"Arhitekta G.Vīksnas birojā" pēc Būvvaldes pasūtījuma izstrādāta Karostas iecienītās atpūtas vietas Beberliņu teritorijas attīstības koncepcija.

Koncepcija tapusi pēc Liepājas Būvvaldes pasūtījuma, kas uzdevusi izstrādāt šīs teritorijas perspektīvo funkcionālo zonējumu, kas kalpotu par pamatu turpmāko aktivitāšu plānošanai un koordinēšanai.

Ar Beberliņu teritorijas ilgtspējīgas attīstības koncepciju deputātus domes Pilsētas attīstības komitejas sēdē ceturtdien, 9.aprīlī, iepazīstināja biroja ainavu arhitekte Zane Viņķele.

Mežaparks un aktīvās atpūtas zona
Beberliņu teritorija atrodas pilsētas ziemeļu daļā, un sastāv no Beberliņu ūdenstilpes, kas izveidota smilšu karjera vietā, un meža. Dienvidu daļā teritorijas robežu nosaka perspektīvā dzelzceļa trase, aiz kuras mežs turpinās līdz Karostas mikrorajonam. Austrumu pusē Beberliņi robežojas ar pamestu kādreizējo militāro objektu zonu, kas ir degradētā stāvoklī. Gar Beberliņu rietumu pusi ved Lībiešu iela – transporta kustības savienojums no pilsētas uz ziemeļu fortiem, "Liepājas ūdens" attīrīšanas iekārtām un Šķēdi, bet aiz tās atrodas mazdārziņu teritorija un maz apgūta perspektīvā savrupmāju apbūves zona, ko pašlaik klāj mežs.

Saskaņā ar Liepājas teritorijas plānojumu Beberliņos ir noteikta Mežaparku teritorija, kur kā galvenais ainavas elements ir definēts mežs. Tajā atļauts izveidot labiekārtojumu sportam un atpūtai, kā arī izvietot ar mežaparka funkcijām saistītus pakalpojumu un tūrisma infrastruktūras objektus, saglabājot meža īpatsvaru vismaz 70% no kopējās platības.

Daļa no mežaparka teritorijas iznomāta SIA "BB WakePark" un SIA "Adventure Vision", tur darbojas veikparka trase un kafejnīca. Nākamajā tūrisma sezonā plānots uzstādīt vēl vienu veikparka trasi un sākt kempinga izveidi. Savukārt SIA "Adventure Vision" uzsākusi gaisa trošu piedzīvojumu parka izveidi.

No Ģenerāļā Baloža ielas dzīvojamā masīva uz Beberliņiem cauri mežam ved vairākas iemītas takas. Saskaņā ar pilsētas teritorijas plānojumu, šo meža masīvu perspektīvē šķērsos jauna dzelzceļa trase, liedzot mikrorajona iedzīvotājiem tiešu pieeju Beberliņiem. Tāpēc attīstības koncepcijas izstrādātāji iesaka, projektējot dzelzceļu, paredzēt tā šķērsojuma vietas gājējiem.

Iebraucēji Beberliņiem pārsvarā piekļūst no Lībiešu ielas puses. Galvenā piebrauktuve atrodas pretī ūdenskrātuvei un esošajai veikparka trasei. Automašīnu novietošanai šeit ir uzbērti nelieli laukumi iebrauktuves malā. Apmeklētāju pieplūduma gadījumā stāvvietu ir par maz.

Pēc domes pasūtījuma pērn Beberliņu teritorijā veikta aizsargājamo meža biotopu augu, sūnu un ķērpju izpēte, kurā secināts, ka lielāko daļu no mežu teritorijas aizņem Eiropas Savienības aizsargājamais mežainas piejūras kāpas biotops un Latvijas īpaši aizsargājamais mežainas jūrmalas kāpas biotops. Konstatēti arī aizsargājami un reti augi un dzīvnieki. Līdz ar to, organizējot turpmāko Beberliņu teritorijas labiekārtošanu un uzturēšanu, ir būtiski ievērot rekomendācijas nepieciešamajiem dabas aizsardzības pasākumiem.

Piedāvātie Beberliņu attīstības risinājumi
"Arhitekta G.Vīksnas biroja" izstrādātajā koncepcijā norādīts, ka par teritorijas galveno vērtību uzskatāms priežu mežs, mežainās kāpas un ūdenstilpe, kas veido Beberliņiem raksturīgo ainavu. Tāpēc koncepcijā paredzēts maksimāli saglabāt dabisko vidi. Savukārt joslā teritorijas rietumu daļā, kas nav iekļauta aizsargājamā biotopa robežās, paredzētas aktivitātes, kas rada lielāko slodzi un dabas vidi un saistītas ar ainavas pārveidošanu.

Autotransporta iebraukšana mežaparka teritorijā paredzēta tikai Lībiešu ielas pusē, pārējos ceļus, kas ved Mežaparka teritorijā, apmeklētāju transportam paredzēts slēgt, lai novērstu meža taku izbraukāšanu ar automašīnām. Mežaparka aizsardzībai primāri nepieciešams izvietot informatīvas zīmes, kā arī jāslēdz patvaļīgi iebraukātie autotransporta ceļi.

