Liepājas domes sēdes darba kārtība 22.decembrī pulksten 12 Liepājā, Rožu ielā 6, 226.telpā.

(jautājums, ziņotājs)
1. Par Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.–2027.gadam pielikuma "Liepājas valstspilsētas Rīcības un investīciju plāns 2022.–2027.gadam" aktualizēšanu. G.Ansiņš

2. Par grozījumiem 2022.gada attīstības budžeta pieprasījumā un Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.–2027.gadam pielikumā "Liepājas valstspilsētas pašvaldības rīcības un investīciju plāns" (2022.gada plāns). G.Ansiņš

3. Par 2023.gada attīstības budžeta pieprasījumu un Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.–2027.gadam pielikumu "Liepājas valstspilsētas pašvaldības rīcības un investīciju plāns" (2023.gada plāns). G.Ansiņš

4. Par grozījumu 2021.gada 19.augusta lēmumā Nr.281/10 "Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes politisko vadlīniju 2021.–2025.gadam apstiprināšanu". G.Ansiņš

5. Par pašvaldības iestādes "Liepājas Futbola skola" direktoru. G.Ansiņš

6. Par projektu "Bērnu līdzdalības stiprināšana civilajā aizsardzībā un noturīgas sabiedrības veidošana" ("Strengthening children’s participation in civil protection and building resilient societies" (PA Secure Kids)). G.Ročāns

7. Par aizņēmumu projekta "Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas pārbūve 2.kārta" īstenošanai. U.Hmieļevskis

8. Par ziedojumu Ukrainas sabiedrības vispārējam atbalstam Liepājā un Ukrainā. S.Roga

9. Par dāvinājuma pieņemšanu. U.Sesks

10. Par dalību LIFE programmas projektā "Waste To Resources Latvia – boosting regional sustainability and circularity". V.Vitkovskis

11. Par līguma noslēgšanu ar biedrību "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS". V.Vitkovskis

12. Par pilnvarojuma līguma slēgšanu ar SIA "Lion Estate". V.Vitkovskis

13. Par dalību kopīgā iepirkumā par atkritumu apsaimniekotāja izvēli un iepirkuma komisijas izveidi. U.Hmieļevskis

14. Par izmaiņām atsevišķu Liepājas valstspilsētas pašvaldības komisiju sastāvos. G.Ansiņš

15. Par atļauju Salvim Rogam savienot amatus. J.Vilnītis

16. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības Iepirkumu komisiju. G.Ansiņš

17. Par kārtību kādā Liepājas valstspilsētas pašvaldībā tiek slēgti deleģēšanas līgumi un piešķirtas dotācijas par deleģēto pārvaldes uzdevumu veikšanu. S.Roga

18. Par grozījumiem nolikumā "Par atlīdzību Liepājas pilsētas pašvaldībā". S.Roga

19. Par grozījumiem 2021.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 "Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības budžetu 2022.gadam". G.Ansiņš

20. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības budžetu 2023.gadam. G.Ansiņš

21. Par grozījumu 2022.gada 18.augusta lēmumā Nr.313/12 "Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo nekustamo īpašumu medību tiesību izsoles noteikumiem". U.Hmieļevskis

22. Par nekustāmā īpašuma Roņu ielā 1–30N nodošanu lietošanā. J.Vilnītis

23. Par valstij piekritīgo nekustamo īpašumu Kārklu ielā 2, Liepājā. J.Vilnītis

24. Par zemesgabala Airītes ielā 10 apgrūtinājumu. U.Hmieļevskis

25. Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabalā Atmodas bulvārī 21B, Liepājā. G.Ročāns

26. Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabalā Brīvības ielā 142, Liepājā. G.Ročāns

27. Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabalā Kapsēdes ielā 1, Liepājā. G.Ročāns

28. Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabalā Oskara Kalpaka ielā 90A, Liepājā. G.Ročāns

29. Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabaliem Grīzupes ielā 89A, Liepājā un Ceriņu ielā 2, Liepājā. G.Ročāns

30. Par nekustamā īpašuma, zemes vienības Liepājā Zvejnieku alejā 2 daļas, zemes nomas tiesības izsoli. M.Šveiduks

31. Par zemesgabala Vidusceļa ielā 33 nomu. M.Šveiduks

32. Par zemesgabala Dzērves ielā 26A nomu. M.Šveiduks

33. Par zemesgabala Turaidas ielā 2A, blakus nekustamajam īpašumam Turaidas ielā 8, daļas iznomāšanu. M.Šveiduks

34. Par zemesgabala Ziemeļu ielā 58B nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. L.Rjazanova

35. Par zemesgabalu Latgales ielā 6, Spīdolas ielā 49 un Nākotnes ielā daļu nomas līgumu darbības termiņu pagarināšanu. L.Rjazanova

