Pašvaldība izsludinājusi iepirkuma konkursu par dabas takas izbūvi un ar to saistītajiem labiekārtošanas darbiem brīvdabas sporta un aktīvās atpūtas centrā Zirgu salā.

Piedāvājumi iesniedzami pašvaldības administrācijā, Apmeklētāju pieņemšanas centrā, līdz 30.augustam pulksten 14.

Būvdarbi jāveic atbilstoši SIA "BM-projekts" izstrādātajam būvprojektam. Projekts tiek īstenots specifisko atbalsta mērķu 5.4.1.1. "Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās" projekta "Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve dabas lieguma "Liepājas ezers" Zirgu salā" ietvaros.

Plānots sakopt esošo ainavu, izzāģējot krūmus, izlaužot celmus un izvedot atkritumus, kā arī veikt atpūtas vietu un pastaigu taku izbūvi, kurās būs blietētu šķembu segums. Būvdarbu veicējam būs arī jāizvieto koka apmales un šķembu pamatne 1220 metru garumā. Papildus tiks izvietoti astoņi soliņi un 14 atkritumu urnas, deviņi piknika galdi ar soliem, trīs katedras tipa informācijas stendi, 2 un 2,5 metru platas koka laipas ar margām 173 metru garumā, koka pakāpieni un koka platformas, norāžu un brīdinājuma zīmes, tiks veikta trīs ugunskuru vietu izbūve, trīs trenažieru un  viena cilvēku skaitītāja novietošana. Tiks veikta arī zāliena atjaunošana.

Plānojot būvdarbu veikšanu, pretendentam jānodrošina darba izpildes termiņš ne ilgāks par 210 kalendārajām dienām.

Iepriekš, pagājušā gada nogalē, rakstījām, ka Centrālā finanšu un līgumu aģentūra izsludinājusi atklātu projektu atlasi par antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūvi un rekonstrukciju "Natura 2000" teritorijās. Tāda teritorija ir arī Liepājas ezera Zirgu sala.

Tāpēc domes Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļa, iepazīstoties ar atlases nosacījumiem un atbilstoši dabas lieguma "Liepājas ezers" dabas aizsardzības plānam projekta ietvaros plāno sakārtot degradētās ezera piekrastes daļas ainavu; izveidot veselības maršrutu – 57 m garu un 2,50 m platu šķembotu dabas taku; izveidot 203 m garu un 2,50 m platu koka laipu veselības maršrutu – dabas taku; izveidot trīs veselības maršruta atpūtas – vingrošanas punktus; izveidot trīs ārpustelpu trenažierus; izveidot trīs ugunskura vietas; izveidot labiekārtojumu – 11 soliņus, 19 atkritumu urnas, 10 piknika galdus ar soliem, kā arī izgatavot un uzstādīt trīs informācijas stendus un norāžu zīmes.

Projekta kopējās izmaksas ir 137 514,49 eiro, t.sk., ERAF finansējums 116 887,31 eiro, valsts budžeta finansējums 5156,79 eiro, Liepājas pilsētas līdzfinansējums 15 470,39 eiro.

Projekta īstenošanai nepieciešams arī priekšfinansējums 68 757,25 eiro apmērā.