Liepājas domes sēdes darba kārtība 21.janvārī pulksten 12. Sēdē notiks, izmantojot videokonferenču rīku ZOOM.

(jautājums, ziņotājs)

1. Par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.–2020.gadam (spēkā līdz Attīstības programmas 2021.–2027.gadam apstiprināšanai) pielikuma Nr.2.2. "Investīciju plāns 2015.–2020.gadam" aktualizēšanu. G.Ansiņš

2. Par aktualizēto Liepājas pilsētas politisko vadlīniju 2017.–2021.gadam apstiprināšanu. J.Vilnītis

3. Par projektu "Uzņēmējdarbības plānošanas atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas reģionā". A.Deksnis

4. Par projektu "Publiskās ārtelpas infrastruktūras attīstība Zirgu salā". G.Ansiņš

5. Par projektu "Ūdenstilpju attīrīšanas tehnikas iegāde". G.Ansiņš

6. Par projektu "Laivu ielaišanas vietas atjaunošana Ezermalas ielā, Liepājā". G.Ansiņš

7. Par aizņēmumu projekta "Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa rekonstrukcija" īstenošanai. V.Vitkovskis

8. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2017.gada 14.decembra lēmumā Nr.460 "Par atlīdzību Liepājas pilsētas pašvaldībā". G.Ansiņš

9. Par pašvaldības līdzdalību kapitālsabiedrībās. G.Ansiņš

10. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA "Liepājas teātris". A.Deksnis

11. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Liepājas leļļu teātris". A.Deksnis

12. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA "Liepājas latviešu biedrības nams". L.Matisone

13. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA "OC Liepāja". L.Matisone

14. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA "Liepājas Reģiona tūrisma informācijas birojs". U.Sesks

15. Par vispārizglītojošo skolu 1.–12.klašu izglītojamo nodrošināšanu ar pārtikas pakām. J.Vilnītis

16. Par Liepājas pilsētas bāriņtiesas darbību 2020.gadā. H.Valcis

17. Par Liepājas pilsētas bāriņtiesas locekles ievēlēšanu. H.Valcis

18. Par Liepājas pilsētas bāriņtiesas locekles ievēlēšanu. H.Valcis

19. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2010.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 "Par pabalstiem pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem". G.Ansiņš

20. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2020.gada 21.maija nolikumā Nr.15 "Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde" nolikums". G.Ročāns

21. Par pirmsskolas izglītības iestādes "Pūcīte" nolikuma apstiprināšanu. G.Ročāns

22. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2017.gada 16.marta nolikumā Nr.13 "Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes "Liesmiņa" nolikums". P.Sereda

23. Par grozījumu Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas Futbola skola" nolikumā. P.Sereda

24. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2020.gada 23.aprīļa nolikumā Nr.14 "Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas būvvalde" nolikums". L.Matisone

25. Par izmaiņām atsevišķu Liepājas pilsētas domes komisiju sastāvos. G.Ansiņš

26. Par atļauju dāvinājuma pieņemšanai. G.Ansiņš

27. Par lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. L.Matisone

28. Par lokālplānojuma redakcijas un vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. L.Matisone

29. Par nekustamā īpašuma Kungu ielā 2–8, Liepājā, daļu nodošanu bezatlīdzības lietošanā. M.Šveiduks

30. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2017.gada 13.jūlija lēmumā Nr.274 "Par nodošanu pārvaldīšanā". M.Šveiduks

31. Par zemesgabala Cīravas ielā 20A iznomāšanu. L.Rjazanova

32. Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabalam Muitas ielā 3, Liepājā. L.Rjazanova

33. Par lietošanas tiesību aprobežojumiem zemesgabaliem Atmodas bulvārī 37 un Atmodas bulvārī 26, Liepājā. L.Rjazanova

34. Par neizīrētu dzīvokļu atsavināšanu. E.Striks

35. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 109–15 atsavināšanu. E.Striks

36. Par nekustamā īpašuma Vecajā ostmalā 56 atsavināšanu. E.Striks

37. Par dzīvokļa īpašuma Lielajā ielā 1–55 nosacīto cenu. M.Šveiduks

38. Par nekustamā īpašuma Krūmu ielā 72 izsoli. M.Šveiduks

39. Par nekustamā īpašuma Graudu ielā 43–86N trešo izsoli. G.Skorobogatova

40. Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Ģenerāļa Baloža ielā 33A, Liepājā, cenas apstiprināšanu. G.Skorobogatova

41. Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Katedrāles ielā 1, Liepājā, cenas apstiprināšanu. G.Skorobogatova

42. Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Oskara Kalpaka ielā 21/25, Liepājā, cenas apstiprināšanu. G.Skorobogatova

Domes priekšsēdētājs  J.Vilnītis