Ceturtdien, 6.jūnijā, Finanšu komitejas sēdē Liepājas pilsētas 2019. gada budžetā apstiprināti plānotie grozījumi 2,8 milj. eiro apmērā, informē pašvaldība.

Kopējais pašvaldības gada budžets pēc grozījumiem plānots 104,5 milj. eiro. Grozījumi nepieciešami, lai sadalītu papildu ieņēmumus no uzņēmējdarbības dividendēm un pašvaldības īpašuma pārdošanas, nodrošinot finansējumu dažādiem pilsētas attīstības projektiem.

Kopumā budžeta grozījumos 90% no papildu plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem tiek plānoti uz attīstību vērstiem projektiem un pasākumiem, bet 10% paredzēti uzturēšanas izdevumiem.

Vislielākā finansējuma daļa jeb 883 454 eiro paredzēta līdzfinansējumam daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu labiekārtošanai.

156 184 eiro atvēlēti izglītības nozarei mācību procesa kvalitātes līmeņa paaugstināšanai un IT jomas padziļinātai apguvei. Lai risinātu jautājumu par bērnudārzu rindām, pašvaldība iegādāsies telpas Koku ielā 10, no pamatbudžeta šim mērķim atvēlot 600 000 eiro.

Tāpat budžeta grozījumos paredzēts finansējums veselības jomas stiprināšanai – 10 000 eiro piešķirti cilvēkresursu piesaistes programmai, lai nodrošinātu apmācības Rīgas Stradiņa universitātes studentiem Liepājas reģionālā slimnīcā un Rīgas Stradiņa universitātes Zobārstniecības studiju studentu mācību praksi Liepājas zobārstniecības poliklīnikā.

14 759 eiro atvēlēti jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas izbūvei stadionā "Olimpija", 20 000 eiro āra trenažieru uzstādīšanai un 32 783 eiro piešķirti sporta nozarei, t.sk. konteineru moduļu nomai stadionos "Daugava" un "Olimpija", lai nodrošinātu sanitārās telpas, audzēkņu formu mazgāšanu un žāvēšanu un treneru darba telpas, tāpat par 7000 eiro paredzēts uzstādīt ielu vingrotāju aprīkojumu Strazdu ielā 8. Tāpat par 3960 eiro tiks uzstādīti papildu velosipēdu turētāji pie 6. vidusskolas un stadiona "Daugava".

Budžeta grozījumos 48 000 eiro plānoti piešķirt SIA "Liepājas teātris" jumta un bojāto sienu remontam un 123 224 eiro paredzēts izlietot līdzfinansējumam kultūras pieminekļu saglabāšanai pilsētā.

Deputāti atbalstīja 63  198 eiro piešķiršanu projektam "Baltijas jūras aizsardzība no neattīrītu notekūdeņu noplūdes pilsētu teritorijās plūdu laikā", kā arī 191 980 eiro tika paredzēti dažādu projektu priekšfinansējumam un līdzfinansējumam.

Pēc šodien apstiprinātajiem plānotajiem grozījumiem, pašvaldības pamatbudžets kopā ar  finansēšanas daļu  palielināsies par 2 830 599 eiro t.sk. valsts mērķdotācijas un transferti  – 524 395 eiro, pamatbudžets – 2 301 204 eiro, maksas pakalpojumi – 5 000 eiro, Speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi palielinās par 188 185 eiro.  

Liepājas pilsētas pašvaldības budžeta grozījumus 2,8 milj. apjomā plānots apstiprināt domes sēdē, kas notiks 13. jūnijā, informē Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.