājas Universitātes Personāla un dokumentu pārvaldības daļā šādi dokumenti:
– dzīves un darba gājums (CV), kurā iekļauta pilnīga informācija par pretendenta zinātnisko, pedagoģisko un organizatorisko darbību, kas sakārtota atbilstoši MK noteikumos "Profesora vai asociētā profesora amata pretendenta un amatā esoša profesora vai asociētā profesora zinātniskās un pedagoģiskās kvalifikācijas vai mākslinieciskās jaunrades darba rezultātu novērtēšanas kārtība" noteiktajiem kritērijiem;
– akadēmisko un zinātnisko kvalifikāciju apliecinošu diplomu kopijas (ja tās jau neatrodas LiepU Personāla un dokumentu pārvaldības daļā);
– darbības koncepcija turpmākajiem 6 gadiem;
– fakultātes Domes rekomendācija.

Liepājas Universitātes pasta adrese: Personāla un dokumentu pārvaldības daļa, 214.kabinets, Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401; e-pasta adrese: personaldala@liepu.lv.
Informācija pa tālr. 63407782 (Personāla un dokumentu pārvaldības daļa).


Liepājas Universitāte kā jūsu personas datu apstrādes pārzinis, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu, informē, ka konkursa ietvaros sniegtie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi.

Izsoles

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod otrajā izsolē parādniecei Ingai Jaunzemei piederošo ¼  domājamo daļu no būves ar kadastra apzīmējumu Nr.1700 020 0388 001, kas atrodas Lietuviešu ielā 3, Liepājā. Piedzinēji: Ritvars Kasparjosts-Rozīts; Liepājas valstspilsētas pašvaldība, adrese – Rožu iela 6, Liepāja; Valsts ieņēmumu dienests, adrese – Talejas iela 1, Rīga. Viss nekustamais īpašums sastāv no būves ar kadastra apzīmējumu Nr.1700 020 0388 001, reģistrēts Valsts zemes dienesta Kadastra reģistrā ar kadastra Nr.17005200388, nav reģistrēts zemesgrāmatā. Izsolē tiek pārdota ¼ domājamā daļa no nekustamā īpašuma. Nekustamā īpašuma (1/4 domājamā daļa) piespiedu pārdošanas vērtība – 5400,00 eiro. Otrās izsoles sākumcena – 4050,00 eiro. Izsoles solis – 100,00 eiro. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.
Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023.gada 30.augustam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 540,00 eiro, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Izsoles sākuma datums – 2023.gada 10.augusts, izsoles noslēguma datums un laiks – 2023.gada 11.septembris pulksten 13. Tālr. uzziņām 63422002, 63422012, 22016616. Izsoles norises noteikumi.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Beitāne, prakses vieta: Ventspils, Lielais prospekts 54–3, rīko pirmo izsoli Lailai Piņkei piederošajam nekustamajam īpašumam Brīvības ielā 65–2, Liepājā. Nekustamā īpašuma sastāvs – dzīvoklis Nr.2 ar kopējo platību 47,6 kv.m, kura īpašuma tiesības reģistrētas Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 3186 2, kadastra Nr.1700 903 1284, ar pie īpašuma piederošo kopīpašuma 476/6548 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas, palīgēkām. Piedzinējs – SIA Liepājas namu apsaimniekotājs, Tukuma iela 1A, Liepāja. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena – 8700,00 eiro. Izsoles solis – 870,00 eiro. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.
Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2023.gada 3.septembrim ir jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas depozīta kontā Nr. LV44TREL9199001002000, saņēmēja Inese Beitāne, reģ. Nr.32674811093, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 870,00 eiro apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Nosolītājam maksājums (nosolītā summa) jāveic zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā tikai no sava konta un vienā pārskaitījumā. Izsoles sākuma datums un laiks – 2023.gada 14.augusts pulksten 13, izsoles noslēguma datums un laiks – 2023.gada 13.septembris pulksten 13. Tālr. uzziņām 63622289. Izsoles norises noteikumi.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Beitāne, prakses vieta: Ventspils, Lielais prospekts 54–3, rīko pirmo izsoli Inārai Baikovai piederošajam nekustamajam īpašumam Turaidas ielā 16–13, Liepājā. Nekustamā īpašuma sastāvs – dzīvoklis Nr.13 ar kopējo platību 45,9 kv.m, kura īpašuma tiesības reģistrētas Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000091604 13, kadastra Nr.1700 902 7534, ar pie īpašuma piederošo kopīpašuma 459/20687 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas, zemes. Piedzinējs – SIA Liepājas namu apsaimniekotājs, Tukuma iela 1A, Liepāja. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena – 16 900,00 eiro. Izsoles solis – 1690,00 eiro. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.
Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2023.gada 3.septembrim ir jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas depozīta kontā Nr. LV44TREL9199001002000, saņēmēja Inese Beitāne, reģ. Nr.32674811093, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 1690,00 eiro apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Nosolītājam maksājums (nosolītā summa) jāveic zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā tikai no sava konta un vienā pārskaitījumā. Izsoles sākuma datums un laiks – 2023.gada 14.augusts pulksten 13, izsoles noslēguma datums un laiks – 2023.gada 13.septembris pulksten 13. Tālr. uzziņām 63622289. Izsoles norises noteikumi.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Beitāne, prakses vieta: Ventspils, Lielais prospekts 54–3, rīko pirmo izsoli Nataļjai Petrovai 1/2 domājamai daļai no piederošā nekustamā īpašuma Turaidas ielā 16–37, Liepājā. Nekustamā īpašuma sastāvs – dzīvoklis Nr.37 ar kopējo platību 42,7 kv.m, kuras īpašuma tiesības reģistrētas Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000091604 37, kadastra Nr.1700 902 6632, ar pie īpašuma piederošo kopīpašuma 427/20687 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas, zemes. Piedzinējs: SIA Liepājas namu apsaimniekotājs, Tukuma iela 1A, Liepāja. Nekustamā īpašuma 1/2 domājamās daļas novērtējums un izsoles sākumcena – 7700,00 eiro. Izsoles solis –770,00 eiro. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.
Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2023.gada 3.septembrim ir jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas depozīta kontā Nr. LV44TREL9199001002000, saņēmēja Inese Beitāne, reģ. Nr.32674811093, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 770,00 eiro apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Nosolītājam maksājums (nosolītā summa) jāveic zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā tikai no sava konta un vienā pārskaitījumā. Izsoles sākuma datums un laiks – 2023.gada 14.augusts pulksten 13, izsoles noslēguma datums un laiks – 2023.gada 13.septembris pulksten 13. Tālr. uzziņām 63622289. Izsoles norises noteikumi.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Beitāne, prakses vieta: Ventspils, Lielais prospekts 54–3, rīko pirmo izsoli Igoram Gorčakovam piederošajam nekustamajam īpašumam Mirdzas Ķempes iela 6–17, Liepāja. Nekustamā īpašuma sastāvs – dzīvoklis Nr.17 ar kopējo platību 52,3 kv.m, kuras īpašuma tiesības reģistrētas Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 4227 17, kadastra Nr.1700 900 9848, ar pie īpašuma piederošo kopīpašuma 523/21801 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas. Piedzinējs – SIA Liepājas namu apsaimniekotājs, Tukuma iela 1A, Liepāja. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena – 21 700 eiro Izsoles solis – 2700,00 eiro. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.
Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2023.gada 3.septembrim ir jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas depozīta kontā Nr. LV44TREL9199001002000, saņēmēja Inese Beitāne, reģ. Nr.32674811093, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 2170,00 eiro apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Nosolītājam maksājums (nosolītā summa) jāveic zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā tikai no sava konta un vienā pārskaitījumā. Izsoles sākuma datums un laiks – 2023.gada 14.augusts pulksten 13, izsoles noslēguma datums un laiks – 2023.gada 13.septembris pulksten 13. Tālr. uzziņām 63622289. Izsoles norises noteikumi.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Beitāne, prakses vieta: Ventspils, Lielais prospekts 54–3, rīko pirmo izsoli Sandrai Veismanei piederošajam nekustamajam īpašumam Jelgavas iela 7–13, Liepāja. Nekustamā īpašuma sastāvs – dzīvoklis Nr.13 ar kopējo platību 38,8 kv.m, kuras īpašuma tiesības reģistrētas Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 3596 13, kadastra Nr.1700 902 5885, ar pie īpašuma piederošo kopīpašuma 386/29134 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas, zemes. Piedzinējs – SIA Liepājas namu apsaimniekotājs, Tukuma iela 1A, Liepāja. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena – 11 800 eiro. Izsoles solis –1180,00 eiro. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.
Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2023.gada 3.septembrim ir jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas depozīta kontā Nr. LV44TREL9199001002000, saņēmēja Inese Beitāne, reģ. Nr.32674811093, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 1180,00 eiro apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Nosolītājam maksājums (nosolītā summa) jāveic zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā tikai no sava konta un vienā pārskaitījumā. Izsoles sākuma datums un laiks – 2023.gada 14.augusts pulksten 13, izsoles noslēguma datums un laiks – 2023.gada 13.septembris pulksten 13. Tālr. uzziņām 63622289. Izsoles norises noteikumi.
                              
Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: BIRUTA ANNA LĪPARTE, personas kods 181142–XXXXX, miršanas datums 03.11.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 240724.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ULDIS GIRNIUS, personas kods 090745–XXXXX, miršanas datums 01.01.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 240735.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JEĻENA PEROVA (ELENA PEROVA), personas kods 080939–XXXXX, miršanas datums 11.08.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 240742.
24.08.2023. pulksten 11:00, zvērinātas notāres Vinetas Novickas birojā Zivju ielā 3, Liepājā, tiks nolasīts Jeļenas Perovas (Elena Perova), personas kods 080939–10819, pēdējās gribas rīkojuma akts. Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: OĻEGS TKAČENKO (OLEG TKACENKO), personas kods 300551–XXXXX, miršanas datums 15.05.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 239602.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JEVGENIJS SAFRONOVS (EVGENY SAFRONOV), personas kods 231277–XXXXX, miršanas datums 12.02.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 240745.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ŽENIJA AUSTRA GUSTA, personas kods 121133–XXXXX, miršanas datums 21.07.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 240751.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: RIHARDS GUSTS, personas kods 230433–XXXXX, miršanas datums 27.06.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 240752.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VLADIMIRS PROKOPECS (VLADIMIR PROKOPETS), personas kods 030740–XXXXX, miršanas datums 11.04.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 240762.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.
Zvērināta notāre Aija Burbecka paziņo, ka pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts 2023. gada 31. augustā pulksten  12.30 zvērinātas notāres prakses vietā – Liepājā, Kuršu ielā 10, un uzaicina personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, vai personas, kuras vēlas apstrīdēt testamentu, pieteikties 3 (trīs) mēnešu laikā pēc pēdējās gribas rīkojuma akta nolasīšanas zvērinātas notāres Aijas Burbeckas prakses vietā Liepājā Kuršu ielā 10.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AINA NEIMANE, personas kods 021229–XXXXX, miršanas datums 17.07.2023.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 240632.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.
Zvērināta notāre Aija Burbecka paziņo, ka pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts 2023. gada 2. oktobrī pulksten 12 zvērinātas notāres prakses vietā – Liepājā, Kuršu ielā 10, un uzaicina personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, vai personas, kuras vēlas apstrīdēt testamentu, pieteikties 4 (četru) mēnešu laikā pēc pēdējās gribas rīkojuma akta nolasīšanas zvērinātas notāres Aijas Burbeckas prakses vietā Liepājā, Kuršu ielā 10.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VIRGINIJUS URŅEŽUS, personas kods 150962–XXXXX, miršanas datums 09.03.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 240638.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ELVĪRA TJAPKINA, personas kods 261133–XXXXX, miršanas datums 03.06.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 240643.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MIHAILS VASIĻONOKS, personas kods 010548–XXXXX, miršanas datums 30.04.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 240655.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANNA AUSMA KRILOVA, personas kods 050436–XXXXX, miršanas datums 15.07.2023.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 240659.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GUNĀRS OZOLIŅŠ, personas kods 080254–XXXXX, miršanas datums 17.07.2023.
Pieteikšanās termiņš: 5 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 240602.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: SILVIJA DOMBROVSKA, personas kods 200249–XXXXX, miršanas datums 14.05.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 240604.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ELŽBETA STUNŽO, personas kods 241237–XXXXX, miršanas datums 13.06.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 239837.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: EDUARDS LUKINS, personas kods 090667–XXXXX, miršanas datums 07.07.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 240593.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ILMARS IMANTS MIĶELIS SEDOLS, personas kods 200434–XXXXX, miršanas datums 31.10.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 240546.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VALENTINS RINDZIONOKS, personas kods 141075–XXXXX, miršanas datums 13.07.2023.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 240557.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LIDIJA KREIDENA, personas kods 031026–XXXXX, miršanas datums 31.05.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 240561.
Mantojuma atstājējas pēdējās gribas rīkojuma akti tiks nolasīti 2023. gada 24. augustā pulksten 15 notāres prakses vietā Zivju ielā 3, Liepājā.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: EDUARDS PRIEDOLIŅŠ, personas kods 050248–XXXXX, miršanas datums 10.06.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 240553.

