Lai sabiedrība varētu uzzināt vairāk par plānotajiem grozījumiem Klaipēdas ielas 138 teritorijas lokālplānojumā un sagatavoto Vides pārskata projektu un izteikt par tiem savu viedokli, Liepājas pilsētas būvvalde aicina pirmdien, 12. decembrī, pulksten 17 pievienoties tiešsaistes publiskās apspriešanas sanāksmei.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks videokonferences režīmā 12. decembrī pulksten 17, izmantojot Zoom platformu, kā arī vienlaikus tiks pārraidīta Liepājas pilsētas Facebook kontā: facebook.com/liepajalv. Sanāksmes laikā lokālplānojuma un Vides pārskata izstrādātāji iepazīstinās ar sagatavotajiem plānojuma dokumentiem, uzklausīs viedokļus un atbildēs uz interesentu jautājumiem, informē būvvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Freidenfelde.

Iedzīvotāji var pievienoties sanāksmei kā aktīvi dalībnieki, saņemot pieeju Zoom sanāksmei. Lai to izdarītu, līdz 11. decembra plkst. 12.00 jāreģistrējas, aizpildot pieteikuma anketu ej.uz/klaipedas138planojums. Interesentiem ir iespēja arī iepriekš iesniegt savus jautājumus un komentārus, tos nosūtot uz būvvaldes e-pastu: buvvalde@liepaja.lv. Tāpat sarunas laikā dalībnieki varēs izteikties gan Zoom sanāksmē, gan sarunas laikā pievienot komentārus Facebook tiešraidē.

Plānojums ietver teritoriju pie pilsētas dienvidu robežas starp Pērkones kanālu un Baltijas jūru 25,4 hektāru platībā. Zemesgabals robežojas ar Vētru ielu ziemeļos un Dienvidu kapsētas teritoriju dienvidos, tā vidusdaļā atrodas fortifikācijas būve – Dienvidu forti. Lokālplānojumā radīti priekšnosacījumi dzīvojamās un publiskās apbūves attīstībai, paredzot mazstāvu un daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, kā arī pakalpojuma objektu būvniecību, vienlaicīgi nodrošinot rekreācijas iespējas tiešā mājokļu tuvumā saglabātajā Dienvidu fortu struktūrā.

Piedāvātais risinājums ziemeļu daļā paredz publiska rakstura iestāžu un objektu izvietošanu. Bet lielākā daļa no plānojuma teritorijas atvēlēta mājokļu attīstībai – dzīvošanai atvēlēti zemesgabala dienvidi un daļa no ziemeļiem. Ziemeļu daļā paredzēta daudzdzīvokļu dzīvojamā apbūve – pie Klaipēdas ielas nosakot ēku maksimālo atļauto augstumu līdz deviņiem stāviem, pakāpeniski uz jūras pusi pārejot līdz piecu stāvu apbūvei. Savukārt dienvidos paredzēta mazstāvu dzīvojamo māju apbūve līdz trīs stāvu augstumam. Plānojuma centrālā daļa atvēlēta atpūtai, apstādījumiem un rekreācijai.

Tāpat plānojumā detalizēti izstrādāti teritorijas izmantošanas apbūves noteikumi, nosakot apbūves izvietojuma zonas, apbūves blīvumu un augstumu, kā arī izstrādāta vienota publiskā struktūra (gājēju un velosipēdu ceļi, ielas un inženiertīkli) ar apkārtējo teritoriju.

Ar lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas dokumenta materiāliem var iepazīties:
• klātienē Peldu ielā 5, ēkas 1. stāva foajē iestādes darba laikā;
• pašvaldības tīmekļvietnē www.liepaja.lv sadaļā Iedzīvotāju līdzdalība – Publiskās apspriešanas: www.liepaja.lv/aktualas-apspriesanas;
• valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv (https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_17049).

Lokālplānojuma, kas paredz grozīt Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabalam Klaipēdas ielā 138, un Vides pārskata projekta publiskās apspriešana noteikta līdz 2022. gada 22.decembrim.

Rakstiskus viedokļus un priekšlikumus līdz publiskās apspriešanas pēdējai dienai (22.decembrim), var izteikt, iesniedzot klātienē vai sūtot pa pastu, adresējot Liepājas pilsētas būvvaldei, Peldu ielā 5, Liepājā, LV-3401, vai nosūtot uz elektronisko pastu: buvvalde@liepaja.lv, kā arī iesniedzot elektroniski vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv. Iesniegumā fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā rakstīt uz e-pastu: buvvalde@liepaja.lv vai zvanīt pa tālruni: 63 404 725.

Klaipēdas ielas 138 teritorijas lokālplānojuma un Vides pārskata izstrādātājs ir SIA "Grupa93", pasūtītājs – Liepājas valstspilsētas pašvaldība.