Liepājas domes sēdes darba kārtība 18.augustā pulksten 12 Liepājā, Rožu ielā 6, 226.telpā.

(jautājums, ziņotājs)
1. Par 2022.gada 2.–3.jūlijā Liepājā un Latvijā notikušo FIA Eiropas rallija čempionāta posmu. G.Ansiņš

2. Par Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes "Delfīns" vadītāju. G.Ansiņš

3. Par direktora pienākumu izpildītāju Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē "Liepājas Liedaga vidusskola". J.Vilnītis

4. Par atklātā konkursa nolikumu uz pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde" vadītāja amatu. J.Vilnītis

5. Par līdzdarbības līguma slēgšanu konkursa organizēšanai. L.Matisone

6. Par grozījumu 2011.gada 7.jūlija saistošajos noteikumos Nr.9 "Saistošie noteikumi par līdzfinansējuma samaksas kārtību pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības sporta programmas". U.Hmieļevskis

7. Par saistošo noteikumu precizēšanu. J.Vilnītis

8. Par ēdināšanas maksu Liepājas valstspilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs. J.Vilnītis

9. Par ēdināšanas maksu Liepājas valstspilsētas vispārizglītojošās skolās. J.Vilnītis

10. Par 2016.gada 13.oktobra lēmuma Nr.356 atzīšanu par spēku zaudējušu. J.Vilnītis

11. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Liepājā. V.Vitkovskis

12. Par ziedojumu Ukrainas sabiedrības vispārējam atbalstam. L.Matisone

13. Par Liepajas valstspilsētas pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo nekustamo īpašumu medību tiesību izsoles noteikumiem. U.Hmieļevskis

14. Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju. A.Mertens

15. Par līguma noslēgšanu ar valsts akciju sabiedrību "Ceļu satiksmes drošības direkcija". V.Vitkovskis

16. Par atļauju Uldim Seskam savienot amatus. G.Ansiņš

17. Par grozījumiem 2021.gada 16.septembra lēmumā Nr.343/11. G.Ansiņš

18. Par nemantiskā kaitējuma atlīdzināšanu. H.Valcis

19. Par zemes vienību piekritību Liepājas valstspilsētas pašvaldībai. L.Matisone

20. Par sadarbības līguma slēgšanu. L.Matisone

21. Par dzīvokļa īpašuma Grīzupes ielā 93–12 atsavināšanu. U.Lipskis

22. Par dzīvokļa īpašuma Lazaretes ielā 2–33 atsavināšanu. U.Lipskis

23. Par dzīvokļa īpašuma Piltenes ielā 4–45 atsavināšanu. L.Rjazanova

24. Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 10–16 atsavināšanu. L.Rjazanova

25. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 107–52 nosacīto cenu. L.Matisone

26. Par neapdzīvojamo telpu Talsu ielā 51–1N atkārtotu izsoli. L.Matisone

27. Par dzīvokļa īpašuma Talsu ielā 51–5 atkārtotu izsoli. U.Hmieļevskis

28. Par dzīvokļa īpašuma Talsu ielā 51–6 atkārtotu izsoli. U.Hmieļevskis

Priekšsēdētājs G.Ansiņš