Saldus novada dome apstiprinājusi ilgtspējīgas attīstības stratēģiju no 2013.līdz 2038.gadam, kurā tā sevi redz  kā lielo pilsētu – Liepājas un Ventspils – ostu priekšpilsētu.

Saldus novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa plānošanas dokuments, kas nosaka novada attīstības ilgtermiņa stratēģiskos mērķus un prioritātes, kā arī iezīmē novada attīstības telpisko perspektīvu. Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir pamats Saldus novada pašvaldības attīstības programmas prioritāšu, rīcību un investīciju mērķtiecīgai plānošanai, kā arī teritorijas plānojuma izstrādei, raksta LETA.

Izstrādājot Saldus novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, ir ņemti vērā hierarhiski augstāki, nacionāla un reģionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumenti un tajos definētie attīstības virzieni. Tādējādi Saldus novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija nodrošina ieguldījumu nacionāla un reģionāla līmeņa ilgtermiņa attīstības prioritāšu īstenošanā, skaidroja pašvaldībā.

Stratēģijā definēti trīs ilgtermiņa mērķi. Mērķis "Dzīvot" ietver vairākas prioritātes – visiem pieejamu veselības aprūpi, sociālo palīdzību un aizsardzību, pieejamu kvalitatīvu vispārējo, profesionālo, interešu un mūžizglītību un dzīves kvalitātes uzlabošanu. Mērķa "Strādāt" sasniegšanai izvirzītās prioritātes ir moderna un kvalitatīva inženiertehniskā infrastruktūra, konkurētspējīga uzņēmējdarbība un sasniedzamība. Mērķa "Atpūsties" sasniegšanai izvirzītās prioritātes ir apzināts un sakopts kultūrvēsturiskais mantojums, dabas daudzveidība un resursi, kultūras un sporta aktivitātes un sabiedriskās organizācijas.

Ņemot vērā Saldus novadā pieejamos resursus, tautsaimniecības nozaru tradīcijas un līdzšinējo attīstību, vīzijā par 2038.gadu novada galvenās specializācijas jomas ir lauksaimniecība, mežsaimniecība un ražošana (pārtikas ražošana, metālapstrāde, kokapstrāde un ieguves rūpniecība).

Vīzijā par 2038.gadu Saldus novads ir kā lielo pilsētu – Liepājas un Ventspils – ostu priekšpilsēta, kas ar ceļu un dzelzceļu infrastruktūru nodrošina kravu pārvadājumus, pārkaušanu, uzglabāšanu, fasēšanu.

Sadarbībā ar citiem Kurzemes reģiona novadiem (Kuldīgu, Skrundu un blakus esošajiem novadiem) Saldus novads saskaņā ar stratēģiju būs pievilcīgs kultūras un tūrisma galamērķis ar specializāciju ekoloģiskā, lauku, kultūras, veselības un pārtikas tūrismā.

Saldus novada telpiskās attīstības perspektīva saistīta ar iespējamo novada paplašināšanos. Ja novada teritorija tiek paplašināta, lai nodrošinātu teritorijas līdzsvarotu attīstību, nepieciešams apdzīvoto vietu Ezeri attīstīt kā novada nozīmes centru, attīstot pakalpojumu pieejamību pierobežas teritorijā. Vienlaikus Ezere kalpos kā novada vārti, saikne ar Eiropu. Saldus pilsēta tiks attīstīta kā reģionālas nozīmes centrs. Katrā pagasta administratīvajā teritorijā tiks attīstīts viens pagasta nozīmes centrs.

Saldus pilsētas teritorija pašlaik ir intensīvi izmantota. Tādēļ jau pavisam tuvā nākotnē kļūs aktuāls jautājums par Saldus pilsētas teritoriālo izaugsmi jeb robežu paplašināšanu mazdārziņu teritoriju "Ziedonis", "Aronija" un "Ciecere" virzienos.

Lai mazinātu transporta slodzi uz Saldus pilsētu, jārisina transporta plūsmas organizēšanas jautājumi, izbūvējot Saldus pilsētas dienvidrietumu daļai apvedceļu un risinot dzelzceļa "Rīga–Liepāja" šķērsojuma vietu Saldus pagasta teritorijā.

Saldus novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.–2038.gadam izstrādi veica Saldus rajona attīstības biedrība.