Ceturtdien, 11.martā, finanšu komitejā apstiprināti Liepājas pilsētas 2021. gada budžeta grozījumi 18,4 milj. eiro apmērā. Pēc šo grozījumu apstiprināšanas domes sēdē kopējais pašvaldības gada budžets būs 118,12 milj. eiro. Grozījumi nepieciešami saistībā ar precīzi aprēķināto budžeta atlikumu no pērnā gada, iekasētajiem nodokļiem, pabeigtajām iepirkuma procedūrām, kā arī dažādu projektu finansēšanu, informē Liepājas Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja Zita Lazdāne.

Līdzekļu atlikums uz gada sākumu ir 20 648 851 eiro, no kuriem valsts mērķdotācijas un transferti 5 363 575 eiro, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 004 860 eiro un pamatbudžeta atlikums 14 280 416 eiro, no kuriem aptuveni 70% jeb 10 058 764 eiro paredzēts dažādiem attīstības projektiem un pasākumiem saskaņā ar Liepājas pilsētas attīstības programmu.

Plānotajos budžeta grozījumos finansējums paredzēts dažādu projektu līdzfinansējumam, piemēram, 113 477 eiro muzeja ēkas pārbūvei K. Ukstiņa ielā 7/9, 170 000 eiro krasta nostiprinājumu izbūvei gar Baltijas jūras krastu, 270 782 eiro Liepājas izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanai, 200 082 eiro bērnudārza izveidei Koku ielā 10, kā arī vairāk nekā 130 000 eiro skolēnu nodarbinātībai vasarā. Tāpat vēl citu dažādu projektu priekšfinansējumiem un līdzfinansējumiem atvēlēti 496 967 eiro.

Plānotajos budžeta grozījumos finansējums paredzēts vairākiem satiksmes infrastruktūras un drošības uzlabojumiem, kā arī pilsētvides uzturēšanas un uzlabošanas projektiem – 366 060 eiro grants ielu asfaltēšanas programmas īstenošanai, 254 100 eiro iekškvartālu asfaltēšanai, 89 828 eiro ielu apgaismojuma izbūvei, 90 000 eiro dažādu satiksmes organizācijas elementu uzstādīšanai un 50 000 eiro elektronisko norēķinu uzskaites sistēmas ieviešanai Liepājas pilsētas sabiedriskajā transportā.

Pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai, un atjaunošanai plānoti 205 000 eiro.

Deputāti atbalstīja arī 40 210 eiro piešķiršanu cilvēkresursu piesaistes programmai veselības aprūpē Liepājā.

Sportam un kultūrai izdevumi palielināti par 1 457 328 eiro, tajā skaitā 531 782 eiro piešķirti daudzveidīgiem sporta pasākumiem, 408 315 eiro dažādiem kultūras pasākumiem, 202 115 eiro paredzēti Liepājas pilsētas svētku noformējumiem un 150 000 eiro koncertdārza "Pūt, vējiņi!" aprīkojumam un dārza dizaina elementiem. 67 785 eiro paredzēti Hoijeres kundzes interjera muzeja administratīvi tehniskā personāla atalgojumam un komunālajiem izdevumiem, kā arī 20 000 interjera muzeja priekšmetu iegādei. Lai nodrošinātu deleģēšanas līgumā noteikto funkciju izpildi un deleģētos uzdevumus, koncertzālei “Lielais Dzintars” atvēlēti 56 824 eiro.

Izglītības nozarei izdevumi palielināti par 207 872 eiro, tajā skaitā 78 019 eiro piešķirti izglītības iestāžu remontdarbiem, 34 847 eiro portatīvo datoru iegādei skolēniem, 15 000 eiro Ukstiņa ielas kompleksa attīstībai un 14 000 eiro izglītības attīstības koncepcijas izstrādei.

Plānotie budžeta grozījumi paredz arī par 207 817 eiro palielināt izdevumus Sociālajai aizsardzībai, no kuriem 88 000 eiro piešķirti bērnu aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai Liepājā un aptuveni 100 000 eiro remontdarbu veikšanai vairākās sociālajās dzīvojamajās mājās.

Lai nodrošinātu nepieciešamo izdevumu segšanu ārkārtējās situācijas periodā, kā arī pandēmijas izraisīto negatīvo seku mazināšanai, SIA “LOC” pamatkapitālā plānots ieguldīt 200 000 eiro. Tāpat deputāti lēma SIA "Vecliepājas PVAC" pamatkapitālā ieguldīt 60 000 eiro lifta šahtas izbūves un lifta kabīnes būvniecībai un 70 000 eiro SIA “Liepājas reģionālā slimnīca” pamatkapitālā auto stāvlaukuma paplašināšanai.

Kopumā pašvaldības pamatbudžeta izdevumus kopā ar finansēšanas daļu plānots palielināt par 18 414 721 eiro, līdz ar to 2021. gada kopējie Liepājas budžeta izdevumi būs 118 124 082 eiro.

Plānotie grozījumi vēl jāapstiprina 18. marta Liepājas pilsētas domes sēdē.