Liepājas domes sēdes darba kārtība 22.aprīlī pulksten 12. Sēdē notiks, izmantojot videokonferenču rīku ZOOM.

(jautājums, ziņotājs)
1. Par Liepājas valstspilsētas un jaunizveidojamā Dienvidkurzemes novada kopīgās attīstības programmas 2022.–2027.gadam un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035.gadam izstrādes uzsākšanu. J.Vilnītis

2. Par Liepājas pilsētas pašvaldības 2020.gada saimniecisko pārskatu. J.Vilnītis

3. Par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.–2020.gadam pielikuma Nr.2.2. "Investīciju plāns 2015.–2020.gadam" aktualizēšanu. G.Ansiņš

4. Par projekta priekšfinansējumu. G.Ansiņš

5. Par grozījumu 2015.gada 5.novembra lēmumā Nr.494 "Par projektu "Cilvēkresursu piesaistes programma veselības aprūpei Liepājā, 3.kārta"". G.Ansiņš

6. Par projektu "Sportisti: Testē – Plāno – Gūsti panākumus" ("Athletes: Screen – Plan – Succeed"). E.Striks

7. Par Liepājas pilsētas nodoma protokola slēgšanu ar Dienvidkurzemes novada Finanšu komisiju. A.Deksnis

8. Par informācijas sniegšanu. L.Matisone

9. Par Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes "Prātnieks" vadītāju. J.Vilnītis

10. Par Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskolas nolikumu. L.Matisone

11. Par Liepājas 3.pamatskolas nolikumu. L.Matisone

12. Par Liepājas Ezerkrasta sākumskolas nolikumu. L.Matisone

13. Par konkursa nolikumu līdzfinansējuma piešķiršanai sadzīves atkritumu savākšanas punktu izveidei 2021.gadā. A.Deksnis

14. Par grozījumu 2017.gada 9.novembra nolikumā Nr.29 "Liepājas pilsētas domes Dzīvokļu komisijas nolikums". G.Ročāns

15. Par noteikumu apstiprināšanu. A.Deksnis

16. Par noteikumu apstiprināšanu. H.Valcis

17. Par izmaiņām Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisijas sastāvā. G.Ansiņš

18. Par pašpatēriņa rūpnieciskās zvejas tiesību nomas Baltijas jūras piekrastes ūdeņos rakstisku izsoli. G.Ansiņš

19. Par sadarbības memoranda slēgšanu. G.Ansiņš

20. Par Peldu ielas posma pārdēvēšanu par Miķeļa Valtera ielu. A.Deksnis

21. Par tīkla reklāmas izvietošanu Liepājas pilsētā. M.Šveiduks

22. Izpildrīkojums par piespiedu izpildes izmaksu piedziņu. M.Šveiduks

23. Izpildrīkojums par piespiedu izpildes izmaksu piedziņu M.Šveiduks

24. Par SIA "FeLM" īpašumā esošo nekustamo īpašumu bijušās rūpnīcas "Liepājas metalurgs" teritorijā nodošanu bez atlīdzības Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā. U.Sesks

25. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Kungu ielā 2–2, Liepājā. G.Ročāns

26. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Kungu ielā 2–4, Liepājā. G.Ročāns

27. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Kārklu ielā 3–11, Liepājā. G.Ročāns

28. Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Ezermalas ielā 7, Liepājā, cenas apstiprināšanu. E.Striks

29. Par zemesgabala Ploču ielā 2 daļas iznomāšanu. U.Sesks

30. Par zemesgabala Tērvetes ielā 2 daļas iznomāšanu. U.Sesks

31. Par zemesgabala Turaidas ielā 8B, blakus nekustamajam īpašumam Britu flotes iela 2, daļas iznomāšanu. L.Rjazanova

32. Par zemesgabala Krūmu ielā, blakus nekustamajam īpašumam Krūmu ielā 32, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. L.Rjazanova