Kā galvenā saglabāta iebrauktuve no Lībiešu ielas, pa kuru plānota piebraukšana pludmales, veikparka, kempinga, masu pasākumu, kā arī mežaparka pastaigu taku apmeklētājiem. Gar brauktuvi izretinātā veidā izvietojamas autostāvvietas – vietās, kur tas dabā ir iespējams, neizcērtot vērtīgus kokus. Šeit paredzēta arī piebraukšana autobusiem un to novietošanai. No lokveida autostāvvietu zonas braukšanu var turpināt ziemeļu virzienā pa mežaparka iekšējo ceļu, kā arī var izbraukt atpakaļ uz Lībiešu ielu, vai arī iebraukt kempinga teritorijā. Lieliem pasākumiem papildu autobusu stāvvietas paredzēts izveidot gar mežaparka iekšējo ceļu, kā arī gar Lībiešu ielu. Pie visām pārējām iebrauktuvēm kokiem brīvajās platībās paredzēts izveidot automašīnu stāvlaukumus. Austrumu daļā stāvvietas iekārtojamas ielu zonās.

Pastaigu takas paredzētas pārsvarā pa esošajām trasēm apkārt Beberliņu ūdenskrātuvei, kā arī pāri augstajai kāpai, kas stiepjas no ūdenskrātuves līdz Lībiešu un Tērvetes ielas krustojumam. Paredzētas divas dažādas grūtības pakāpes takas atkarībā no reljefa. Viena no takām izmantojama gan gājējiem, gan velobraucējiem, tāpat tā attīstāma arī kā dabas taka.

Kanāla šķērsošanai paredzēts tiltiņš. Tāpat arī gājēju ceļi pāri perspektīvajai dzelzceļa trasei Dienvidu pusē.

Ūdenskrātuves krastā uz dienvidiem no "BB WakePark" kafejnīcas paredzēts izveidot laukumu, kur būtu iespējams pulcēties masu pasākumu laikā. Laukuma malā ir vieta skatuvei, informācijas stendam, velonovietnēm.

Gar laukumu projektēta labiekārtota krastmala ar koka terasēm, soliņiem, ūdenī paredzētas laipas peldēšanas sacensību organizēšanai. Piedāvāts izveidot arī koka pandusus, kas ļautu ar ratiņiem nobraukt līdz ūdensmalai.

Pludmale saglabāta esošajā vietā, bet ūdens kvalitātes un ainavas uzlabošanas nolūkā paredzēts likvidēt rietumu puses krasta aizaugumu, kā arī gandrīz pilnībā – esošo salu. Attīrot ūdenskrātuvi, pludmales zonu varētu paplašināt.

Rietumu pusē paredzama aktīvā un servisa zona – ar glābēju torni, pārģērbšanās kabīnēm, informācijas stendu, dzeramā ūdens brīvkrānu, velonovietnēm. Perspektīvē paredzēta vieta glābšanas stacijas ēkai, kur būtu vieta labiekārtotām tualetēm un dušām.

Sporta laukumi, āra trenažieri un ielu vingrošanas rīki plānoti no pludmales uz dienvidrietumiem. Pludmales volejbola, basketbola laukumi ierīkojami meža klajumos, neizcērtot vērtīgus kokus. Austrumu pusē pludmale ir platāka, tur varētu būt sauļošanās un mazo bērnu peldēšanas zona.

Starp pludmales aktīvo zonu un centrālo pulcēšanās laukumu krasta augšdaļā paredzēta vieta piknika galdu un grilla vietu izvietošanai. Tāpat paredzēta vieta bērnu rotaļu zonai.

Padomāts par veikborda zonas attīstību – par jaunām stāvvietām, vietu jaunai servisa ēkai. Esošai kafejnīcai paredzēta iespēja paplašināties virs ūdens, bet jauna veikborda trase varētu būt uz ziemeļiem no esošās.

Kempings plānots uz ziemeļiem no esošā veikparka, to atļauts arī nožogot. Atsevišķas kempinga mājiņas paredzētas ūdens malā.

Līdzās paredzēta plaša vieta gaisa trošu piedzīvojumu parkam un tā administrācijas ēkai.

Plānotāji iesaka saglabāt pieejamu, ūdenstilpes ziemeļu krasta augstāko reljefa punktu, kur paredzēta vieta skatu laukumam ar soliņiem, jo no turienes paveras jauks skats pāri Beberliņiem.

Ziemeļu daļā pie Lībiešu ielas paredzēta perspektīvā aktīvās atpūtas vai sporta zona. Pašlaik šī teritorija ir degradēta ar asfaltētiem laukumiem un apaugušām ēku drupām, bez vērtīgiem kokiem.

Skatu laukumi un individuālās piknika vietas izvietotas gar krastmalu, vietās, kas brīvas no kokiem.

Pie esošajām un plānotajām piebrauktuvēm un ieejām mežaparkā, kā arī pludmalē paredzēts nodrošināt informāciju par plānojumu, pieejamiem pakalpojumiem, dabas vērtībām, uzvedības noteikumiem utt.

Koncepcijas autori padomājuši arī par atkritumu tvertnēm un tualetēm, kā arī perspektīvē ierīkojamo apgaismojuma tīklu, elektroapgādi un ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšanu.

Dotas arī norādes par ceļu un celiņu segumu – grants un māla maisījums, dēļu laipas, ko nepieciešamības gadījumā var pacelt arī uz pāļiem u.c.

Labiekārtojuma elementus – informācijas stendus, norādes, skatu laukumus ar soliņiem, atkritumu tvertnes u.c. – ieteikts izgatavot vienotā stilā visā mežaparka teritorijā, saderīgus ar vidi.