Liepājas domes sēdes darba kārtība 13.oktobrī pulksten 12 Liepājā, Rožu ielā 6, 226.telpā.

(jautājums, ziņotājs)
1. Par grozījumiem 2022.gada attīstības budžeta pieprasījumā un Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam pielikumā "Liepājas valstspilsētas pašvaldības rīcības un investīciju plāns" (2022.gada plāns). G.Ansiņš

2. Par pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde” vadītāju. G.Ansiņš

3. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2022.gadā. J.Vilnītis

4. Par pašvaldības pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu ieguldīšanu SIA "Lielais Dzintars" pamatkapitālā. U.Lipskis

5. Par iepirkuma līguma noslēgšanu uz laiku ilgāku par pieciem gadiem. U.Sesks

6. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu uzraudzības komisijas lēmumu. G.Ansiņš

7. Par grozījumiem 2021.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 "Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības budžetu 2022.gadam". G.Ansiņš

8. Par bijušās rūpnīcas "Liepājas Metalurgs” teritorijas lokālplānojuma un saistošo noteikumu apstiprināšanu. U.Hmieļevskis

9. Par 2017.gada 14.septembra lēmuma Nr.373 atcelšanu. U.Hmieļevskis

10. Par kustamās mantas Ezermalas ielā 9B novērtēšanu. A.Deksnis

11. Par kustamās mantas novērtēšanu. A.Deksnis

12. Par zemesgabala Mednieku ielā daļas nomu. L.Rjazanova

13. Par zemesgabala Dorupes ielā 31 1/8 domājamās daļas nomu. L.Rjazanova

14. Par zemes vienības Lībiešu ielā 37/53 daļu nomas līguma grozījumiem. U.Hmieļevskis

15. Par zemesgabala Šķēdes ielā, blakus nekustamajam īpašumam Oskara Kalpaka ielā 90A, daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. U.Hmieļevskis

16. Par zemesgabala Rendas ielā 7A nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. M.Šveiduks

17. Par zemesgabala Priekules ielā daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. M.Šveiduks

18. Par zemesgabala Jaunprojektētā ielā daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. M.Šveiduks

19. Par zemesgabalu Brīvības ielā 94F, Liepājā. L.Rjazanova

20. Par dzīvokļa īpašumu Baznīcas ielā 20-4, Liepājā. L.Rjazanova

21. Par nekustamo īpašumu, neapbūvētu zemesgabalu, atsavināšanu. L.Rjazanova

22. Par nekustamā īpašuma, zemesgabala Ploču ielā 12, atsavināšanu. D.Bluķe

23. Par apbūvēta zemesgabala Ploču ielā 12A 1/4 domājamās daļas nodošanu atsavināšanai. D.Bluķe

24. Par nekustamā īpašuma, zemesgabala Dārtas ielā 27 40/144 domājamo daļu, atsavināšanu. D.Bluķe

25. Par neapbūvēta zemesgabala, starpgabala, Kalēju ielā 34A, Liepājā nodošanu atsavināšanai. U.Hmieļevskis

26. Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Cīravas ielā 20A, Liepājā cenas apstiprināšanu. U.Hmieļevskis

27. Par dzīvokļa īpašuma Grīzupes ielā 93-31 atsavināšanu. U.Hmieļevskis

28. Par dzīvokļa īpašuma Lēņu ielā 7-13 atsavināšanu. L.Matisone

29. Par dzīvokļa īpašuma Mežmalas ielā 3-11 atsavināšanu. L.Matisone

30. Par dzīvokļa īpašuma Talsu ielā 43-29 atsavināšanu. L.Matisone

31. Par dzīvokļa īpašuma Rožu ielā 23-5A/7 atsavināšanu. U.Lipskis

32. Par neapdzīvojamo telpu Talsu ielā 41-14N atsavināšanu. U.Lipskis

33. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 8C-51 nosacīto cenu. U.Lipskis

34. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 14A-13 nosacīto cenu. D.Bluķe

35. Par dzīvokļa īpašuma Lēņu ielā 1-73 nosacīto cenu. D.Bluķe

36. Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 74 izsoli. L.Rjazanova

37. Par neapbūvēta zemes starpgabala Dorupes ielā 51 izsoli. L.Rjazanova

Priekšsēdētājs G. Ansiņš