Uzaicinājums uz tiesu


Kurzemes rajona tiesā 2023.gada 1.augustā saņemts KLAVDIAS SHLYCHKOVAS pieteikums par tiesību dzēšanu uzaicinājuma kārtībā, kurā lūgts:
1) dzēst par labu likvidētajai sabiedrībai "ASCOT OVERSEAS GROUP LTD. uz nekustamo īpašumu – zemes vienību (kadastra apzīmējums 17000330160) 892 kv.m platībā, kas atrodas pēc adreses: Malkas iela 4, Liepāja, kadastra Nr. 17000330160, ierakstīts Kurzemes rajona tiesas Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.5343, nostiprināto hipotēku un ar to saistītos tiesību aprobežojumus;
2) dzēst par labu likvidētajai sabiedrībai "ASCOT OVERSEAS GROUP LTD. uz nekustamo īpašumu – būvi (kadastra apzīmējums 17000330160001), kas atrodas pēc adreses: Malkas iela 4, Liepāja, kadastra Nr. 17005330160, ierakstīts Kurzemes rajona tiesas Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000215722, nostiprināto hipotēku un ar to saistītos tiesību aprobežojumus;
3) dzēst par labu likvidētajai sabiedrībai "ASCOT OVERSEAS GROUP LTD. uz nekustamo īpašumu – zemes vienību (kadastra apzīmējums 64090020014) 9437 kv.m, kas atrodas pēc adreses: Robežu iela 3, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.64090020014, ierakstīts Kurzemes rajona tiesas Grobiņas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.155, nostiprināto hipotēku un ar to saistītos tiesību aprobežojumus;
4) dzēst par labu likvidētajai sabiedrībai "ASCOT OVERSEAS GROUP LTD. uz nekustamo īpašumu – zemes vienību (kadastra apzīmējums 64090020163) 738 kv.m, kas atrodas pēc adreses: Robežu iela 3A, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.64090020163, ierakstīts Kurzemes rajona tiesas Grobiņas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000096704, nostiprināto hipotēku un ar to saistītos tiesību aprobežojumus;
5) dzēst par labu likvidētajai sabiedrībai "ASCOT OVERSEAS GROUP LTD. uz nekustamo īpašumu – zemes vienību (kadastra apzīmējums 17000420020) 2165 kv.m, kas atrodas pēc adreses: Ganību iela 173, Liepāja, kadastra Nr.17000420020, ierakstīts Kurzemes rajona tiesas Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.125, nostiprināto hipotēku un ar to saistītos tiesību aprobežojumus.
Kurzemes rajona tiesa uzaicina visas iespējamās personas, kurām ir kādas tiesības uz minētajām lietu tiesībām, trīs mēnešu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas pieteikt Kurzemes rajona tiesai Republikas ielā 14, Liepājā, savas tiesības uz minēto lietu tiesību. Uzaicinājuma termiņā nepieteiktās tiesības tiks dzēstas.