33. Par zemesgabala Ploču ielā 4B, blakus nekustamajam īpašumam Ploču ielā 4A, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. L.Rjazanova

34. Par zemesgabala Laboratorijas ielā 7/11, blakus nekustamajam īpašumam Pulkveža Brieža ielā 28, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. L.Rjazanova

35. Par lietošanas tiesību aprobežojumiem zemesgabala 14.novembra bulvārī 54 daļai un Grīzupes ielā 89A daļai. L.Rjazanova

36. Par Liepājas pilsētas Jūras sauszemes piekrastes joslas (vieta Nr.D1) daļas zemes nomas tiesību izsoli. G.Ansiņš

37. Par Liepājas pilsētas Jūras sauszemes piekrastes joslas (vieta Nr.D2) daļas zemes nomas tiesības izsoli. G.Ansiņš

38. Par Liepājas pilsētas Jūras sauszemes piekrastes joslas (vieta Nr.D3.1) daļas zemes nomas tiesību izsoli. G.Ansiņš

39. Par Liepājas pilsētas Jūras sauszemes piekrastes joslas (vieta Nr.D3.2) daļas zemes nomas tiesību izsoli. G.Ansiņš

40. Par Liepājas pilsētas Jūras sauszemes piekrastes joslas (vieta Nr.D4) daļas zemes nomas tiesību izsoli. G.Ansiņš

41. Par Liepājas pilsētas Jūras sauszemes piekrastes joslas (vieta Nr.D5) daļas zemes nomas tiesību izsoli G.Ansiņš

42. Par Liepājas pilsētas Jūras sauszemes piekrastes joslas (vieta Nr.Z6) daļas zemes nomas tiesību izsoli. G.Ansiņš

43. Par dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā 115A–14A atsavināšanu. L.Matisone

44. Par dzīvokļa īpašuma Lēņu ielā 2–52 atsavināšanu. L.Matisone

45. Par dzīvokļa īpašuma Strazdu ielā 14–54 atsavināšanu. V.Vitkovskis

46. Par dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 1–60 atsavināšanu. L.Matisone

47. Par kopīpašuma domājamo daļu Turaidas ielā 3 atsavināšanu. E.Striks

48. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 14B–12 nosacīto cenu. U.Sesks

49. Par dzīvokļa īpašuma Grīzupes ielā 7–17 nosacīto cenu. G.Skorobogatova

50. Par dzīvokļa īpašuma Jelgavas ielā 14–60 nosacīto cenu. G.Skorobogatova

51. Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 5–107 nosacīto cenu. G.Skorobogatova

52. Par dzīvokļa īpašuma Pļavu ielā 4–40 nosacīto cenu. V.Vitkovskis

53. Par dzīvokļa īpašuma Vērgales ielā 1–44 nosacīto cenu. V.Vitkovskis

54. Par dzīvokļa īpašuma 1905.gada ielā 21–4 izsoli. G.Skorobogatova

55. Par dzīvokļa īpašuma Baidzeles ielā 4–6 izsoli. G.Skorobogatova

56. Par dzīvokļa īpašuma Ezera ielā 65–1 izsoli. G.Skorobogatova

57. Par dzīvokļa īpašuma Mālu ielā 14–12 izsoli. M.Šveiduks

58. Par dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 13–3 izsoli. M.Šveiduks

59. Par nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 64–5N izsoli. M.Šveiduks

60. Par nekustamā īpašuma Vecajā ostmalā 56 izsoli. A.Deksnis

61. Par nekustamā īpašuma Graudu ielā 43–86N atkārtotu izsoli. A.Deksnis

62. Par nekustamā īpašuma Krūmu ielā 72 atkārtotu izsoli. U.Sesks

63. Par mācību procesa atsākšanu klātienē Liepājas vispārizglītojošās skolās. J.Vilnītis

Domes priekšsēdētājs J.Vilnītis