Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes sēde darba kārtība ceturtdien, 14.oktobrī, pulksten 12, Liepājā, Rožu ielā 6, 226.telpā vai izmantojot videokonferenču rīku "Zoom Meeting".
(jautājums, ziņotājs)

1. Par grozījumiem Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.–2020.gadam pielikumā Nr.2.1. "Rīcību plāns 2015.–2020.gadam" par 2021.gadu (programma spēkā līdz jaunas Attīstības programmas apstiprināšanai). G. Ansiņš
2. Par grozījumiem SIA “Liepājas latviešu biedrības nams” nomas maksas cenrādī. U.Lipskis
3. Par maksas pakalpojumu cenrādi ēku kompleksā Kungu ielā 24, Liepājā. D.Bluķe
4. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2021.gadā. J.Vilnītis
5. Par Bērnu atbalsta centru “Dzintari”. U.Lipskis
6. Par Sociālā dienesta lēmumu. H.Valcis
7. Par pastāvīgo komiteju pārraudzībā izveidoto komisiju sastāviem. G.Ansiņš
8. Par Liepājas valstspilsētas Vēlēšanu komisijas nolikumu. G.Ansiņš
9. Par grozījumiem 2020.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.49 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības budžetu 2021.gadam". G.Ansiņš
10. Par lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabaliem Krūmu ielā 65, Krūmu ielā 65A, Krūmu ielā 72, Krūmu ielā 74 un Jūrkalnes ielā 2, Liepājā, un saistošo noteikumu apstiprināšanu. V.Vitkovskis
11. Par kustamās mantas atsavināšanu. A.Deksnis
12. Par nekustamo īpašumu Krūmu ielā 32–34, Liepājā. L.Rjazanova
13. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu – būvi Cīravas ielā 20A, Liepājā. L.Rjazanova
14. Par nomas tiesību izsoli Pilsētas kapsētu teritorijās. M.Šveiduks
15. Par zemesgabala Ģenerāļa Baloža ielā, blakus nekustamajam īpašumam Katedrāles ielā 11, daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. L.Rjazanova
16. Par zemesgabala Ventspils ielā, blakus nekustamajam īpašumam Ventspils ielā 50B, daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. U.Hmieļevskis
17. Par zemesgabalu Riepu ielā 12A daļas un Riepu ielā 14A daļas nomas līgumu termiņu pagarināšanu. U.Hmieļevskis
18. Par zemesgabala Zirņu ielā 3 iznomāšanu. U.Hmieļevskis
19. Par grozījumu 2004.gada 2.septembra lēmumā Nr.398 " Par zemesgabalu DARBNĪCU IELĀ 19”. V.Vitkovskis
20. Par grozījumu 2012.gada 5.jūlija lēmumā Nr.212 "Par zemesgabala Kazdangas ielā 33 iznomāšanu". V.Vitkovskis
21. Par dzīvokļa īpašuma Cukura ielā 5–32 atsavināšanu. U.Hmieļevskis
22. Par dzīvokļa īpašuma Grīzupes ielā 95–27 atsavināšanu. U.Hmieļevskis
23. Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 8A–22 atsavināšanu. U.Hmieļevskis
24. Par dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā 215–1 izsoli. U.Hmieļevskis
25. Par dzīvokļa īpašuma Celtnieku ielā 5–6 izsoli. L.Matisone
26. Par dzīvokļa īpašuma Kārļa ielā 5–3A izsoli. L.Matisone
27. Par dzīvokļa īpašuma Kārļa ielā 5–7 izsoli. L.Matisone
28. Par dzīvokļa īpašuma Rīgas ielā 43–11 izsoli. L.Rjazanova
29. Par dzīvokļa īpašuma Rīgas ielā 45–2 izsoli. L.Rjazanova
30. Par nekustamā īpašuma Graudu ielā 43–86N atkārtotu izsoli. L.Rjazanova

Priekšsēdētājs G. Ansiņš