Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas darba kārtība 13.janvārī pulksten 10.30.

(jautājums, ziņotājs)
1. Par tirgus statusa atcelšanu Siena ielā 4. A.Vītols
2.  Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA "LIEPĀJAS REĢIONA TŪRISMA INFORMĀCIJAS BIROJS". E.Jaunsleine
3. Par apstrīdēšanas iesniegumu. K.Balode
4. Par zemes vienības daļas Zirgu salā 2 nomas līguma noteikumu izmaiņām. M.Tīdens
5. Prezentācija par pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības par 2021.gadu. M.Tīdens
6. Informācija par pašvaldības atteikumiem izmantot pirmpirkuma tiesības. M.Tīdens
7. Par zemes vienības daļas Liepājā, Jūras ielā 16 zemes nomas tiesības izsoles rezultātu apstiprināšanu. M.Egmanis
8. Par zemesgabala Kuldīgas ielā 45, Liepājā 172/4988 domājamo daļu nomu. M.Egmanis
9. Par zemesgabala Kuldīgas ielā 45, Liepājā 172/4988 domājamās daļas nomu  M.Egmanis
10. Par zemesgabalu Piltenes ielā 1A un 1B daļu nomas līgumu termiņu pagarināšanu. M.Egmanis
11. Par zemesgabala Nākotnes ielā 14 daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
12. Par zemesgabala Ezermalas ielā 6, ½ domājamās daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
13. Par dzīvokļa īpašuma Piltenes ielā 4-34 atsavināšanu. M.Egmanis
14. Par dzīvokļa īpašuma Siļķu ielā 15-70 atsavināšanu. M.Egmanis

Priekšsēdētājs U.Sesks

Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejas darba kārtība 13.janvārī pulksten 12.

(jautājums, ziņotājs)
1. Par Liepājas bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļa amata atlases konkursa nolikumu apstiprināšanu. T.Ziemele  
2. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības Sabiedrības veselības komisijas nolikumu. E.Tolmačova
3. Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas atskaite par 2021.gada ceturto ceturksni. U.Novickis
4. Par Sociālo lietu komisijas darba pārskatu 2021.gada otrajā pusgadā. H.Valcis

Priekšsēdētājs H.Valcis

Liepājas pilsētas domes pastāvīgā Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība 13.janvārī pulksten 13.

(jautājums, ziņotājs)
1. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA "OC Liepāja". E.Jaunsleine
2. Par deleģēšanas līguma slēgšanuar SIA "LIEPĀJAS TEĀTRIS". E.Jaunsleine
3. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS LEĻĻU TEĀTRIS". E.Jaunsleine
4. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA "Liepājas latviešu biedrības nams". K.Balode
5. Par nomas maksas cenrādi koncertestrādē "Pūt, vējiņi!", Liepājā. V.Hartmane
6. Informatīvs ziņojums par aktualitātēm izglītības nozarē. K.Niedre-Lathere

Priekšsēdētājs J.Vilnītis

Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Finanšu komitejas darba kārtība 13.janvārī pulksten 14.

(jautājums, ziņotājs)
1. Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests" maksas pakalpojumiem L.Krasovska
2. Par nomas maksas cenrādi koncertestrādē "Pūt, vējiņi!", Liepājā V.Hartmane
3. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības Komisijas valsts budžeta mērķdotācijas interešu izglītībai un profesionālās ievirzes izglītībai sadalei nolikumu A.Justoviča
4. Par aizņēmumu projekta "Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas plāna realizēšanai" īstenošanai E.Kalveniece
5. Par pašvaldības īpašuma ieguldīšanu SIA "LIEPĀJAS ŪDENS" pamatkapitālā M.Egmanis
6. Par pašvaldības īpašuma ieguldīšanu SIA "AVIASABIEDRĪBA "LIEPĀJA"" pamatkapitālā M.Egmanis
7. Par pašvaldībai piederošo telpu Jūrmalas ielā 23-1N nodošanu bezatlīdzības lietošanā M.Egmanis
8. Par neapdzīvojamo telpu Dārza ielā 4/8 nodošanu lietošanā M.Egmanis
9. Par dzīvokļa īpašuma Piltenes ielā 4-34 atsavināšanu M.Egmanis
10. Par dzīvokļa īpašuma Siļķu ielā 15-70 atsavināšanu M.Egmanis
11. Par dzīvokļa īpašuma Dārza ielā 9-12 nosacīto cenu M.Egmanis
12. Par dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 24-2 nosacīto cenu M.Egmanis
13. Par elektronisko izsoļu rezultātiem 2021.gadā M.Egmanis
 
Komitejas priekšsēdētājs G.Ansiņš