Valdība šodien pieņēma dabas parka "Bernāti" individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumus, ziņo aģentūra LETA.

Dabas parks "Bernāti" atrodas Dienvidkurzemes novadā starp Bernātiem un Jūrmalciemu. Dabas parka rietumu mala noteikta pa Baltijas jūras ūdens līmeņa līniju, ziemeļu robeža – gar meža ceļu no Krūmu kapiem līdz jūrai. Dabas parka dienvidu mala robežojas ar Jūrmalciema robežu, bet austrumu mala – ar Bernātu ciema robežu, meža ceļu gar kāpu grēdas austrumu piekāji, valsts meža robežu un vietējas nozīmes autoceļu Klampju ciems-Jūrmalciems.

Dabas parks atrodas Dienvidkurzemes novada Nīcas pagastā. Tā platība sākotnēji bijusi 795 hektāri. Pateicoties intensīvajai jūras krasta erozijai, dabas parka platība pēc katras lielākas vētras samazinās.

Veicot Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras 2014.gada ortofoto karšu izpēti, secināts, ka šobrīd dabas parka teritorija aizņem 768 hektārus lielu platību.

Dabas parkā ietvertās teritorijas aizsardzība sākās 1992.gadā, kad Bernātu mežaino piejūras kāpu aizsardzībai tika izveidots vietējas nozīmes dabas liegums "Bernāti".

1999.gadā teritorijai tika piešķirts valsts nozīmes aizsargājamas dabas teritorijas – dabas lieguma – statuss. Dabas parks izveidots 2003.gadā un tam piešķirts Eiropas Savienības (ES) nozīmes īpaši aizsargājamas teritorijas Natura 2000 statuss.

Dabas parka aizsardzībai un apsaimniekošanai noteikti četri ilgtermiņa mērķi – nodrošināt labvēlīgu aizsardzības stāvokli Latvijā un ES īpaši aizsargājamiem biotopiem un retām un īpaši aizsargājamām sugām, saglabāt teritorijas ainavisko un kultūrvēsturisko mantojumu, radīt priekšnoteikumus ilgtspējīgai teritorijas izmantošanai kā arī nodrošināt dabas parka pārvaldi, apsaimniekošanu, uzraudzību un tās aizsardzības un izmantošanas noteikumu kontroli.

Lielāko dabas parka daļu 89% klāj meži, aptuveni 4% aizņem pludmale, bet pārējos 7% – lauksaimniecībā izmantojamās zemes, smiltāji, zeme zem purviem, dīķiem, ēkām, pagalmiem, kapsētām, ceļiem un citiem infrastruktūras objektiem.

Vairāk nekā puse no visām dabas parka zemju pieder valstij.

Dabas parkā "Bernāti" atrodas Bernātu bāka, kuras īpašnieks ir valsts SIA "Latvijas jūras administrācija". Bernātu bākas valdītājs un apsaimniekotājs ir Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde. Bernātu bāka atrodas dabas parka "Bernāti" – dabas lieguma zonā.

Dabas parkā sastopami deviņi ES īpaši aizsargājamie piekrastes biotopi – jūras stāvkrasti, embrionālās kāpas, priekškāpas, ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas, mitras starpkāpu ieplakas un meža biotopi.

Dabas parka biotopi nodrošina piemērotas dzīves vietas 23 Latvijā aizsargājamām augu, sēņu, ķērpju, bezmugurkaulnieku un putnu sugām.