Attīstības komiteja ceturtdien, 4.novembrī, lēma nodot publiskajai apspriešanai un institūciju atzinuma saņemšanai lokālplānojumu redakciju bijušās rūpnīcas "Liepājas metalurgs" teritorijai un Vides pārskata projektu, ko izstrādājusi SIA "UPB Projekti", informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Apspriešanas uzsākšanas laiks un sanāksmes norises vieta un laiks vēl tiks precizēti pēc lēmumu pieņemšanas Domes sēdē.

Publiskās apspriešanas termiņš būs sešas nedēļas. Par to sabiedrība vēl tiks informēta.

Dokuments paredz grozīt Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu teritorijai bijušās rūpnīcas "Liepājas metalurgs" teritorijai, kuras kopējā plānojuma teritorija ir 202 ha plaša.

Lokālplānojumā piedāvāti risinājumi līdz šim slēgtas, vienlaidus rūpnieciskās zonas un tai piegulošo teritoriju, infrastruktūras objektu lietderīgākai, ilgtspējīgākai izmantošanai, kopējai teritorijas attīstībai un integrācijai Liepājas pilsētvides struktūrā.

Pārmaiņas vērstas uz vēsturiskā funkcionālā zonējuma – rūpniecības apbūves teritorijas – papildināšanu ar iespējām attīstīt inovatīvas, ar augstu pievienoto vērtību un radošas uzņēmējdarbības formas.

Par plānoto ieceri tās izstrādes laikā jau ir norisinājušās vairākas dažādu nozaru diskusijas gan dažādās sociālo mediju platformās, gan citur.

Lokālplānojuma izstrādi finansē Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde.

Ikvienu iedzīvotāju un citus interesentus aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai plašsaziņas līdzekļos, pašvaldības mājaslapā un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, kur pieejami dokumenta redakcijas materiāli.

Lokālplānojumu redakciju un Vides pārskata projekta publiskā apspriešana veicinās sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā un plānošanas procesos.

Publiskā apspriešana nodrošinās iespēju  sabiedrībai un institūcijām izvērtēt plānotos teritorijas plānojuma grozījumus, kuru mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības un pilsētvides attīstību noteiktajā teritorijā un ieceres perspektīvo ietekmi uz vidi.