Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas darba kārtība 13.jūlijā pulksten 10.30
 
(Jautājums, ziņotājs)

1.Par grozījumu 2022.gada 10.novembra saistošajos noteikumos Nr.22 "Par medībām Liepājas valstspilsētā".  D.Liepniece-Liepiņa
2.Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma Reiņa mežs, kadastra Nr.64780060151 medību tiesību izsoles rezultāta apstiprināšanu. D.Liepniece-Liepiņa
3.Par šķirotu tekstila atkritumu uzglabāšanas vietu Cukura ielā 8/16, Liepājā. D.Liepniece-Liepiņa
4.Par labvēlīga administratīvā akta izdošanu. K.Balode
5.Par lietošanas tiesību aprobežojumiem Pērkones ielā 40 un Liedaga ielā 9, Liepājā. I.Apinis
6.Par zemesgabala Oskara Kalpaka ielā, blakus nekustamajam īpašumam Oskara Kalpaka ielā 74, daļas iznomāšanu.  I.Apinis
7.Par zemesgabala Mežu ielā, blakus nekustamajam īpašumam Mežu ielā 50, daļas iznomāšanu. I.Apinis
8.Par zemesgabala Tirgus ielā un Baznīcas ielā 7 zemes nomas līguma nosacījumu izmaiņām. I.Apinis
9.Par zemesgabala Mežu ielā 62 nomu. I.Apinis
10.Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 8B-24 atsavināšanu. I.Apinis
11.Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 13-43 atsavināšanu. I.Apinis
12.Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 21-34 atsavināšanu. I.Apinis

Priekšsēdētājs Uldis Sesks
    

Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Finanšu komitejas darba kārtība 13.jūlijā pulksten 14.00.

(Jautājums, ziņotājs)
1.Par pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde" pakalpojumu maksu. K.Niedre-Lathere
2.Par Deleģēšanas līguma slēgšanu ar Latvijas Neredzīgo bibliotēku. I.Erba
3.Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma Reiņa mežs, kadastra Nr.64780060151 medību tiesību izsoles rezultāta apstiprināšanu. D.Liepniece-Liepiņa
4.Par aizņēmumu SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" pamatkapitāla palielināšanai. R.Fricbergs
5.Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Darbnīcu ielā 8A, Liepājā cenas apstiprināšanu. I.Apinis
6.Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Darbnīcu ielā 19, Liepājā cenas apstiprināšanu. I.Apinis
7.Par zemesgabala Aldaru ielā 20/24 nodošanu pašvaldības iestādei "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija". I.Apinis
8.Par ēkas nodošanu pašvaldības iestādei "Kultūras pārvalde". I.Apinis
9.Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 8B-24 atsavināšanu. I.Apinis
10.Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 13-43 atsavināšanu. I.Apinis
11.Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 21-34 atsavināšanu. I.Apinis
12.Par dzīvokļa īpašuma Katedrāles ielā 15-27 nosacīto cenu. I.Apinis
13.Par dzīvokļa īpašuma Raiņa ielā 19/21-5 nosacīto cenu. I.Apinis
14.Par izsoles noteikumu apstiprināšanu nekustamā īpašuma Graudu ielā 43-86N atkārtotai izsolei. I.Apinis
15.Par izsoles noteikumu apstiprināšanu dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 57-5A trešajai izsolei. I.Apinis
16.Par izsoles noteikumu apstiprināšanu dzīvokļa īpašuma Matīsa Gūtmaņa ielā 10A-11 trešajai izsolei. I.Apinis
17.Par izsoles noteikumu apstiprināšanu dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 8-4 atkārtotai izsolei. I.Apinis
18.Par izsoles noteikumu apstiprināšanu dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 25-4 atkārtotai izsolei. I.Apinis
19.Par izsoles noteikumu apstiprināšanu dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 25-5 atkārtotai izsolei. I.Apinis
20.Par elektronisko izsoļu rezultātiem 2023. gada I. pusgadā. I.Apinis
    
Priekšsēdētāja vietniece Madara Lapsa


Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība 13.jūlijā pulksten 13.00.


(Jautājums, ziņotās)
1.Par pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde" pakalpojumu maksu. K.Niedre-Lathere
2.Par Deleģēšanas līguma slēgšanu ar Latvijas Neredzīgo bibliotēku. I.Erba

Priekšsēdētājs Jānis Vilnītis

Liepājas pilsētas pašvaldības domes pastāvīgās Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejas darba kārtība 13.jūlijā pulksten 12.00.


(Jautājums, ziņotājs)
1.Informatīvs ziņojums par Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas darbu 2023.gada otrajā ceturksnī. U. Novickis
2.Informatīvs ziņojums par Dzīvokļu komisijas darbu 2023.gada pirmajā pusgadā.I.Apinis
3.Informatīvs ziņojums par Sociālo lietu komisijas darbu 2023.gada pirmajā pusgadā. H.Valcis

Priekšsēdētājs Helvijs Valcis