Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes sēde darba kārtība ceturtdien, 11.novembrī, pulksten 12, izmantojot videokonferenču rīku "Zoom Meeting".
(jautājums, ziņotājs)

1. Par Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada kopīgo plānošanas dokumentu 1.redakciju nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanu. G. Ansiņš
2. Par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.–2020.gadam pielikuma Nr.2.2. "Investīciju plāns 2015.–2020.gadam" aktualizēšanu (spēkā līdz jaunas Attīstības programmas apstiprināšanai). V.Vitkovskis
3. Par projektu "Ganību ielas pārbūve posmā no Kungu ielas līdz Salmu ielai, Liepājā". U.Hmieļevskis
4. Par grozījumiem 2019.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.139 "Par projektu "Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas plāna realizēšanai"". A.Deksnis
5. Par grozījumiem 2017.gada 14.septembra lēmumā Nr.367 "Par līguma slēgšanu un galvojumu SIA "Liepājas RAS"". A.Deksnis
6. Par Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Metodiskā centra dibināšanu. J.Vilnītis
7. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu. H.Valcis
8. Par grozījumu 2021.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.11 "Par papildu sociālās palīdzības pabalstiem un materiālo palīdzību Liepājas valstspilsētas pašvaldībā". H.Valcis
9. Par grozījumu 2018.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.19 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Liepājas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā". A.Deksnis
10. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības Licencēšanas komisijas nolikumu. A.Deksnis
11. Par Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu. G.Ansiņš
12. Par pastāvīgo komiteju pārraudzībā izveidoto komisiju sastāviem. G.Ansiņš
13. Par Sociālā dienesta lēmumu. H.Valcis
14. Par Sociālā dienesta lēmumu. H.Valcis
15. Par Sociālo lietu komisijas lēmumu. A.Deksnis
16. Par atļauju Jānim Vilnītim savienot amatus. A.Deksnis
17. Par lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabalam Krūmu ielā 39, Liepājā, un saistošo noteikumu apstiprināšanu.
U.Hmieļevskis
18. Par lokālplānojuma bijušās rūpnīcas "Liepājas Metalurgs" teritorijai redakcijas un vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. U.Hmieļevskis
19. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu, kurām noteikts speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statuss, īres maksas noteikšanu. J.Vilnītis
20. Par mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā. U.Lipskis
21. Par nekustamo īpašumu Raiņa ielā 5, Liepājā. U.Lipskis
22. Par Liepājas pilsētas domes lēmuma atcelšanu. U.Hmieļevskis
23. Par zemes vienību Krišjāņa Valdemāra ielā 59A. U.Hmieļevskis
24. Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabala Ģenerāļa Baloža ielā 23A, Liepājā, daļā. L.Rjazanova
25. Par nekustamā īpašuma – zemes vienības daļas Liepājā, Jūras ielā 16 – zemes nomas tiesības izsoli. V.Vitkovskis
26. Par zemesgabalu, Jūras piekrastes sauszemes joslas (vietas Nr.D2, D3.1, D3.2, Z6) daļu, nomas līgumu nosacījumu izmaiņām. V.Vitkovskis
27. Par zemesgabala Celmu ielā, blakus nekustamajam īpašumam Celmu ielā 2, daļas iznomāšanu. V.Vitkovskis
28. Par zemesgabala Amatas ielā 33, blakus nekustamajam īpašumam Amatas ielā 39, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. M.Šveiduks
29. Par zemesgabala Ābeļu ielā 18 nomas līguma termiņa pagarināšanu. M.Šveiduks
30. Par zemesgabala Siguldas ielā, blakus nekustamajam īpašumam Siguldas ielā 13, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. M.Šveiduks
31. Par zemesgabala Vidusceļa ielā, blakus nekustamajam īpašumam Bernātu ielā 21, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. M.Šveiduks
32. Par grozījumiem 2014.gada 27.marta lēmumā Nr.121 "Par zemesgabala Ķieģeļu ielā 19 pārjaunošanu". L.Rjazanova
33. Par dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 24–2 atsavināšanu. U.Lipskis
34. Par dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 36–54 atsavināšanu. L.Matisone
35. Par dzīvokļa īpašuma Vērgales ielā 2–2 atsavināšanu. L.Matisone
36. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 8V–56 nosacīto cenu. L.Matisone
37. Par dzīvokļa īpašuma Katedrāles ielā 11–46 nosacīto cenu. U.Sesks
38. Par dzīvokļa īpašuma Lēņu ielā 3–60 nosacīto cenu. U.Sesks
39. Par dzīvokļa īpašuma Mežmalas ielā 7–34 nosacīto cenu. U.Sesks
40. Par dzīvokļa īpašuma Mežu ielā 31B–35 nosacīto cenu. D.Bluķe
41. Par dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 1–34 nosacīto cenu. D.Bluķe
42. Par neapdzīvojamās telpas Pīlādžu ielā 40–3N izsoli. D.Bluķe
43. Par nekustamā īpašuma Virssardzes ielā 11 izsoli. L.Rjazanova

Priekšsēdētājs G. Ansiņš