No 3. līdz 12.jūlijam ikviens interesents ir aicināts piedalīties publiskajā apspriešanā, kuras mērķis ir noskaidrot sabiedrības viedokli par paredzēto 25 koku nociršanu Kuldīgas ielā 20.

Publiskā apspriešana notiek saistībā ar pašvaldības būvniecības ieceri "Dzīvojamās ēkas, saimniecības ēkas būvniecība un teritorijas labiekārtojums Kuldīgas ielā 20, Liepājā".

 Lai īstenotu būvdarbus, nepieciešams nocirst 16 vītolus, vienu vilkābeli, vienu parasto kļavu, piecus melnalkšņus, vienu āra bērzu un vienu parasto egli – kopskaitā 25 kokus, informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Šie ir mazvērtīgi koki, kas traucē projektētā piebraucamā ceļa un ēkai nepieciešamo komunikāciju izbūvi, kā arī noēno teritoriju un rada nesakoptības un degradētas ainavas iespaidu.

Atbilstoši Liepājas pilsētas pašvaldības pasūtījumam zemes gabalā Kuldīgas ielā 20 ir paredzēts uzbūvēt vienstāva dzīvojamo ēku ar saimniecības ēku, veikt teritorijas labiekārtošanu – šeit atradīsies ģimeniskai videi pietuvināta sociālās aprūpes iestāde bērniem.

Būvprojekta izstrādātāja SIA "Livland Group" pārstāvji ir vērsušies Apstādījumu uzraudzības komisijā (AUK) ar lūgumu saskaņot projekta ietvaros paredzēto koku izciršanu.

Tā kā cērtamo koku celma diametrs ir lielāks par 20 cm un koku ciršana ir paredzēta publiski pieejamā pašvaldības īpašumā, kas nav meža teritorija, un tiks īstenots sabiedriski nozīmīgs projekts, pirms ieceres īstenošanas ir jārīko publiskā apspriešana. Šādu lēmumu AUK pieņēmusi atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža".

Ar publiskās apspriešanas materiāliem var iepazīties Liepājas pilsētas domes pirmā stāva foajē, arī Kuldīgas ielā 20, kur plānoti minētie būvdarbi un kur publiskās apspriešanas laikā būs novietots informācijas stends. Izcērtamie 25 koki šeit būs arī marķēti ar košas krāsas auklu vai lentu.

Publiskās apspriešanas materiāli. Koku ciršanas publiskā apspriešana Kuldīgas ielā 20, Liepājā (.pdf)

Publiskās apspriešanas anketu līdz 12. jūlijam var aizpildīt elektroniski: Publiskās apspriešanas anketa vai – klātienē, Liepājas pilsētas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6.

Zemes gabalu Kuldīgas ielā 20 pēc pilsētas teritorijas plānojuma to atļauts izmantot savrupmāju apbūvei (Savrumāju apbūves teritorija (DzS)).

Papildu informāciju par plānoto koku ciršanas ieceri var saņemt Liepājas pilsētas Būvvaldē, pie Apstādījumu uzraudzības komisijas sekretāres Lauras Stilbiņas, zvanot pa tālruni 63 404 723 vai rakstot uz e-pastu: laura.stilbina@liepaja.lv.