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C69367623 SIA "LIEPĀJAS PĒTERTIRGUS", reģistrācijas Nr. 40003316720, prasībā pret Latvijas Republikas Finanšu ministriju par īpašuma tiesību atzīšanu uz nekustamo īpašumu.
Saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā" 22. pantu uzaicinām personas, kurām ir kādi iebildumi pret SIA "Liepājas Pētertirgus" prasību pret Latvijas Republikas Finanšu ministriju par īpašuma tiesību atzīšanu uz nekustamajiem īpašumiem– būvēm:
1) pārvaldes ēku ar kadastra apzīmējumu 17000360049005 adrese: Kuršu iela 7/9, Liepāja, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 17000360049, adrese: Kuršu iela 7/9, Liepāja;
2) noliktavu ar kadastra apzīmējumu 17000360049006, adrese: Kuršu iela 7/9, Liepāja, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 17000360049, adrese: Kuršu iela 7/9, Liepāja;
3) tirgus nojumi ar kadastra apzīmējumu 17000360049004, adrese: Kuršu iela 7/9, Liepāja, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 17000360049, adrese: Kuršu iela 7/9, Liepāja;
4) nojumi ar kadastra apzīmējumu 17000360049011, adrese: Kuršu iela 7/9, Liepāja, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 17000360049, adrese: Kuršu iela 7/9, Liepāja;
5) nojumi ar kadastra apzīmējumu 17000360049012, adrese: Kuršu iela 7/9, Liepāja, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 17000360049, adrese: Kuršu iela 7/9, Liepāja,
iesniegt tos Kurzemes rajona tiesai (Katrīnas iela 14, Ventspils, LV–3601; kurzemes@tiesas.lv) triju mēnešu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas.

Uzņēmumu reģistra ziņas

Darbības izbeigšana un likvidācijas procesa uzsākšana, izmaiņas amatpersonu sastāvā

Reģistrācijas numurs: 42102017241
Firma: Eglītes individuālais uzņēmums
Izdarīts ieraksts: 04.08.2023.
Adrese: Liepāja, Ganību iela 19 – 9
Atbrīvotas amatpersonas: Jeļena Eglīte, personas kods 1305XX–XXXXX, īpašnieks, ar paraksta tiesībām, piezīmes: Ziņas par personas dzīvesvietas adresi izslēgtas 01.04.2014., pamatojoties uz likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" Pārejas noteikumu 18.punktu
Ieceltas: Jeļena Eglīte, personas kods 1305XX–XXXXX, likvidators, ar paraksta tiesībām
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram 3 mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Strazdu iela 12–11, Liepāja, LV–3405
Publikācijas Nr.: KMR00151829315008.

Jaundibināts uzņēmums

Reģistrācijas datums: 09.08.2023
Reģistrācijas numurs: 40203500692
Firma: SIA "Dainas Apartamenti"
Pamatkapitāls: 2 850.00 eiro
Adrese: Liepāja, Smilšu iela 3 – 6, LV–3401

Jaundibināts uzņēmums

Reģistrācijas datums: 08.08.2023
Reģistrācijas numurs: 40203500298
Firma: "YELLOWSTONE ENERGY" SIA
Pamatkapitāls: 2 800.00 eiro
Adrese: Liepāja, Zāļu iela 40, LV–3401

Jaundibināts uzņēmums

Reģistrācijas datums: 07.08.2023
Reģistrācijas numurs: 40203500207
Firma: SIA "Delunabeauty"
Pamatkapitāls: 100.00 eiro
Adrese: Katedrāles iela 11 – 51, Liepāja, LV–3414