36. Par zemesgabala Kuldīgas ielā 41 nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. L.Rjazanova

37. Par zemesgabala Bernātu ielā 42 daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. L.Rjazanova

38. Par zemesgabala Laboratorijas  ielā 7/11, blakus nekustamajam īpašumam Pulkveža Brieža ielās 30, daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. L.Rjazanova

39. Par zemesgabala Tērauda ielā 12 nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. L.Rjazanova

40. Par nekustamā īpašuma nomas līgumu. G.Ročāns

41. Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Ploču ielā 12, Liepājā cenas apstiprināšanu. D.Bluķe

42. Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Ploču ielā 12A, Liepājā 1/4 domājamās daļas cenas apstiprināšanu. U.Lipskis

43. Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Dārtas ielā 27, Liepājā 40/144 domājamo daļu cenas apstiprināšanu. D.Bluķe

44. Par nekustamā īpašuma Cietokšņa ielā 4 atsavināšanu. J.Vilnītis

45. Par nekustamā īpašuma Spīdolas ielā 8 atsavināšanu. J.Vilnītis

46. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 15–9 atsavināšanu. D.Bluķe

47. Par dzīvokļa īpašuma Mežu ielā 51–35 atsavināšanu. U.Hmieļevskis

47. Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 7–52 atsavināšanu. U.Hmieļevskis

48. Par nekustamā īpašuma Spīdolas ielā 3 atsavināšanu. U.Hmieļevskis

50. Par dzīvokļa īpašuma Grīzupes ielā 93–12 nosacīto cenu. L.Rjazanova

51. Par dzīvokļa īpašuma Grīzupes ielā 93–31 nosacīto cenu. L.Rjazanova

52. Par dzīvokļa īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 80–24 nosacīto cenu. L.Rjazanova

53. Par dzīvokļa īpašuma Lazaretes ielā 2–33 nosacīto cenu. M.Lapsa

54. Par dzīvokļa īpašuma Lēņu ielā 7–13 nosacīto cenu. M.Lapsa

55. Par dzīvokļa īpašuma Mežmalas ielā 3–11 nosacīto cenu. M.Lapsa

56. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 90–21 nosacīto cenu. U.Lipskis

57. Par dzīvokļa īpašuma Piltenes ielā 4–45 nosacīto cenu. U.Lipskis

58. Par dzīvokļa īpašuma Rožu ielā 23–5A/7 nosacīto cenu. U.Lipskis

59. Par dzīvokļa īpašuma Siļķu ielā 15–28 nosacīto cenu. U.Lipskis

60. Par dzīvokļa īpašuma Talsu ielā 43–29 nosacīto cenu. D.Bluķe

61. Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 10–16 nosacīto cenu. D.Bluķe

62. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 46–3 izsoli. D.Bluķe

63. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 57–5A izsoli. D.Bluķe

64. Par dzīvokļa īpašuma Katrīnas ielā 1–8 izsoli. D.Bluķe

65. Par dzīvokļa īpašuma Lāčplēša ielā 17–12/14  izsoli. U.Lipskis

66. Par dzīvokļa īpašuma Matīsa Gūtmaņa ielā 10A–11 izsoli. U.Lipskis

67. Par dzīvokļa īpašuma Zāļu ielā 30–7 izsoli. U.Lipskis

68. Par dzīvokļa īpašuma Zirņu ielā 37–12 izsoli. J.Vilnītis

69. Par neapdzīvojamo telpu Talsu ielā 41–14N izsoli. S.Roga

70. Par nekustamā īpašuma, neapbūvēta zemes gabala Airītes ielā 10, izsoli. U.Sesks

71. Par nekustamā īpašuma, neapbūvēta zemes gabala Airītes ielā 10A, izsoli. U.Sesks

72. Par nekustamā īpašuma, neapbūvēta zemes gabala Airītes ielā 10B, izsoli. M.Lapsa

73. Par nekustamā īpašuma, neapbūvēta zemes gabala Celtnieku ielā 12A, izsoli. M.Lapsa

74. Par nekustamā īpašuma, neapbūvēta zemes gabala Ezerlīču ielā 15, izsoli. M.Lapsa

75. Par nekustamā īpašuma, neapbūvēta zemes gabala Ezerlīču ielā 17, izsoli. M.Lapsa

76. Par nekustamā īpašuma, neapbūvēta zemes gabala Ezerlīču ielā 19, izsoli. M.Lapsa

77. Par nekustamā īpašuma, neapbūvēta zemes gabala Loču ielā 17, izsoli. M.Lapsa

78. Par neapbūvēta zemes starpgabala Kalēju ielā 34A izsoli. U.Lipskis

79. Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 74 atkārtotu izsoli. U.Lipskis

Priekšsēdētājs G. Ansiņš