Pašvaldība aicina iedzīvotājus un citus interesentus piereģistrēties un piedalīties attālinātajā lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabaliem Krūmu ielā 65, Krūmu ielā 65A, Krūmu ielā 72, Krūmu ielā 74 un Jūrkalnes ielā 2, Liepājā, 1. redakcijas kopā ar Vides pārskata projektu publiskās apspriešanas sanāksmē, informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Ņemot vērā 24.martā izsludināto likumu "Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā", lokālplānojuma, publiskās apspriešanas sanāksme notiks otrdien, 13.aprīlī, pulksten 17, attālināti, izmantojot platformu ZOOM.

Lai piedalītos sanāksmē, ir nepieciešams iepriekš reģistrēties: ej.uz/KrumuLP

Reģistrācijas saite ir pieejama arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, kā arī lokālplānojuma izstrādātāja tīmeklvietnē www.grupa93.lv.

Ar lokālplānojuma 1. redakcijas materiāliem un Vides pārskata projektu var iepazīties Peldu ielā 5, ēkas pirmā stāva foajē, katru darba dienu no pulksten 8.30 līdz 17 (pirmdienās līdz pulksten 18, piektdienās līdz pulksten 16), tīmekļvietnes sadaļā Lokālplānojumi, valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, kā arī lokālplānojuma izstrādātāja tīmekļvietnē www.grupa93.lv.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā rakstīt uz e-pastu: anete.berzina@liepaja.lv vai zvanīt pa tālruni: 634 04427.

Līdz 20. aprīlim publiskajai apspriešanai un institūciju atzinuma saņemšanai ir nodota lokālplānojuma 1. redakcija un Vides pārskata projekts, ko izstrādājusi SIA "Grupa93" sadarbībā ar Liepājas pilsētas būvvaldes speciālistiem.

Minētie dokumenti paredz grozīt Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabaliem Krūmu ielā 65, Krūmu ielā 65A, Krūmu ielā 72, Krūmu ielā 74 un Jūrkalnes ielā 2.

Lokālplānojuma redakcija ir izstrādāta ar mērķi radīt priekšnoteikumus daudzveidīgākai pašvaldības nekustamo īpašumu izmantošanai - ne tikai pašvaldības interesēs, bet arī uzņēmējdarbības attīstībai.

Zemes vienībām Jūrkalnes ielā 2 noteikts funkcionālais zonējums – Jaukta centra apbūves teritorija (JC1), kas piedāvā plašu teritorijas atļautās izmantošanas spektru, t.sk., pieļaujot arī rindu māju un daudzdzīvokļu māju apbūvi.

Zemes vienībai Krūmu ielā 65 un Krūmu iela 65A noteikts funkcionālais zonējums – Jaukta centra apbūves teritorija (JC2), savukārt zemes vienībām Krūmu ielā 72 un 74 – noteikts funkcionālais zonējums Rūpnieciskās apbūves teritorija (R2), kas ir saskaņā ar jau esošo teritorijas izmantošanu Krūmu ielā 74, kā arī to, ka zemes vienības robežojas ar ostas, tehniskās apbūves un ražošanas teritorijām.

Ņemot vērā tuvumā esošās dzīvojamās apbūves kontekstu, teritorijā tomēr ir izslēgta iespēja veidot ar smago rūpniecību saistītu apbūvi.